1/2024

V akej etape rokovania sa nachádza novela odpadového zákona?

| autor: Ing. Michal Horník, INISOFT s.r.o.0

V akej etape rokovania sa nachádza novela odpadového zákona?

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na rokovanie Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, ako iniciatívny materiál.

Hlavným dôvodom prípravy a následného predloženia návrhu zákona do legislatívneho procesu je potreba zapracovania početných požiadaviek na úpravu znenia zákona vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Predložený návrh zákona je štvrtou novelou zákona č. 79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch ako aj riešenie aktuálnych problémov na trhu, ďalej zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe a to nielen zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.

Návrh zákona zároveň implementuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018 a odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Vláda SR dňa 16. augusta 2017 predložený návrh zákona vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR schválila.

Predseda NR SR v rozhodnutí č. 688, z 21. augusta 2017 navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 660), doručený 18. augusta 2017 na prerokovanie

  • Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

určiť

  1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
  2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 S novelou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. dôjde tiež ku zmenám vo vykonávacích vyhláškach.

Vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, by malo dôjsť k dvom zmenám:

  1. V prílohe č. 1 časti B Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov pri odpade č. 13 08 99 sa označenie kategórie odpadu „O“ nahrádza označením „N“. 
  2. V prílohe č. 1 časti B Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za slová „20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O" vkladajú slová „20 01 04 obaly z kovu O 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 20 01 06 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, napríklad azbest vrátane prázdnych tlakových nádob N". 

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015o registrácii a ohlasovacej povinnosti, obsahuje celkovo 13 zmien.

V návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je obsiahnutých 13 bodov zmien, vrátane novej prílohy č. 25, ktorá sa vkladá za prílohu č. 24. Ide o vzor „Žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona“. 

Pozmeňujúci návrh zákona o odpadoch sa tiež dotkne vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. 

Aplikačná novela odpadového zákona má za cieľ, ako uviedol v tlačovej správe minister životného prostredia SR Ing. László Sólymos: „Odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ukladať na skládky odpadov“.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. december 2017, účinnosť zmien vo vyššie uvedených vyhláškach je naplánovaná na 1. január 2018.

Zdroj: www.inisoft.sk

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA