1/2023

ECHA identifikovala některé bromované zpomalovače hoření jako kandidáty na omezení

| zdroj: MPO0

louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash
zdroj: unsplash.com

ECHA v regulační strategii pro látky zpomalující hoření označila aromatické bromované látky za kandidáty na omezení v celé EU. Byla by minimalizována expozice lidí a životního prostředí těmto perzistentním, potenciálně bioakumulativním a toxickým látkám.

Strategie se týká regulace halogenovaných a organofosforových zpomalovačů hoření, které tvoří přibližně 70 % trhu s organickými látkami zpomalujícími hoření. Další zpomalovače hoření budou i nadále posuzovány v budoucích hodnoceních regulačních potřeb (ARN). Strategie byla zveřejněna v dokumentu Plán omezení v rámci strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek.

Aromatické bromované zpomalovače hoření jako polybromované difenylethery jsou perzistentní v životním prostředí. Například u dekabromdifenyletheru je podezření na toxicitu a akumulaci v životním prostředí. Omezením v rámci celé EU by mohlo být jejich uvolňování minimalizováno.

Před případným návrhem omezení je potřeba provést přípravné práce, které by zahrnovaly posouzení odpadu. Je potřeba zjistit, zda se nebezpečné látky uvolňují při rozkladu, recyklaci nebo likvidaci produktů obsahujících zpomalovače hoření. Součástí by mohlo být také posouzení dostupnosti vhodných alternativních látek nebo materiálů.

Rozsah omezení by se mohl vztahovat na všechny aromatické bromované zpomalovače hoření, u kterých je nebo bude potvrzeno, že jsou klasifikovány jako perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce bioakumulativní a vysoce perzistentní (vPvB) nebo identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

U mnoha alifatických bromovaných a některých zpomalovačů hoření na bázi organofosforu bude zapotřebí více údajů, aby bylo možné určit, zda je omezení nezbytné. Tyto údaje budou k dispozici od roku 2024 a v roce 2025 ECHA navrhuje přehodnotit situaci u těchto skupin látek.

Pro několik nehalogenových podskupin zpomalovačů hoření včetně některých na bázi organofosforu nebylo doporučeno žádné regulační opatření. U chlorovaných zpomalovačů hoření již byla zavedena nebo zahájena regulační opatření.

Omezení podle nařízení REACH mohou iniciovat členské státy nebo Evropská komise, která může požádat agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS