2/2023

Změna přílohy XVII nařízení REACH, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (dekaBDE)

| autor: MPO0

Změna přílohy XVII nařízení REACH, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (dekaBDE)

Cílem změny přílohy XVII nařízení REACH (nařízení EP a Rady č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů), je řešit rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která představujevýroba, uvádění na trh nebo používánídekaBDE.

Tato chemická látka se běžně používá jako přísada zpomalující hoření a využívá se v mnoha různých odvětvích, zejména v plastových a textilních výrobcích, lepidlech, těsnících materiálech, nátěrech a inkoustech.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje tato položka:

Bis(pentabromfenyl)ether

(dekabromdifenyl ether; dekaBDE)

č. CAS 1163-19-5

č. ES 214-604-9

1. Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná po 2. březnu 2019.

2. Nesmí se používat při výrobě ani uvádět na trh: a) jako složka jiné látky; b) ve směsi; c) v předmětu nebo jeho části, v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší po 2. březnu 2019.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na látku, složku jiné látky nebo směsi, jež jsou určeny k použití nebo jsou používány a) při výrobě letadla před 2. březnem 2027; b) při výrobě náhradních dílů pro i) letadla vyrobená před 2. březnem 2027, ii) motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 2007/46/ES, zemědělská a lesnická vozidla v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013(*) a strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES(**), vyrobená před 2. březnem 2019.

4. Pododstavec 2 písm. c) se nepoužije na a) předměty uvedené na trh před 2. březnem 2019; b) letadla vyrobená v souladu s pododstavcem 3 písm. a); c)náhradní díly letadel, motorových vozidel a strojních zařízení vyrobených v souladu s pododstavcem 3 písm. b); d) elektrická a elektronická zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/EU.

5. Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí: a) civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/2008(***) nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví; b) vojenské letadlo. 


Další informace - přístup k legislativě: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/227_změna přílohy XVII-dekaBDE [CS]

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP