1/2024

Úroveň znečištění ovzduší v Evropě stále není bezpečná, zejména pro děti

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

am-tinky-gFt0dU0rFaU-unsplash
zdroj: unsplash.com

Podle hodnocení kvality ovzduší, která dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), je třeba učinit více pro ochranu zdraví dětí a dospívajících před negativními dopady znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě u osob mladších 18 let více než 1 200 předčasných úmrtí ročně a významně zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku. Navzdory zlepšení zaznamenanému v minulých letech zůstává úroveň hlavních znečišťujících látek do ovzduší v mnoha evropských zemích, zejména ve střední a východní Evropě a v Itálii, stále nad směrnými hodnotami Světové zdravotnické organizace (WHO) stanovenými s ohledem na ochranu zdraví.

„Úroveň znečištění ovzduší v  celé Evropě je stále nebezpečná. Evropská politika v  oblasti kvality ovzduší by se měla zaměřit na ochranu všech občanů, avšak zejména našich dětí, které jsou vůči zdravotním dopadům znečištění ovzduší nejzranitelnější. Je nutné, abychom i nadále posilovali opatření na úrovni EU, členských států i na lokální úrovni s  cílem chránit naše děti, které se samy chránit nemohou. Nejjednoznačnějším způsobem, jak jim tuto ochranu poskytnout, je zajistit, aby vzduch, který všichni dýcháme, byl čistší," říká Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

I když emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v posledních desetiletích klesly, úroveň znečištění ovzduší v Evropě stále není bezpečná. Děti a dospívající jsou vůči znečištěnému ovzduší obzvláště zranitelní, neboť jejich tělo, orgány a imunitní systém se stále vyvíjejí. Podle informačního sdělení EEA s názvem Znečištění ovzduší a zdraví dětí poškozuje znečištění ovzduší zdraví v dětství a zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku.

Odhaduje se, že znečištění ovzduší ve 32 členských zemích EEA způsobí každý rok více než 1200 předčasných úmrtí u osob mladších 18 let. Ačkoli je počet předčasných úmrtí v této věkové skupině v porovnání s celkovým počtem předčasných úmrtí ročně u evropských obyvatel odhadované EEA nízký, úmrtí v raném věku představují ztrátu budoucího potenciálu a jsou spojena s významnou zátěží chronických onemocnění, a to jak v dětství, tak v pozdějším věku.

U dětí má znečištění ovzduší dopad na funkci a vývoj plic – v krátkodobém horizontu se jedná zejména o znečištění ozonem a oxidem dusičitým (NO2) a v dlouhodobém horizontu o expozici suspendovanýmčásticím (PM2,5). Vystavení matek znečištěnému ovzduší během těhotenství je spojeno s nízkou porodní hmotností dětí a s rizikem předčasného porodu. Po narození zvyšuje znečištění vnějšího ovzduší u dětí riziko mnoha zdravotních problémů, včetně astmatu, poruchy funkce plic, respiračních infekcí a alergií. Může také zhoršit chronická onemocnění, jako je astma, které v Evropě postihuje 9 % dětí a dospívajících, a zvýšit riziko rozvoje některých chronických onemocnění později v dospělosti.

Dokud se znečištění ovzduší nesníží na celkově bezpečnou úroveň, může ke snížení expozice dětí přispět zlepšení kvality ovzduší v okolí určitých zařízení, jako jsou školy a školky, a během určitých aktivit, jako je dojíždění do školy a sportování.

AktualizacemonitoringuEEAz roku 2022: úroveň znečištění ovzduší zůstává vysoká

V roce 2021 bylo více než 90% městské populace EU vystaveno škodlivým úrovním oxidu dusičitého, ozonu a suspendovaných částic (PM2,5).

Suspendované částice (PM2,5) jsou pro lidské zdraví jednou z nejnebezpečnějších znečišťujících látek, přičemž expozice suspendovaným částicím (PM2,5) je hlavní příčinou mozkové mrtvice, rakoviny a onemocnění dýchacích cest. V roce 2021 bylo 97 % městské populace vystaveno koncentracím PM2,5 nad roční doporučenou hodnotou WHO pro rok 2021, která činí 5 µg (mikrogramů) /m3.

Podle předběžných dat z roku 2022 vykázaly nejvyšší koncentrace PM2,5 střední a východní Evropa a Itálie, a to především kvůli spalování tuhých paliv, jako je uhlí, pro vytápění domácností a jejich využití v průmyslu.

Informační sdělení EEA Stav kvality ovzdušív Evropěv roce2023 uvádí stav koncentrací látek znečišťujících ovzduší v letech 2021 a 2022 pro regulované znečišťující látky ve vztahu k normám EU pro kvalitu ovzduší i k doporučeným hodnotám WHO pro rok 2021.

Jak čisté je vaše město? Nejčistší ovzduší mají portugalská a švédská města

Portugalské město Faro a švédská města Umeåa Uppsala byla vyhodnocena jako nejčistší evropská města a podle aktualizovaného prohlížeče kvality ovzduší ve městech EEA zaznamenala nejnižší průměrné úrovně suspendovaných částic (PM2,5) za poslední dva kalendářní roky. Města jsou seřazena od nejčistšího po nejznečištěnější na základě dlouhodobých průměrných úrovní suspendovaných částic.

Podívejte se na prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech


Souvislosti

V rámci Akčního plánu pro nulové znečištění, který je součástí Zelené dohody pro Evropu, stanovila Evropská komise cíl snížit do roku 2030 počet předčasných úmrtí způsobených suspendovanými částicemi PM2,5 (hlavní látkou znečišťující ovzduší) o nejméně 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 2005. Evropská komise proto v roce 2022 zveřejnila návrh na revizi směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší, jejímž cílem je mimo jiné lépe sladit limity kvality ovzduší s doporučeními WHO.

Hodnoceníkvality ovzduší zveřejněná EEA upozorňují na znečišťující látky, které jsou považovány za nejškodlivější pro lidské zdraví nebo které nejčastěji překračují limity kvality ovzduší EU a doporučené hodnoty WHO. Koncentrace se získávají z měření na více než 4 500 monitorovacích stanicích v celé Evropě, přičemž EEA je oficiálně reportují její členské a další spolupracující země.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA