2/2023

Výbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dříve

| autor: Evropská agentura pro životní prostředí0

Výbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dříve

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské komise potvrzuje čtyřicetiletý pozitivní trend stále čistější vody na plážích a koupalištích v celé Evropě.

Posouzení vychází z analýzy vzorků vody z více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalit ke koupání a je dobrým ukazatelem pro výběr nejlepších míst s pravděpodobně nejkvalitnější vody pro nadcházející léto. U odebraných vzorků vody ke koupání se zjišťuje, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z odpadních vod z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.

V posledních letech se naprostá většina koupališť v Evropě může pochlubit dobrou kvalitou vody. V roce 2016 splňovalo minimální požadavky na „přijatelnou“ kvalitu vody stanovené směrnicí EU o vodách ke koupání 96,3 % lokalit, což je ve srovnání s rokem 2015, kdy tyto požadavky splňovalo 96,1 % míst, mírný vzestup.

Více než 85 % (85,5) lokalit ke koupání splnilo nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody, což je ve srovnání s 84,4 % v roce 2015 rovněž o něco více.

Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Výborná kvalita evropských lokalit ke koupání není náhoda. Je to výsledek tvrdé práce zanícených profesionálů. Ukazuje, že je důležité dbát o politiku EU, která podporuje zelená pracovní místa.

V tomto roce tuto investici oslavíme v rámci evropského Zeleného týdne od 29. května do 2. června. Odborníci na vodní techniku a ochranu před povodněmi, chemici v oboru životního prostředí, pracovníci správy odpadních vod – ti všichni mají na udržování vysoké kvality vod svůj podíl.“

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, k tomu řekl: „Je povzbudivé vidět, že stále více lokalit ke koupání v Evropě splňuje nejvyšší normy kvality. Evropští občané se tak budou moci informovaněji rozhodnout, která místa ke koupání letos v létě navštíví.

Rovněž se ukazuje, že naše politiky v oblasti životního prostředí jsou účinné, a že excelentní sběr dat a jejich analýza mají praktické přínosy pro ochranu lidského zdraví a náš každodenní život.”

Zpráva se zabývá lokalitami ke koupání v celé EU, Albánii a Švýcarsku. Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety, kdy se do vody vypouštělo velké množství nevyčištěné nebo částečně vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody.

Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i aktualizovanou interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody v konkrétních lokalitách. Aktualizované zprávy týkající se situace v jednotlivých zemích a informace o směrnici o vodách ke koupání, jsou dostupné na internetových stránkách agentury EEA a stránkách Evropské komise věnovaných kvalitě vod ke koupání.

Další klíčová zjištění:

  • Všechny vykázané lokality ke koupání v Rakousku, Chorvatsku, na Kypru, v Estonsku, Řecku, na Litvě, v Lucembursku, Lotyšsku, na Maltě, v Rumunsku a Slovinsku dosáhly v roce 2016 alespoň „přijatelné“ kvality.
  • V pěti zemích bylo alespoň 95 % vod ke koupání zhodnoceno jako „voda výborné kvality“: v Lucembursku (všech 11 uvedených míst ke koupání), na Kypru (99 % všech lokalit), Maltě (99 % všech lokalit), v Řecku (97 % všech lokalit) a v Rakousku (95 % všech lokalit).
  • V roce 2016 bylo 1,5 % (1,4 % v zemích EU) lokalit ke koupání označeno za „nevyhovující“. Mezi koupacími sezónami 2015 a 2016 se absolutní počet vod ke koupání klasifikovaných jako „nevyhovující“ snížil z 383 na 318 (v zemích EU z 349 míst na 302).
  • Největší počet lokalit ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (100 lokalit, tj. 1,8 %), ve Francii (82 lokalit, tj. 2,4 %) a ve Španělsku (39 lokalit, tj. 1,8 %).

Souvislosti

Fekální znečištění vod nadále představuje rizika pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěny vody využívané ke koupání. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou odpadní vody z kanalizace a odvádění vody z hospodářství a zemědělských půd.

Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří. Všechny členské státy EU plus Albánie a Švýcarsko monitorovaly kvalitu vod ve svých lokalitách ke koupání podle ustanovení revidované směrnice EU o vodách ke koupání.

Legislativa stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy měly přijmout určitá opatření, jako je zákaz koupání nebo oznámení, které koupání nedoporučuje, přičemž by měly veřejnost informovat a přijmout vhodná nápravná opatření.

Více informací o evropském Zeleném týdnu 2017 naleznete zde: www.eugreenweek.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP