2/2023

Aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2022

| zdroj: MPO0

money-3669789_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje aktuální informace oprávněným žadatelům o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2022 z řad průmyslových ohrožených odvětví

Konkrétní pravidla poskytování kompenzací jsou stanovena v nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, v platném znění. Důležitá je jeho poslední novela č. 450/2022 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2023 a která zpřísnila podmínky pro žadatele.  

Celková výše prostředků určených na kompenzace nepřímých nákladů za rok 2022 oprávněným žadatelům, která odpovídá jejich celkové vyčíslené potřebě, je alokována nařízením vlády a činí 1 640 000 000 Kč. (Schváleno nařízením vlády č. 221/2023 Sb.).

MPO bude, stejně jako v předchozích dvou letech, žádosti o kompenzace nepřímých nákladů přijímat prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO, a to nejpozději do soboty 30. září 2023 23.59 hod.

Podávání žádostí prostřednictvím Portálu AIS MPO bude oprávněným žadatelům umožněno ode dne 4. září 2023.

Základní informace o oprávněném žadateli:

O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v následujících odvětvích:

kompenzace
kompenzace2

Podmínky pro žadatele a co bude potřeba doložit:

Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, bude nutné dokládat elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.

K žádosti je nutné doložit následující dokumenty:

1. Čestná prohlášení:

a) čestné prohlášení a úplná informace že žadatel nežádal o poskytnutí jiné veřejně podpory ani podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis (nařízení Komise č. 1407/2013/EU v platném znění) související s náklady způsobilými ke kompenzaci; v případě, že o takovou podporu žádal, výčet a úplné informace ohledně této podpory, a

b) čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (nařízení Komise č. 651/2014/EU v platném znění), kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem; v případě žadatelů, kteří jsou součástí skupiny podniků na úrovni vnitrostátní nebo nadnárodní, je toto prohlášení doplněno o potvrzení nezávislého auditora, že skupina podniků s výjimkou žadatele není podnikem v obtížích.

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení v příloze;

2. Provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až j) NV č. 565/2020 Sb. v platném znění, ověřené akreditovanou osobou;

3. Zprávu o provedeném energetickém auditu nebo platný certifikát prokazující, že má žadatel certifikovaný systém hospodaření energií podle normy ČSN EN ISO 50001;

4. Další dokumenty, a to v závislosti na tom, kterou podmínku ze dvou plní (A nebo B) podle níže uvedených ustanovení NV č. 565/2020 Sb., v platném znění:

A) realizoval opatření podle § 4 odst. 4 písm. b): předkládá informaci o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti uvedených v souhrnu energetického auditu včetně informace o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti v rozsahu požadavků podle § 4 odst. 4 písm. b) nebo obdobnou informaci vyplývající z akčního plánu, pokud žadatel zavedl systém hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001.

B) v kalendářním roce 2022 spotřeboval alespoň 30 % bezemisní elektřiny ze své celkové spotřeby, a to podle § 4 odst. 5 věty druhé: dokládá buď:

a) energetický posudek obsahující objem výroby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí, či

b) smlouvu o nákupu bezuhlíkové elektřiny spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy anebo

c) prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny. Podmínku pokrytí spotřeby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů alespoň ve výši 30 % lze za kalendářní rok 2022 prokázat doložením smlouvy, jíž se dodavatel zavazuje dodat žadateli o kompenzace nepřímých nákladů elektřinu z výhradně jaderných zdrojů spolu s vyúčtováním o odebrané elektřině na základě této smlouvy.    

Upozornění pro ty žadatele, kteří podali v roce 2022 žádost o kompenzace za rok 2021 a prokazovali realizaci opatření podle § 4 odst. 4 písm. b) NV č. 565/2020 Sb., v platném znění na základě energetického auditu nebo akčního plánu: v roce 2023 v žádosti o kompenzace za rok 2022 nelze vykázat stejná opatření, která byla vykázána loni.  

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPOaisportal.mpo.cz.

Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO nebo žádal o kompenzace nepřímých nákladů za kalendářní rok 2020 nebo za rok 2021, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu identitaobcana.cz.

Vzor čestného prohlášení, kdy žadatel nepožaduje a/nebo nebyla mu poskytnuta veřejná podpora související s náklady způsobilými ke kompenzaci[docx, 30 kB]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE