1/2024

Dochází k tunelování peněz na recyklaci elektroodpadu?

| autor: redakce0

john-cameron-7zocFMzvbpc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Přístup k recyklaci by měla mít každá firma stejný, aby mohly plnit ekologické povinnosti. MŽP řeší podezření, že někteří výrobci a distributoři značek elektrospotřebičů se dostávají na okraj zákonných povinností. Někteří z neznalosti, jiní z krátkozrakosti.

Ministerstvo životního prostředí v současné době vede šetření na základě podezření, že některé kolektivní systémy (KS) nezákonně hospodaří se svěřenými finančními prostředky. Podle některých zdrojů existují náznaky, že poplatky za ekologické nakládání s vysloužilým elektrozařízením se kamsi ztrácejí. Jednou z indicií jsou například údajné slevy KS některým výrobcům, z čehož vyplývá nebezpečí nedostatku prostředků na budoucí recyklaci.

Směrnice EU a české zákony nařizují jednotné sazby příspěvků za výrobky uváděné na trh pro všechny výrobce, sdružené v rámci jednoho kolektivního systému. Má se tak zabránit diskriminaci malých a středních výrobců a distributorů při výběru financí na povinný sběr a recyklaci produktů. Slevy na poplatcích by tedy neměly přicházet vůbec do úvahy.

Korporace jejich kolektivní systém nezajímá

Oslovili jsme anketou desítky firem, využívajících všechny KS na českém trhu, abychom na téma získali komplexní pohled. Bohužel, někteří z nich se rozhodli neodpovědět, či se omluvili s tím, že "vztahy s partnery" nekomunikují, byť zákon stanovuje, že kolektivní systém musí tyto údaje veřejně uvádět. Výrobci mají, opět ze zákona, povinnost uvádět výši recyklačního příspěvku na účtenkách odděleně od ceny, tak aby si každý mohl výši recyklačního příspěvku snadno ověřit a zkontrolovat. Tyto povinnosti rovněž kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která za nedodržování povinnosti uložila v roce 2023 rekordní počet pokut.

Mezi společnosti, které neodpověděli, patří velké mezinárodní korporace typu Samsung nebo LG. Společnost Huawei uvedla, že je se svým kolektivním systémem spokojena.

Oslovené obchodní řetězce prodávající elektrospotřebiče překvapivě odmítli na otázky jednotného příspěvku odpovědět. „Po konzultaci s odpovědnými kolegy jsme se rozhodli k tomuto tématu nevyjadřovat," zaznělo z řetězce Lidl, který uvádí na trh například značky nářadí Parkside nebo světla Livorno.

Firma Sencor, jejíž mateřská firma FAST ČR předsedá dozorčí radě jednoho z kolektivních systémů, se v odpovědi zmínila o nedostatku kapacit odpovědných pracovníků (viz odpovědi níže). Je nutné dodat, že kompetence by měla být rozhodně na straně firem.

Jízda bez kontroly

V zájmu všech výrobců elektrospotřebičů by měly být pravidelné kontroly, jak jsou jejich finanční prostředky v kolektivních systémech spravovány. Jejich aktivní přístup a monitoring fungování těchto systémů je pro správné nakládání s jejich výrobky po konci životního cyklu více než důležitý. V konečném důsledku totiž mohou nést zákonnou odpovědnost.

Bohužel je však často taková administrativa pro firmy přítěží a nechávají kolektivní systémy s jejich prostředky nakládat bez kontroly. I bez ohledu na společenskou potřebu. „Nemáme vlastní kontrolní systém, důvěřujeme kolektivnímu systému," odpovídají AC Heating. Korporátní T-Mobile pak konstatuje, že: „Kontrolní činnost nad kolektivním systémem nevykonáváme … kontrolní činnost by mělo provádět MŽP." V tom má zástupce T-Mobile jistě částečnou pravdu. Právě vyšetřování MŽP dalo podnět pro tento článek.

Pokud šetření MŽP potvrdí nezákonné nakládání s prostředky výrobců spotřebičů, nepůjde jen o možný trestný čin, ale i nepochopitelný přečin v době, ve které se většina firem ztotožňuje s potřebami ekologické a sociální udržitelnosti (ESG).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 stanovuje, že kolektivní systém musí veřejně na svých webových stránkách uvádět výši recyklačního příspěvku, který musí být, jak již bylo napsáno, pro všechny výrobce stejný. Proto jsme oslovili několik výrobců s dotazem, zda mají stejný příspěvek, jaký je uveden na stránkách jejich kolektivního systému. „Vycházíme z ceníků, které dostáváme v rámci obchodního styku a spolupráce s danou organizací," odpověděla společnost Tchibo a dodala, že o změnách se dozvídají z emailové komunikace.

Firma T-mobile v odpovědi uvádí, že ceník má na svých stránkách. Redakce ale zjistila, že jde o neveřejné rozhraní, takže se nejedná o naplnění zákonné povinnosti.

Nikoliv ESG, ale snědená budoucnost?

Všichni výrobci, dovozci či distributoři elektrospotřebičů mají zákonnou povinnost přispívat na zpracování a recyklaci vysloužilých zařízení. K tomu se sdružují do kolektivních systémů, které tuto povinnost podle zákona za ně zajišťují a výrobci do systémů odvádějí pravidelně poplatky z produktů, uvedených na trh . Nikoliv podle velikosti nebo vlivu subjektu na trh. To je zásadní předpoklad pro to, aby systémy fungovaly pro všechny, byly pro společnost přínosem a nebyly pro firmy nadmíru zatěžující. Podnikající subjekty mají mít rovné zákonné podmínky.

Zdá se, že kontrola ze strany státních orgánů je dlouhodobě nedostatečná a na lepší budoucnost se zatím neblýská. Pro firmy bude zřejmě nutné vytvořit mechanismy, které zajistí efektivní a transparentní správu finančních prostředků ve zmíněných kolektivních systémech v intencích platné legislativy.

Podle odborníků by takový postup ze strany firem mohl zabránit možnosti zneužití prostředků či nezákonné manipulaci se svěřenými financemi a kompetencemi. Taková opatření by měla zahrnovat pravidelné kontroly a auditní procesy.

Vybrané další odpovědi jsme zařadili níže do samostatné anketní přílohy.


Anketa

Zeptali jsme se výrobců a distributorů elektrospotřebičů/zařízení, zda se ze strany svého kolektivního systému setkali s nabídkou slev na recyklační poplatky, či jim byl nabízen finanční bonus například za překročení objemové hranice elektrozařízení, uvedených na trh . Dále nás zajímalo, zda vědí, že poplatky za recyklaci musí být uváděny a musí být snadno dostupné pro všechny zájemce na webu kolektivního systému. Třetí otázka směřovala na materiální a finanční kompenzace od kolektivního systému formou marketingové podpory či odměny za sběrné místo. Dále nás zajímalo , jakým způsobem kontrolují firmy činnost svých kolektivního systému a jestli považují poskytované informace za dostatečné, úplné, prokazatelné... Na druhou stranu nám firmy měly také sdělit, co nejvíce oceňují na vybraném kolektivním systému a co by podle nich měl pak kolektivní systém zlepšit.

Huawei Technologies: „Spoluprací s kolektivním systémem jsme spokojeni. Podrobnosti o vztazích s našimi obchodními partnery nekomentujeme."

Sencor: „Konzultoval jsem to se třemi kolegy a bohužel bych do toho musel vtáhnout členy boardu, kteří na to v tuto chvíli nemají kapacitu a i tak není jisté, že na to dokáži reagovat. Některé dotazy jsou pro nás méně relevantní a u některých to je pocitové a sami kolegové se v hodnocení neshodnou."

Tchibo: „S podobným přístupem (nabídka slev ze strany KS - dopl. red.) jsme se nesetkali, oznámení o změně ceníků a případně i podmínek nám pravidelně přichází jako oficiální zpráva v e-mailu. Vycházíme z ceníků, které dostáváme v rámci obchodního styku a spolupráce s danou organizací. Nejsme si vědomi žádné podobné nabídky (nabídka kompenzace - dopl. red.). Jako firma nejsme pověření kontrolou partnerské společnosti, zároveň jsme si vybrali velkého a důvěryhodného partnera a nemáme indicie, že by cokoliv nebylo v pořádku. Myslíme si, že dostáváme dostatečnou podporu, v případě dotazů a nejasností máme potřebnou součinnost. Jediné zlepšení vidíme v případném zjednodušení zadávání."

Lidl: „Po konzultaci s odpovědnými kolegy jsme se rozhodli se k tomuto tématu nevyjadřovat."

Penny Market: „Pravděpodobně se ale jedná o nedorozumění. Vámi zaslané dotazy jsou spíše pro prodejce elektra, v našem řetězci prodáváme zejména potravinové zboží a rozhodně nejsme výrobce. Věřím, že odpovědi získáte od relevantních prodejců."

SWS: „Děkuji za Váš email, na položené otázky za SWS a.s. nebudeme odpovídat."

T-Mobile: „Spolupracujeme s naším kolektivním systémem a žádnou nabídku 'na slevu' jsme nezaznamenali. Ceník máme dostupný v informačním systému pro podávání hlášení. Kontrolní činnost nad kolektivním systémem nevykonáváme … kontrolní činnost by mělo provádět MŽP. Údaje považujeme za věrohodné a úplné. V našem případě (bychom uvítali - dopl.red.) asi umožnění instalací boxů na vyřazené EEZ od zaměstnanců na lokalitách a jejich svoz. V podstatě jakýkoliv dotaz lze okamžitě vyřešit na kontaktní lince nebo je dořešen e-mailem... V podstatě je T-Mobile 'malým výrobcem elektrozařízení', komunikace je pro nás dostačující."

Ikea: „S nabídku slev, bonusů apod. jsme se nesetkali. Smlouva a sazebník je zveřejněn na webu našeho kolektivního systému. Informace jsou snadno dostupné každému v části 'Povinnosti výrobců'. Máme řádný smluvní vztah s naším kolektivním systémem a dostáváme informace o její činnosti. Tyto informace považujeme za řádné. Podle nás správně plní (kolektivní systém - dopl. red.) své poslání. Ke spolupráci ani činnosti systému nemáme výhrady."

Ledvance: „Jako společnost LEDVANCE se v oblasti životního prostředí a zpětného odběru elektrozařízení snažíme být velmi aktivní a zodpovědní. Jsme si vědomi důležitosti ochrany životního prostředí a dodržování zákonů, a proto klademe velký důraz na to, aby naše činnosti byly v souladu se všemi platnými předpisy. Spolupracujeme s naším kolektivním systémem. Žádné slevy ani bonusy, pro Českou republiku ani zahraničí, nám tento kolektivní systém nikdy nenabízel. Změny cen a jiných podmínek nám jsou, v souladu s Všeobecnými podmínkami účasti, jednostranně oznamovány poštou. K žádnému cenovému 'vyjednávání' tedy nedochází. Výši recyklačních poplatků, které platíme do našeho kolektivního, transparentně a v souladu se zákonem uvádíme při prodeji u cen našich výrobků. Náš kolektivní systém má všechny ze zákona povinně zveřejňované údaje (tj. včetně výše poplatků) umístěné na své webové prezentaci v sekci 'povinně zveřejňované údaje' na stránkách. Toto umístění je logické, snadno přístupné a přehledné.

Náš kolektivní systém nám pravidelně poskytuje výroční zprávy o své činnosti, z pozice společníka se v rámci valné hromady vyjadřujeme k finančnímu hospodaření společnosti a nad rámec zákona jsme nechali do kontrolních mechanismů společnosti zavést pravidelný interní audit prováděný renomovanou zahraniční auditorskou firmou EY. Náš kolektivní systém má na trhu velmi dobrou pověst jako seriózní, důvěryhodný a spolehlivý partner, a to jak pro výrobce, tak pro obce, či občany.“

AC Heating: „Jako výrobní firma máme povinnost účtovat a odvádět recyklační poplatky. Zatím jsme se nesetkali se vstřícným přístupem, zástupci kolektivních systémů nejednají jako standardní dodavatelé. Zatím jsme se setkali spíše s neochotou. Nevíme, (že poplatky musí být zveřejňované na webových stránkách - dopl. red.), řešíme, tak že dostaneme zprávu a informace z ní uveřejňujeme ve formě, jak nám ukládá zákon. Co se týče kompenzací, nic jsme nechtěli a oni se neptali.

Nemáme vlastní kontrolní systém, důvěřujeme kolektivnímu systému. (V odpovědi na toho, čeho si nejvíce na KS cení - dopl. red.) Ukládá nám legislativa, nehledali jsme v povinnosti benefity. Nespolupracujeme napřímo, máme spolupracující firmu, která se o komunikaci stará.“

Siemens: „Sazebník poplatků máme zveřejněný na internetových stránkách společnosti. Platný sazebník máme umístěný také na webových stránkách společnosti. Takto jsou informace o sazbách snadno dostupné pro všechny naše zákazníky a obchodní partnery. Kolektivní systémy zpětného odběru jsou povinny dělat propagaci recyklace, na těchto aktivitách s nimi spolupracujeme. Recyklaci (i upcyklaci) se pravidelně věnujeme v interní komunikaci, pokud potřebujeme, náš kolektivní systém nám poskytne potřebné informace nebo materiály. Důležitý je pro nás rozsah sběrné sítě, dostupnost služeb nebo komunikace. Uvítali bychom vyšší stupeň digitalizace, například některé údaje je potřeba do interních systémů stále zadávat manuálně a práci by nám usnadnila možnost exportu dat."


Společnosti, které neodpověděly, odpovědět odmítly nebo odpověděly nedostatečně:

Samsung Electronics, Internet Mall, LG Electronics, Sony, Panasonic, Honeywell, Olympus, Lenovo Technology, Beko, Changhong, Dell Computer, Hornbach Baumarkt, Schneider Electric, Xerox, Legrand, Rabalux CZ Svítidla, Exx, Festo, Acer, Hewlett-Packard, IBM.


Děkujeme všem společnostem, které odpověděli, či se o to alespoň pokusili. V budoucnu se rádi k tématu vrátíme.

Pozn. Abychom žádnému kolektivnímu systému nedělali ani pozitivní ani negativní reklamu, používáme v anketě výraz „náš kolektivní systém“ namísto konkrétního názvu systému.


Jen pro pořádek, na co jsme se ptali?

 1. Tzv. recyklační poplatky mají být dle zákona jednotné pro všechny výrobce v jednom kolektivním systému. Setkali jste se ze strany Vámi vybraného kolektivního systému s nabídkou slev na recyklační poplatky? Byl Vám nabízen nějaký finanční bonus nebo sleva z recyklačních poplatků, pokud budete spolupracovat s daným kolektivním systémem i v jiných zemích, či pokud překročíte nějakou objemovou hranici týkající se elektrozařízení uvedených na trh?
  2. Poplatky za recyklaci musí být dle zákona zveřejněné na webových stránkách kolektivního systému. Zveřejňuje Vámi vybraný kolektivní systém poplatky za recyklaci tak, jak mu to ukládá zákon? Je tato informace dle Vašeho názoru snadno dostupná pro stávající i potenciální výrobce elektrozařízení, kteří by se chtěli do Vámi vybraného kolektivního systému zapojit?
  3. Poskytuje Vaší firmě vybraný kolektivní systém nějakým způsobem finanční či materiální „kompenzaci“ za spolupráci, např. formou „marketingové podpory“ nebo odměny za „sběrné místo“?
  4. Jakým způsobem kontrolujete ve Vaší firmě činnost Vámi vybraného kolektivního systému? Považujete údaje poskytované Vaší firmě Vámi vybraným kolektivním systémem za věrohodné, úplné a prokazatelné?
  5. Čeho si ceníte nejvíce na Vámi vybraném kolektivním systému?
  6. V jakých aspektech by se z pohledu Vaší společnosti mohl Vámi vybraný kolektivní systém zlepšit, v čem má dle Vašeho názoru mezery např. v komunikaci s výrobci elektrozařízení?

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA