1/2024

Na otázky ministra Brabce odpovědělo ministerstvo zemědělství

| autor: Pavel Mohrmann0

Na otázky ministra Brabce odpovědělo ministerstvo zemědělství

Jak se tvoří cena vody?

K výpočtu ceny pro vodné a pro stočné se oblast cen v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Tvorba cen může být cenovým orgánem usměrněna pouze v případech přesně vymezených ustanovením § 1 odst. 6) zákona o cenách.

Jedním z případů je ohrožení trhu účinky omezení hospodářské soutěže. Protože vodovody a kanalizace patří do odvětví s přirozeným monopolem, kde má prodávající určité výhodnější postavení vůči kupujícímu, jsou voda pitná a voda odpadní odvedená zařazeny do seznamu s regulovanými cenami.

Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen. To znamená stanovení závazných pravidel pro tvorbu a sjednávání cen.

Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Tato regulace je stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu s podrobnostmi o tom, co nelze zahrnout do ceny, popsána v každoročně vydávaném Výměru zveřejněném Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku.

Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se dělá podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 271/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Kdo z ní profituje?

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích má vlastník vodovodu právo na úplatu za dodávku pitné vody (dále jen „vodné“) a vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen „stočné“), pokud ze smlouvy nevyplývá, že se vodné resp. stočné platí provozovateli. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Jak je výše uvedeno, cena pro vodné a pro stočné je regulována a lze do ní zahrnout pouze oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Kolik z ní má „stát“?

Do ceny pro vodné jsou zahrnuty poplatky za odebrané množství (surové) vody podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a do ceny pro stočné jsou zahrnuty poplatky za vypouštění odpadních vod.

Dále jsou do ceny pro vodné a pro stočné zahrnuty odvody za sociální a zdravotní pojištění, daň z nemovitostí (objekty vodohospodářské infrastruktury), silniční daň, daň z přidané hodnoty a samozřejmě dochází i ke zdanění příjmů resp. zisku podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Kolik soukromé subjekty?

Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Přiměřený zisk, zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu, je specifikován v cenovém výměru.

Kolik se vrací z vybraných peněz od všech subjektů zpět do infrastruktury?

Vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mají podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Smyslem tohoto plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury bez vlivu případného dotačního financování. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, (pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen zaslat Ministerstvu zemědělství Celkové vyúčtování resp. porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok.

Z těchto hlášení vyplývá, že u 50 největších provozovatelů (podle množství vody fakturované) tvoří v rámci ceny pro vodné více než čtvrtinu nákladů prostředky na obnovu a v rámci ceny pro stočné je to více než třetina.

Jsou však subjekty (především menší obce), které vodohospodářskou infrastrukturu nejen vlastní, ale také si ji provozují, nebo si ji nechávají provozovat za nulové či symbolické nájemné.

Tito vlastníci tedy v rámci ceny generují nedostatečné nebo dokonce žádné prostředky na obnovu. Právě u těchto subjektů bude MZe dělat cílené kontroly realizace plánu financování obnovy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP