Studie EN

Zahájení provozu rekonstruované technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

| autor: TZ MPO ČR0

Zahájení provozu rekonstruované technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Technologie NDS 6 je od roku 2001 součástí komplexu vzájemně propojených sanačních technologií, kde má nezastupitelné místo. Její význam spočívá především ve schopnosti zpracovávat kontaminované roztoky s nižšími koncentracemi kontaminantů. Těchto roztoků bude s pokračující sanací postupně přibývat.

„Věřím, že tato investice environmentálního charakteru, která je součástí celého komplexu unikátních sanačních technologií, bude mít významný podíl na dokončení sanace horninového prostředí a zajistí tak trvalé využití rozsáhlé zásobárny pitných vod v severočeské křídě,“ uvedla náměstkyně Alexandra Rudyšarová.

Vzhledem k významnému opotřebení a působení agresivního prostředí bylo zařízení technologie NDS 6, které bylo uvedeno do provozu v roce 1985 pro zajištění likvidace kyselých důlních vod čerpaných v rámci provozu hlubinného Dolu Hamr I, technicky i technologicky zastaralé a nesplňovalo bezpečnostní a hygienické požadavky pro další bezpečný provoz. 

Proto bylo přistoupeno k úplné rekonstrukci, která přinese navýšení kapacity zpracování zbytkových technologických roztoků a tím výrazné zkrácení procesu sanace. Provoz rekonstruované technologie bude zajištěn do snížení kontaminace podzemních vod na úroveň, která zaručí trvalou využitelnost zásob pitných podzemních vod v severních Čechách na Českolipsku. Očekává se, že tohoto stavu bude dosaženo kolem roku 2037.

„Těší mne, že rozsáhlá rekonstrukce technologie NDS 6 byla úspěšně dokončena. Tato technologie umožňuje zpracování zbytkových technologických roztoků o nižší koncentraci kontaminantů a tím uvolnění kapacity ostatních sanačních technologií pro efektivní zpracování roztoků s vyššími koncentracemi kontaminantů. 

Výstup z technologie NDS 6 tedy splňuje i podmínky pro vypouštění do vodoteče. Rekonstrukce této technologie přispěje k dokončení sanace v plánovaném termínu,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Rekonstrukci technologie NDS 6 zahájila společnost „DIAMO – NDS 6“ s vedoucím společníkem SYNER, s.r.o., a společníkem KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., dne 15. 5. 2017. Dokončené dílo bylo protokolárně převzato 5. 10. 2018 a následná závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem Ministerstva průmyslu a obchodu proběhla 11. 10. 2018.

Jednalo se o několikátou ekologickou stavbu realizovanou naší společností, mimo jiné jsme v minulosti spolupracovali i se státním podnikem DIAMO. Zajímavostí bylo, ža na zhotovení takto objemově velké a technologicky náročné stavby jsme měli necelý rok a půl. Jsem rád, že se vše podařilo zrealizovat a že naší prací jsme mohli přispět k rychlejší regeneraci krajiny,“ sdělil Robert Špott, jednatel dodavatelské společnosti SYNER.

Celkové výdaje na realizaci stavby byly ve výši 866 490 639,33 Kč bez DPH.

Hlavní technologické parametry technologie NDS 6 po rekonstrukci:

Zpracovávaný objem roztoků činí 330-430 m3/hod., koncentrace kontaminantů (rozpuštěných látek) ve vstupních roztocích cca 11 g/l. Technologie umožňuje zpracovat a následně do vodoteče vypustit až 3 153 000 m3 vyčištěných vod za rok. Produkce filtračního koláče činí 90 000 m3/rok a množství vyvedených kontaminantů cca 23 000 tun/rok, od roku 2018 do roku 2037 tedy celkem cca 400 tis. tun.

Odstraňování následků chemické těžby v oblasti Stráže pod Ralskem

V důsledku těžby uranu vznikla v oblasti Stráže pod Ralskem řada ekologických zátěží, z nichž nejzásadnější tvoří kontaminované podzemní vody zasažené chemickou těžbou uranu, jejichž objem přesahoval 390 mil. m3 v ploše 27 km2

S využitím rozsáhlých výzkumných a ověřovacích prací byl stanoven a v navazujících usneseních vlády schválen postup sanace horninového prostředí spočívající ve vyvedení podstatné části kontaminovaných zbytkových technologických roztoků z podzemí na povrch a následném odstranění kontaminantů pomocí komplexu unikátních sanačních technologií. 

Tento komplex tvoří na sebe navazující tři principiálně odlišné způsoby odstraňování kontaminantů. Jedná se o technologii využívající záchytu sloučenin uranu na iontoměničích, dále se jedná o technologii tepelného zahušťování roztoků v odparkách a třetím typem je neutralizační a dekontaminační stanice, v níž je odstraňovaná kontaminace přepracována na odbytovatelné produkty nebo nerozpustné kaly, které jsou ekologicky ukládány do odkaliště.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy