Glyfosát není klasifikován jako karcinogenní látka

| autor: MPO0

Glyfosát není klasifikován jako karcinogenní látka

Kompetentní orgán Německa (Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) navrhl změnu stávající harmonizované klasifikace glyfosátu: vážné poškození očí (kategorie 1) a toxicita pro vodní prostředí (chronická toxicita 2) doplněním toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici (kategorie 2).

ECHA posuzovala ještě další třídy nebezpečnosti, včetně karcinogenity, mutagenity v zárodečných buňkách a reprodukční toxicity.

Výbor pro posuzování rizik vyhodnotil všechny dostupné vědecké údaje, včetně všech vědecky relevantních informací získaných v průběhu veřejné konzultace. První diskuzi se zúčastněnými stranami o harmonizované klasifikaci a označení glyfosátu zahájil RAC na svém 39 zasedání v prosinci 2016.

RAC posuzoval nebezpečnost glyfosátu v porovnání s kritérii uvedenými v nařízení CLP a dospěl k závěru, že dostupné vědecké důkazy nesplňují kritéria ke klasifikaci glyfosátu jako látky toxické pro specifické cílové orgány, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a odsouhlasil tuto klasifikaci glyfosátu:

  • Vážné poškození očí, kategorie 1; H318 (Způsobuje vážné poškození očí)
  • Nebezpečný pro vodní prostředí-chronicky, kategorie 2; H411 (Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky)

RAC poskytuje nezávislé vědecké stanovisko ke klasifikaci, která je založena pouze na nebezpečných vlastnostech dané látky, nebere v úvahu pravděpodobnost expozice dané látce, a proto neřeší rizika expozice.

Rizika způsobená expozicí budou zvažována například při rozhodování o tom, zda se obnoví schválení glyfosátu jako pesticidu v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin.

Přijaté stanovisko k harmonizované klasifikaci glyfosátu bude odesláno ke schválení Evropské komisi a ve stejnou dobu bude k dispozici také na internetových stránkách agentury ECHA.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK