1/2024

V Estonsku se diskutovalo o ekoinovacích, oběhovém hospodářství a ochraně klimatu

| autor: Tisková zpráva MŽP0

V Estonsku se diskutovalo o ekoinovacích, oběhovém hospodářství a ochraně klimatu

V rámci první části programu ministři diskutovali o ekoinovacích, které by měly umožnit postupný přechod Evropské Unie na oběhové hospodářství, a o důležité roli, kterou by v tomto procesu měl hrát nestátní sektor, zvláště co se týče implementace konkrétních opatření a výměny dobrých – i špatných - zkušeností.

Shoda panovala také ohledně nutnosti posílení role státní správy na regionální a místní úrovni a její podpory ze strany vlád, které by zároveň měly umožnit harmonizaci postupu členských států EU.

„Zavádění inovací by mělo jít ruku v ruce se zvyšováním povědomí spotřebitelů, tak aby se jejich chování a přístup k životnímu prostředí zlepšily. Zároveň to ale pro spotřebitele musí být i ekonomicky racionální a také pohodlné,“ zdůraznil náměstek Smrž podmínky nutné pro životaschopnost ekoinovací ve vztahu k přechodu k oběhovému hospodářství. Jako dlouhodobou prioritu České republiky vyzdvihl i redukci skládkování.

„Skládkování je v 21. století nemorální a skládky jsou časované ekologické bomby, z nichž se časem začnou uvolňovat nebezpečné látky. Navíc je v příkrém rozporu se základními principy oběhového hospodářství a v žádném případě jej nemůžeme tolerovat vedle rozvoje inovativních technologií a přístupů k nakládání s odpadem,“ dodává náměstek Smrž.

Pokud jde o plasty, které jsou hojně využívaným materiálem, ČR oceňuje, že jsou označeny za prioritní materiálový tok v Akčním plánu pro oběhové hospodářství. Za důležitou Česko pokládá rovněž novou strategii EU pro hospodaření s plasty, kterou se chystá na podzim tohoto roku vydat Evropská komise. 

„V návaznosti na předchozí neformální setkání ve Vallettě bych rád zdůraznil, že strategie pro plasty by měla být také příspěvkem EU k naplnění Cíle udržitelného rozvoje č. 14, protože plasty v oceánech a obecně v životním prostředí se stávají velkým globálním problémem,“ poukázal náměstek Smrž na celosvětový význam problematiky.

ČR dále vítá iniciativu Evropské komise sladit odpadové a chemické politiky. „Zajištění recyklačního cyklu materiálů a výrobků bez uvolňování toxických látek je nezbytné nejen z hlediska životního prostředí, ale také z pohledu zdraví koncových spotřebitelů,“ uvedl Vladislav Smrž.

Pokud jde o nástroje a programy podpory pro zavádění ekoinovací a oběhového hospodářství, je podle něj potřeba zajistit snadný a jednoduchý přístup k nim pro malé a střední podniky. Důležité je především to, aby tyto nástroje nebyly příliš administrativně náročné.

Na ekoinovace se ministři zaměřili i při projednávání problematiky smart cities. „Při rozvoji a plánování inteligentních měst by měl být uplatňován komplexní a dlouhodobý přístup. Inovace jsou důležité a ženou nás v před, nicméně pouhé zavedení jednotlivé inovativní technologie ještě nečiní chytrým celé město.

Každopádně je skvělé, že i v ČR už máme města a dokonce i regiony, které tento přístup již aplikují,“ vyjádřil se náměstek Smrž, podle nějž by rozvoj chytrých měst měl mít silnou environmentální dimenzi a přinášet výhody všem jejich obyvatelům, nikoliv jen těm, kdo využívají nejmodernější technologie.

Dalším významným tématem neformálního zasedání ministrů životního prostředí byla účinná implementace Pařížské dohody o ochraně klimatu. V současné náročné geopolitické situaci považuje Česká republika za důležité zaměřit se na přípravu a následné provádění pravidel Pařížské dohody, která by měla být přijata v roce 2018 v Katovicích.

EU se také musí orientovat na spolupráci s dalšími partnery, mezi něž patří vedle velkých světových ekonomik také malé ostrovní státy bezprostředně ohrožené změnou klimatu. Ministři se soustředili i na opatření na vnitrostátní úrovni a v EU. 

„Je nezbytné pokročit v projednávání a především v následné implementaci evropských předpisů, kterými se provádí rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030, včetně revize směrnice EU o systému obchodování s emisemi (EU ETS),“ shrnul náměstek Smrž nejdůležitější aktuálně projednávané prvky evropského práva.

Na programu jednání byla také diskuse k záměru USA odstoupit od Pařížské dohody [1]. „Jde o nešťastné rozhodnutí,“ komentoval situaci náměstek Smrž a dodal, že „EU by měla plně podporovat americké firmy, města a místní komunity, které jsou aktivní v oblasti celosvětového úsilí při ochraně klimatu.“ 

Náměstek Smrž také informoval členské státy EU o pokroku v ratifikaci Pařížské dohody Českou republikou. Ukončení ratifikačního procesu umožní ČR, aby následovala ostatní členské státy EU a stala se plnoprávnou smluvní stranou Dohody.

Poznámky:

[1] Prezident USA Donald Trump dne 1. června 2017 oznámil, že USA odstoupí od Pařížské dohody, jak sliboval v rámci své předvolební kampaně v roce 2016.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ