1/2024

V Brně se konal již 16. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací

| autor: SOVAK ČR0

V Brně se konal již 16. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací

Konference probíhala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Slavnostní zahájení konference obstarali pozvaní hosté a zástupci organizátorů a spolupořadatelů konference. Po úvodním slově ředitele SOVAK ČR Ing. Oldřicha Vlasáka pozdravil účastníky konference předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý. Ocenil přitom rozvíjející se spolupráci spolku s Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a připomněl nově ustanovenou pracovní skupinu Vodárenství při Hospodářské komoře ČR.

Náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství MZe Ing. Aleš Kendík zmínil mimo jiné i vznik Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, neboť propojování stávajících vodárenských celků a hledání možností finanční podpory rekonstrukcí stávajících skupinových vodovodů v případech, kdy rekonstrukce není možné hradit pouze z plateb za vodné je do budoucna jednou z priorit MZe.

Zástupce MŽP, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ing. Jan Kříž připomněl, že ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Úřadem Vlády připravuje MŽP nový výzkumný program zaměřený na sucho a zvládání nedostatku vody.

V oblasti dotací se ministerstvo chce zaměřit i na podporu výstavby nové a rekonstrukci stávající páteřní vodárenské infrastruktury. Ing. Kříž zmínil také potřebu osvěty laické i odborné veřejnosti.

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek uvedl, že Jihomoravský kraj v současné době zpracovává Krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací, který bude reflektovat získané zkušenosti s probíhajícím suchem a nedostatkem vody.

Předseda Svazu vodního hospodářství ČR (SVH) a generální ředitel Povodí Vltavy, s.p., RNDr. Petr Kubala podotknul, že se Česká republika se suchem a nedostatkem vody potýká již od roku 2014 a každý další „suchý“ rok celkovou vodní bilanci jen zhoršuje.

Je nutné se věnovat i otázce správné medializace sucha. SVH připravuje mediální kampaň s mottem: „Zajistit dostatek kvalitních vodních zdrojů do roku 2050, aby i naše děti a budoucí generace mohli užívat dosaženého standardu života ve vodním blahobytu jako my.“ Jak na závěr svého vystoupení RNDr. Kubala poznamenal, nelze vše nahradit technickým pokrokem a z mokřadu se lidé nenapijí.

Předseda Svazu měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA, zdůraznil, že naším největším bohatstvím je voda. Svou zdravici přednesli i zástupci generálních partnerů. Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel Vodárenské Akciové společnosti, a.s.

V rozsáhlém odborném programu se přednášející první den zaměřili nejen na vize budoucí proměny vodohospodářského oboru, do něhož již nyní významně zasahují informační technologie, ale i na aktuální největší výzvy. Na možná rizika přetechnizované společnosti upozornil v úvodní přednášce prof. Ing. Peter Staněk, CSc., ze Slovenské akademie věd.

hlavni_recnici1_small.jpg

Zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí seznámili přítomné se svými stávajícími přístupy k oboru, probírány byly i možnosti financování. Velká pozornost byla věnována novele vodního zákona, metodice plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody, ale i praktickým hlediskům posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou. Námětem prezentací se stala i další závažná témata, s kterými je třeba se v současné době vypořádat, jakými jsou sucho, či kybernetická bezpečnost.

Pro novináře se během prvního dne uskutečnila tisková konference, na níž vystoupili Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR, Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství MZe, Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, a Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky. Více se dozvíte v tiskové zprávě.

První den byl zakončen slavnostním večerem moderovaným Janou Musilovou, herečkou a zpěvačkou Městského divadla Brno. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Šumichrást Malbohár a i samotná moderátorka se během večera představila v další své roli, a to šansoniérky.

Zpestřením večera byla taneční vystoupení irského stepu žákyň SZUŠ Blansko a účastníci si mohli odnést na památku portrét od Lubomíra Vaňka, který se pro obdivuhodnou schopnost rychle zachytit podobu portrétovaného dostal i do Guinnessovy knihy rekordů. Do kulturního programu byla zařazena i výborná cimbálová muzika sourozenců Osičkových a DJ Pavel Ferbas.

Součástí slavnostního večera bylo i vyhlášení čestného členství SOVAK ČR. Ocenění získal a čestným členem SOVAK ČR se stal RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Tento renomovaný odborník působil mimo jiné jako ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze, či ředitel odboru vodohospodářské politiky a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

V současné době se podílí na tvorbě koncepčních dokumentů vodního hospodářství, je členem mnoha pracovních komisí, např. VODA-SUCHO. RNDr. Pavel Punčochář je dlouhodobým spolupracovníkem a partnerem SOVAK ČR při řešení rozvojových koncepcí a aktivně se podílí svým rozhledem a schopností vytvářet vize na tvorbě náplně odborných konferencí, výstav a doprovodných akcí Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

plenum8_small.jpg

Druhý den se program konference odvíjel ve dvou tematických sekcí – Pitná voda a Kanalizace. Posluchači tak měli možnost se seznámit podrobněji s problematikami, jakými byly například výskyt používání pesticidů v půdách a s tím související kontaminace vod, aplikace GAU pro odstranění pesticidních látek při úpravě povrchové a podzemní vody, efektivní odečítání měřidel, procesy materiálové transformace odpadů, aplikace UV zařízení na vyčištěné odpadní vody z komunální ČOV, praktické dopady GDPR ve vodárenství, či vliv fosforu na kvalitu povrchových vod. Rozsáhlá pozornost byla v několika prezentacích věnována rovněž smart meteringu, který je významným trendem objevujícím se ve vodárenství v posledních letech.

Účastníci konference měli možnost na závěr navštívit formou exkurzí jeden ze dvou objektů, buď Čistírnu odpadních vod Brno-Modřice (objekt Brněnskách vodáren a kanalizací, a.s.), v níž proběhla rozsáhlá rekonstrukce a jejíž součástí je i moderní dispečink, který umožňuje nepřetržitý dohled a on-line řízení ČOV a objektů stokové sítě, nebo Úpravnu vody Rosice (objekt VAS, divize Brno-venkov), která byla rovněž zrekonstruována, vznikly tak 2 vrty v blízkosti ÚV s kapacitou 14 l/s a do původní technologické linky ÚV byly předřazeny provzdušňovací věže.

Tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 nabídla 42 odborných přednášek rekordnímu počtu 564 účastníků. V předsálí prezentovalo exponáty a služby z oboru vodovodů a kanalizací 40 vystavovatelů z celkového počtu 64 partnerů konference.

Dějištěm akce se v uplynulých letech stala města: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, či Tábor. Brno bylo poprvé hostitelem konference v roce 2005. Více se o předchozích ročnících konference dozvíte zde.

Příští konference se bude konat v Parkhotel Congress Center Plzeň ve dnech 5.–6. listopadu 2019.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP