1/2021

Jak připravit výstupy z třídění plastových odpadů pro výrobu paliv z odpadů?

| zdroj: MŽP0

Materials_recovery_facility_3.jpg
zdroj: wikimedia.org

Ministerstvo životního prostředí připravilo metodický podklad pro třídící linky ke zlepšení kvality výstupů využitelných při výrobě paliv z odpadů.

Od ledna letošního roku je účinný nový zákon o odpadech, který na základě evropské legislativy stanovuje přísnější podmínky pro ukládání odpadů na skládky. Na skládky není možné ukládat odpady, které vznikají při zpracování odděleně soustřeďovaných složek komunálních odpadů, a nesplňují kritéria daná zákonem. Zákon o odpadech uvádí následující:

 • § 36 odst. 5 - Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému použití nebo recyklaci, zejména papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad nesmí být předány k odstranění, s výjimkou odpadu vzniklého při jejich zpracování, pokud
  1. je jeho výhřevnost v sušině nižší než 6,5 MJ/kg a
  2. splňuje kritéria stanovená vyhláškou ministerstva, podle kterých odstranění takto
   vzniklého odpadu přinese nejlepší výsledek z hlediska životního prostředí v
   souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Již podle předchozího zákona o odpadech měl úpravce odpadu, třídící linka, dodržovat hierarchii nakládání s odpadem, podle které má přednost recyklace, před energetickým využitím a energetické využití má přednost před skládkováním. Nový zákon tedy nezavádí nic nového... Jedná se o jednoznačnou podporu hierarchie nakládání s odpady,“ uvádí MŽP.

Metodický podklad se věnuje možnostem přípravy kvalitních výstupů z třídění plastových odpadů na třídících linkách, tak aby byly výstupy použitelné pro výrobu paliv z odpadů. Pokud bude kvalitní výstup na třídících linkách připravován, pak se zlepší využitelnost vytříděných frakcí. Zároveň se bude naplňovat požadavek zákona na omezování skládkování výstupů z třídění.

Paliva z odpadů pro cementářský průmysl

Paliva z odpadů (označovaná rovněž jako tuhá alternativní paliva – TAP) se připravují s definovanými vlastnostmi dle požadavků odběratele.

V oblasti TAP určených pro cementářský průmysl jsou zásadní především výhřevnost, obsah vody, popelovin, síry, chloru, hliníku, granulometrie a objemové hmotnosti. Samozřejmě, že jsou sledovány i jiné chemické prvky a látky jako jsou F, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr, As, Hg, Te, Tl, Al, PCB.

V zařízení pro výrobu TAP dochází k mechanické úpravě odpadů za účelem výroby paliva s požadovanými vlastnostmi ze strany odběratele. Jedná se především o vytřídění nevhodných materiálů, míchání, drcení, homogenizaci a výrobu finálního paliva požadované granulometrie a kvalitativní složení.

Kvalita paliv z odpadů závisí na kvalitě dodávaných odpadů

Vstupní surovinou pro výrobu TAP jsou především průmyslové odpady s předvídatelnými vlastnostmi. Pro výrobu TAP jsou využívány také odpady pocházející z dotřiďovacích linek plastových odpadů původem ze separovaného sběru obcí. Zde se jedná především o výstupy (tzv. výměty), které zůstávají po vytřídění komodit vhodných pro materiálovou recyklaci. Díky tomu se ve výmětu koncentrují odpady a látky, které mohou zhoršovat kvalitu vyrobených TAP, či jsou pro výrobu TAP nevhodné.

V případě dodávky nekvalitního TAP odběrateli dochází v první fázi k reklamacím dodávek s veškerými negativními důsledky (finanční ztráta), což může při opakovaných problémech vyústit až po ztrátu dodavatelského kontraktu a dobrého jména dodavatele TAP na trhu.

Třídící linky mohou jednoduchými organizačně-technologickými kroky docílit zlepšení kvality výstupů a dosáhnout tak možnosti dodávat další připravené frakce odpadů výrobcům TAP.

Kontaminanty výstupů z třídění plastových odpadů pro přípravu paliv z odpadů

Polyvinylchlorid (PVC)

Jednou z výrazných problémových látek v TAP je PVC, díky obsahu chloru. Podíl PVC, potažmo chloru ve výmětech z dotřiďovacích linek upravujících odděleně sesbíraný plastový odpad ze systému obcí není systematicky celorepublikově sledován. Vyhodnocováním výskytu Cl v dodávaných odpadech pro výrobu TAP se zabývají primárně výrobci alternativních paliv.

PVC obsažené ve výmětech z dotřiďovacích linek může pocházet ze dvou zdrojů.

 • Z obalových odpadů obsažených v tříděném sběru, zde se jedná jak o konkrétní obaly, ale
  také etikety, blistry na léky.
 • Druhým, a mnohdy výraznější, zdroj PVC jsou ostatní odpady, jako jsou např. linolea, trubky, PVC profily (IT lišty, plastová okna), hračky, obuv, bužírky z kabeláže atd.

Pro vytvoření představy o obsahu Cl ve výmětech byl proveden teoretický výpočet výskytu PVC. Výpočet byl proveden za předpokladu průměrné skladby tříděného sběru, standardního rozložení obalů v tříděném sběru a průměrné účinnosti dotřiďovací linky. V takovém případě lze předpokládat podíl PVC ve výmětu v rozsahu 2 - 4 % hm.; při přepočtu na Cl by se jeho podíl mohl pohybovat v rozpětí 1,2 - 2,5 % hm.

Je nutno podotknout, že se jedná o teoretický výpočet, který bude v realitě ovlivněn lokálními podmínkami, chováním původců odpadů a okamžitou skladbou analyzovaných odpadů.

V případě, že by se zavedlo efektivní pozitivní odtřiďování rozpoznatelných PVC výrobků dle tohoto manuálu (příloha č. 1), bylo by dle předpokladů možno výrazněji snížit výskyt PVC a tím i Cl ve vystupujícím výmětu z dotřiďovacích linek. S růstem účinnosti dotřídění pro materiálovou recyklaci však koncentrace PVC ve výmětu bude růst a bude tedy potřeba zajistit jeho efektivní pozitivní odtřídění tak, aby mohl být výmět ve větší míře využit pro energetické využití. Využití výmětu však bude závislé na dostupnosti kapacit pro energetické využití.

Hliník

Mezi další výrazně problémovou látku v palivech z odpadů patří také hliník. Hliník obsažený ve výmětech z dotřiďovacích linek může pocházet např. z kompozitních obalů, nápojových kartonů, metalizovaných plastových obalů, blistrů na léky apod.

Další nevhodné odpady

Dalšími odpady, které jsou pro výrobu TAP nevhodné, především s ohledem na zvýšené opotřebení a případné poškození technologie výroby, jsou kameny, cihly, větší kovové předměty atd., které je třeba také pozitivně odtřídit a tak odstranit z výmětu, který by mohl směřovat na výrobu paliv z odpadů.

Očekávané praktické dopady na dotřiďovací linky zapříčiněné odtřiďováním nevhodných odpadů z výmětu

 • Technicky: zajištění místa pro třídění, ukládání PVC, odpadních plastů a obalů s obsahem
  hliníku spolu s ostatním neplastovým výmětem na skládku v rámci limitu 15%.
 • Pracovní síla: minimálně jeden až dva další pracovníci na dotřídění
 • Organizačně: úprava procesu dotřídění manuál pro pracovníka, zajistit odbyt výmětu a
  zajistit dopravní obslužnost – přepravu na výrobu TAP
 • Ekonomicky: náklad na pracovní sílu, financování přepravy na výrobu TAP a platba
  za odběr výmětu.

Doporučení pro linky vyrábějící paliva z odpadů

Zajistit systém/postup eliminace PVC, kovů popř. dalších nevhodných látek a materiálů vstupujících do výroby paliva pomocí vhodných technické-organizačních opatření (manuální/strojní kontrola a dotřídění).

Ke stažení:

tridici-linky-vystupy-metodika-duben2021.pdf

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo