1/2024

Aktuálně zveřejněné dotační výzvy pro firmy

| autor: Petr Jarolímek0

Aktuálně zveřejněné dotační výzvy pro firmy

Aktuálně zveřejněné výzvy pro firmy:

NPŽP – 12/2018 Ochrana ozónové vrstvy

OVZDUŠÍ

1.

1 program 

1.1 název programu: Národní program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 2. Ovzduší Podoblast/ 2.2 Ochrana ozonové vrstvy

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 12/2018

2.2 název výzvy: Ochrana ozonové vrstvy

3. Žadatel

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2019


ODPADY

1 program 1.1 název programu: Operační program Životního prostřední 1.2 prioritní osa/oblast podpory:3.Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika/ 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_18_114

2.2 název výzvy: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity: 4.1 seznam podporovaných aktivit:

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

5. Dotace 5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85% 5.2 Minimální výše dotace: 500 000 Kč 5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.9.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.12.2019

1 program 1.1 název programu: Národní program Životního prostřední 1.2 prioritní osa/oblast podpory: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika/ 3.2 Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie 2. výzva 2.1 číslo výzvy: 22/2017

2.2 název výzvy: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

3. Žadatel

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků

5. Dotace 5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 5.2 Minimální výše dotace: 5.3 Maximální výše dotace: 700 Kč za autovrak, 150 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik, skla a textilií a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.3.2020


1 program 1.1 název programu: Operační program Životního prostřední 1.2 prioritní osa/oblast podpory:1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_119

2.2 název výzvy: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity: 4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

5. Dotace 5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85% 5.2 Minimální výše dotace: 200 000 Kč 5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.1.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.1.2020

1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní/ 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_124

2.2 název výzvy: Podpora preventivního protipovodňového opatření

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity: 

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Typy podporovaných projektů

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 200 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.4.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 3.6.2019

1 program 

1.1 název programu: Národní program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory:

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 12/2017

2.2 název výzvy: Dešťovka II

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR (majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů)

4. Podporované aktivity: 

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun

Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun

Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 50%

5.2 Minimální výše dotace: 55 tis. Kč

5.3 Maximální výše dotace: 105 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 7.9.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání finančních prostředků

1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 1. Voda/1.6 Zdroje vody

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 2/2018

2.2 název výzvy: Zdroje pitné vody

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 60 % - 80 % dle zaměření projektu

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 4.5.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2020


1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5.Energetické úspory/ 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 121

2.2 název výzvy: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

3. Žadatel

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 35 % - 70%

5.2 Minimální výše dotace: není známo

5.3 Maximální výše dotace: není známo

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.5.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 3.2.2020

1 program 

1.1 název programu: Národní program Životního prostřední 1.2 prioritní osa/oblast podpory: 5. Životní prostředí ve městech a obcích/ 5.5 Podpora obcí v národních parcích

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 9/2018

2.2 název výzvy: Životní prostředí ve městech a obcích

3. Žadatel

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

Snížení světelného znečištění

Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

Podpora informačních center orientovaných na národní parky

Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 85%

5.2 Minimální výše dotace: 50 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: 2 000 000 Kč

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.12.2018

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 7.1.2020


1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu /4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_132

2.2 název výzvy: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 60%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 kč

5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019

1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu /4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_131

2.2 název výzvy: Posílit přirozené funkce krajiny

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity 

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu: 100%

5.2 Minimální výše dotace: 250 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019

1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu/4.2 Posílit biodiverzitu

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_19_130

2.2 název výzvy: Posílit biodiverzitu

3. Žadatel:

Podnikatelské subjekty na území ČR

4. Podporované aktivity 

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu:

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč nebo 250 000 Kč – dle projektu

/5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.2.2019

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019

1 program 

1.1 název programu: Operační program Životního prostřední

1.2 prioritní osa/oblast podpory: 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu/ 4.2 - Posílit biodiverzitu

2. výzva

2.1 číslo výzvy: 05_17_110

2.2 název výzvy: Posílit biodiverzitu

3. Žadatel

Podnikatelské subjekty na území ČR, mimo hl.m. Praha

4. Podporované aktivity

4.1 seznam podporovaných aktivit:

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

5. Dotace

5.1 Procento dotace ze způsobilých výdajů projektu:

5.2 Minimální výše dotace: 100 000 Kč

5.3 Maximální výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH

6. Termín

6.1 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 1.12.2017

6.2 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA