2/2023

Výsledky druhého přezkumu nařízení REACH jsou zveřejněny

| autor: Marina Kholomyeva0

Výsledky druhého přezkumu nařízení REACH jsou zveřejněny

Sdělení Komise přináší hodnocení aktuálního stavu implementace nařízení a uvádí, že nařízení plní dobře svoji funkci, byly však zjištěny možnosti dalšího zlepšení, zjednodušení a snížení zátěže. Dobrou zprávou pro průmysl je, že hodnocení dospělo k závěru, že právní požadavky a povinnosti stanovené nařízením jsou vhodně nastaveny k naplnění potřeb a dosažení sledovaných cílů a v současné době není třeba provádět změny textu nařízení.

Sdělení Komise identifikuje nejnaléhavější problémy: nesplnění požadavků na registrační dokumentace, zjednodušení povolování, zajištění rovných podmínek pro firmy z EU a firem ze třetích zemí a vyjasnění styčných ploch mezi nařízením REACH a jinými právními předpisy EU, zejména v oblasti BOZP a odpadů.

Sdělení Komise odhaduje hlavní přímé náklady vynaložené na registraci látek a předávání informací v dodavatelském řetězci za první dvě registrační lhůty na 2,3–2,6 miliardy EUR. Náklady byly vyšší, než se čekalo (1,7 miliardy EUR), zejména v případě první registrační lhůty. Další náklady vyplývají z hodnocení, povolování a omezování. Odhadovaný rozsah potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí podle Sdělení Komise zůstává v řádu 100 miliard EUR po dobu 25–30 let.

Sdělení Komise dále uvádí 16 konkrétních opatření , která mají provést Komise, ECHA, členské státy i průmysl. Průmysl tato opatření vítá. Opatření se týkají např. zlepšení kvality rozšířených bezpečnostních listů, sledování látek vzbuzujících obavy, podpory náhrady SVHC látek, zjednodušení povolování, vzájemného vztahu povolování a omezování, poplatků a budoucnosti ECHA. Tato opatření reagují na praktické problémy zjištěné při implementaci nařízení.

Velkým problémem je nesplnění požadavků na registrační dokumentaci firmami, úroveň registračních dokumentací není v mnoha případech dobrá a firmy neprovádějí jejich aktualizace. Komise má v součinnosti s agenturou ECHA, členskými státy a průmyslem zjistit, proč žadatelé o registraci neprovádějí aktualizaci a do roku 2019 předložit vhodné návrhy ke zlepšení této situace.

Kvalita rozšířených bezpečnostních listů není obecně dobrá. Komise v této souvislosti vybízí navazující průmyslová odvětví, aby vypracovala a používala harmonizované formáty a IT nástroje k získání více informací o uživatelích pro zjednodušení přípravy a používání rozšířených bezpečnostních listů. Komise zváží zahrnutí minimálních požadavků na scénáře expozice pro látky a směsi do bezpečnostních listů a požádá agenturu ECHA, aby vypracovala metodiku pro bezpečnostní listy směsí.

Příznivá zpráva pro průmysl je, že Komise chce zjednodušit podávání žádostí o povolení pro firmy včetně malých a středních podniků a snížit poplatky pro firmy podávající společné žádosti o povolení.

Pro průmysl je velmi důležité opatření, že agentura ECHA ve spolupráci s Komisí a členskými státy posoudí možnosti dalšího vývoje a využití dostupných sociálně-ekonomických informací ke zvážení ve fázi provádění analýzy možností rizik pro látky (RMOA). V této souvislosti Komise uvádí, že počet nových omezení prozatím nesplnil původní očekávání, existuje prostor pro další zlepšení a především větší zapojení členských států. Důležité opatření se týká vzájemných interakcí mezi povolováním a omezováním, které mají Komise, agentura ECHA a členské státy posoudit s cílem dosáhnout srovnatelného snížení rizik efektivnějším způsobem prostřednictvím řízení rizik a náhrady.

Velkým problémem je překryv mezi nařízením REACH a právními předpisy v oblasti BOZP, kdy dochází ke stanovení rozdílných hodnot přípustných expozičních limitů na pracovišti pro jednu látku podle nařízení REACH a legislativy v oblasti BOZP. Komise má především přijmout opatření k tomu, aby byly do roku 2019 uvedeny do souladu metodiky stanovení přípustných expozičních limitů látek na pracovištích.

Komise bude projednávat výsledky druhého přezkumu nařízení REACH s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami na veřejné konferenci plánované na červen 2018.

Text vznikl na základě vyjádření ing. Aleny Krejčové ze Svazu chemického průmyslu (SCHP)

Celý text vyjádření si můžete přečíst zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP