2/2023

Všeobecné obchodní podmínky

| autor: redakce0

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky objednávající si výrobky a služby poskytované společností Průmyslová ekologie s.r.o.

Článek I
Úvodní ustanovení a definice

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, tak, jak jsou tito definováni níže.

2.

Společnost Průmyslová ekologie s.r.o.; Adresa: Za Klokočkou 353, Dolínek, 250 70 Odolena Voda; IČO: 04810741; Zapsána: V OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254047; dále "Poskytovatel", poskytuje Zákazníkům:
a) umožnění přístupu Zákazníka do zpoplatněných sekcí a článků jednotlivých web stránek internetového deníku Prumyslovaekologie.cz, jakož i všech jeho zpoplatněných stránek a podstránek, na období 12 měsíců (1 rok) ode dne aktivace v souladu s článkem II

3.

Zákazník Poskytovatele (dále jen "Zákazník") je každá osoba, která zaplatí Poskytovateli Poplatek za některé z poskytovaných služeb (Článek I, odst. 2).

4.

Zákazník si může u Poskytovatele objednat služby uvedené v článku 1 odst. 2 výhradně spolu, tedy ne každou zvlášť.

5.

Uživatelské konto je rozhraní internetového portálu http://www.prumyslovaekologie.cz/Auth/Predplatne.aspx, jehož prostřednictvím Zákazník vstupuje do režimu, ve kterém zadává identifikační údaje (e-mailová adresa a heslo) a má možnost vyplnit objednávku dodávky služeb Poskytovatele. Po zaplacení Poplatku a následné aktivaci objednaných služeb nabývá Zákazník prostřednictvím Uživatelského účtu po vyplnění e-mailové adresy a hesla (přístupového kódu) objednané služby.

6.

Poplatkem se pro účely těchto VOP rozumí finanční částka, kterou Zákazník uhradí Poskytovateli za objednané služby na dobu 1 roku, a to dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

7.

Jednoletá lhůta podle odst. 6 tohoto článku I začíná běžet dnem aktivace Předplatného v souladu s článkem II odst. 2.

8.

Registrací prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP. Samotnou registrací nevzniká Zákazníkovi povinnost uhradit Poplatek.

Článek II
Platba Poplatku a přístup Zákazníka k předplatnému

1.

Poplatek může být uhrazen výhradně jednorázovým převodem z účtu Zákazníka nebo jiné osoby s jejím souhlasem na účet Poskytovatele uvedený v článku I odst. 2.

2.

Přístup k objednaným službám podle Článku I. odst. 2 bude aktivován neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání částky Poplatku na účet Poskytovatele, po uskutečnění těchto kroků:
1.) registrace Zákazníka prostřednictvím Uživatelského účtu (http://www.prumyslovaekologie.cz/Register.aspx),
2.) vyplnění a potvrzení objednávky ze strany Zákazníka,
3.) úhrada Poplatku ze strany Zákazníka, podle vygenerované zálohové faktury v Uživatelském kontě,
4.) připsání částky Poplatku na účet Poskytovatele.

3.

O aktivaci Předplatného bude Zákazník informován zprávou zaslanou na e-mailovou adresu zadanou při registraci Zákazníka v Uživatelském kontě.

4.

V případě, že Zákazník vyplní a potvrdí objednávku v souladu s odst. 2 tohoto článku II, Poskytovatel má nárok na úhradu Poplatku bez ohledu na to, zda Zákazník skutečně využívá poskytované služby.

Článek III
Práva a povinnosti Poskytovatele

1.

Poskytovatel je povinen umožnit Zákazníkovi přístup ke všem službám za podmínek uvedených v těchto VOP.

2.

Poskytovatel garantuje Zákazníkovi přístup ke službám podle Článku I., odst. 2, jen pro případ, že se Zákazník přihlásil prostřednictvím svého Uživatelského účtu zadáním emailové adresy a hesla (přístupového kódu).

3.

Poskytovatel neodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných sekcí jednotlivých web stránek (Článek I. odst. 2) a negarantuje Zákazníkovi, že během užívání Předplatného bude rozsah a obsah zpoplatněných sekcí jednotlivých web stránek identický s rozsahem a obsahem, jaký byl ke dni registrace Zákazníka nebo ke dni zaplacení dalšího Poplatku.

4.

Poskytovatel není odpovědný za nesplnění svých povinností podle těchto VOP, pokud je nemohl splnit v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, zejména okolností způsobených vyšší mocí. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely těchto VOP považují okolnosti, které nejsou závislé na vůli Poskytovatele a Poskytovatel je nemůže ovlivnit. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost přístupu k předplatnému způsobenou technickými vlastnostmi zařízení, které Zákazník používá.

5.

Poskytovatel je oprávněn informovat Zákazníka prostřednictvím e-mailu o nabídkách služeb včetně reklamních nabídek, o možnosti zakoupení služby na další období, respektive o nutnosti uhrazení Poplatku na další období přístupu ke službám a o aktuálních nabídkách produktů a služeb Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Informace komerční komunikace mohou být elektronickou poštou doručovány pouze v případě, pokud si je Zákazník předem vyžádal.

6.

Poskytovatel je oprávněn dočasně pozastavit přístup Zákazníka ke službám, aniž by to bylo považováno za porušení povinnosti Poskytovatele, a to z důvodu bezpečnosti, v případech vyšší moci, v důsledku rozhodnutí příslušného státního orgánu, orgánu státní správy nebo samosprávy, nebo z důvodu výkonu oprav a prací potřebných pro provoz, revizi nebo údržbu internetové stránky http://www.prumyslovaekologie.cz/.

7.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup Zákazníka ke službám v případě, že Zákazník poruší kterýkoliv ze závazků podle článku IV odst. 2 nebo v případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že přístup ke službám používá na základě jednoho přístupového kódu více fyzických osob.

8.

V případě, že Zákazník poruší kterýkoliv ze závazků podle článku IV odst. 2, vzniká Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení, tj. za každý neoprávněný přístup k předplatnému zejména v důsledku zveřejnění nebo zpřístupnění přístupových údajů Zákazníkem třetím osobám. Za porušení podle předchozí věty se rovněž pokládá jiná forma zpřístupnění údajů uvedených v zpoplatněných částech portálu http://www.prumyslovaekologie.cz/ třetím osobám, například přeposlání jejich obsahu formou emailové zprávy třetím osobám, nezajištění dostatečné ochrany a utajení přístupových údajů Zákazníka , zda obsahu zpoplatněných částí portálu ze strany Zákazníka apod. Zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu dle předchozí věty do 3 dnů ode dne obdržení výzvy Poskytovatele. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

Článek IV
Práva a povinnosti Zákazníka

1.

Zákazník má za předpokladu úhrady Poplatku za příslušné období právo na přístup k objednaným službám. Službu podle Článku I. odst. 2 je prostřednictvím jednoho přístupového kódu (hesla) oprávněn využívat výlučně jen Zákazník. Pokud je Zákazníkem právnická osoba, tuto službu je oprávněna využívat jen jedna Zákazníkem určena fyzická osoba. Takto určená fyzická osoba může být po dobu platnosti dotyčné služby Zákazníkům (právnickou osobou) změněna. Změna podle předchozí věty musí být neprodleně ohlášena Poskytovateli. Zákazník není oprávněn sdílet službu s jakoukoli jinou osobou ani umožnit užívání služby prostřednictvím svého přístupového kódu (hesla) třetí osobě.

2.

Zákazník se zavazuje, že přístupový kód (heslo) ani součásti služeb podle Článku I. odst. 2 žádným způsobem nezveřejní ani nezpřístupní třetí osobě. Zákazník je povinen zajistit utajení přístupového kódu (hesla) a ochranu před jeho zneužitím jakoukoliv třetí osobou. V případě, že Zákazník poruší závazek podle tohoto bodu je povinen uhradit smluvní pokutu podle Článku III odst. 8 a nahradit Poskytovateli škodu způsobenou porušením svého závazku.

3.

V případě ztráty přístupového kódu, odhalení zneužití přístupového kódu nebo podezření ze zneužití přístupového kódu je Zákazník povinen o těchto skutečnostech neprodleně informovat Poskytovatele. Po obdržení oznámení Zákazníka podle předchozí věty je Poskytovatel povinen přidělit Zákazníkovi nový přístupový kód (heslo) ke službě a současně je oprávněn zablokovat přístup ke službě prostřednictvím původního přístupového kódu (hesla).

4.

Zákazník nese odpovědnost za všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné Zákazníkům na jednotlivých sekcích web stránek v rámci využívání služeb, jakož i za pravdivost a správnost Zákazníkům poskytnutých údajů při registraci prostřednictvím Uživatelského účtu a v komunikací s Poskytovatelem.

5.

Zákazník prohlašuje, že souhlasí se správou, zpracováním a uchováním poskytnutých údajů, včetně osobních údajů ve stanoveném rozsahu poskytnutých při registraci prostřednictvím Uživatelského účtu Poskytovatelem. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Zákazník na dobu trvání objednaných služeb a nezbytnou dobu po jeho skončení. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník kdykoliv odvolat.

Článek V
Podmínky a způsob reklamace

1.

Zákazník je oprávněn uplatnit si reklamaci vad přístupu ke službám u Poskytovatele ve lhůtě 10 dnů ode dne výskytu vady, a to prostřednictvím emailové zprávy odeslané na adresu: red@prumyslovaekologie.cz.

2.

Zákazník je povinen v emailové zprávě odeslané podle odst. 1 tohoto článku přesně specifikovat, v čem spočívá (spočívala) reklamovaná vada a zároveň uvést časové období, během kterého se vada vyskytla.

3.

Reklamace Zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud Zákazník neměl přístup ke službám podle Článku I. odst. 2 po dobu delší než 72 po sobě následujících hodin. To neplatí, pokud vada byla způsobena okolnostmi, za které Poskytovatel neodpovídá.

4.

Poskytovatel je povinen doručit Zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Zákazník má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.

V případě, že je reklamace Zákazníka v souladu s odst. 3 opodstatněná, Poskytovatel poskytne Zákazníkovi náhradu formou prodloužení přístupu ke službám o dobu, po kterou Zákazník neměl v důsledku vad přístup ke službám. O vyřízení reklamace podle předchozí věty je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP bude celé nebo zčásti neplatné, nevynutitelné nebo neúčinné, bude zbývající část těchto VOP platit v plném rozsahu. Tyto VOP budou upravovány a interpretovány v souladu se zákony České republiky. Tyto VOP a všechny modifikace k těmto VOP představují celou smlouvu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Pro případné spory z této smlouvy nebo s touto smlouvou související byla sjednána výlučná pravomoc českých soudů.

2.

VOP se v celém rozsahu řídí právním řádem ČR, a to i v případě, že Zákazník není občanem ČR.

3.

Vztahy, které nejsou upraveny VOP, se řídí právním řádem České republiky.

4.

V případě změny VOP zveřejní Poskytovatel nové znění VOP na svých stránkách. Nové znění VOP bude Zákazníkovi neprodleně zasláno na jeho emailovou adresu. Zákazník je následně ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nového znění VOP do jeho mailové schránky oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou podle těchto VOP s Poskytovatelem. Výpověď je účinná dnem jejího doručení Poskytovateli. Poskytovatel následně vrátí Zákazníkovi alikvotní část Poplatku v závislosti na délce užívání Předplatného.

5.

Tyto VOP jsou kdykoliv k dispozici na webových stránkách portálu http://www.prumyslovaekologie.cz/. Kromě toho jsou tyto VOP jakož i každá jejich aktualizace zaslány na mailovou adresu Zákazníka.

6.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016.

Průmyslová ekologie s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP