1/2024

Tématem číslo jedna zůstává pro mnoho Evropanů kvalita ovzduší

| autor: Simeon Lazarov, Environment & Me /EEA0

Tématem číslo jedna zůstává pro mnoho Evropanů kvalita ovzduší

S odborníkem agentury EEA na ovzduší Albertem Gonzálezem jsme si povídali o zjištěních uvedených ve zprávě a o tom, jak výzkumu v oblasti kvality ovzduší pomáhají technologie, jako jsou satelitní snímky.

Jaká byla klíčová zjištění zprávy z roku 2016?

Letošní zpráva vyzdvihuje skutečnost, že se koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v Evropě dál pomalu snižují. Dopad na zdraví je však neustále značný. Znečištění ovzduší je nadále důvodem zhoršení kvality života v důsledku onemocnění. 

Aktualizovaná zpráva rovněž poskytuje nový odhad zdravotního dopadu nejškodlivějších látek znečišťujících ovzduší, jako jsou suspendované částice PM2,5, které měly podle odhadu v roce 2013 na svědomí 467 000 předčasných úmrtí v 41 evropských zemích.

Nebezpečnost znečištění ovzduší pro zdraví je dobře známá, i díky organizacím jako je Světová zdravotnická organizace, a lidé po celé Evropě si tak stále více uvědomují, že se jedná o vážný problém. Znečištění ovzduší jsme vystaveni každý den, nevidíme ho, ale jsou-li jeho hodnoty vysoké, pociťujeme to.

A co silniční doprava a znečištění ovzduší ve městech? 

Zpráva upozorňuje na dopad silniční dopravy na znečištění ovzduší – téma, které se v poslední době objevuje ve zprávách v souvislosti s několika evropskými městy, například Paříží a Londýnem.

Silniční doprava představuje hlavní zdroj emisí oxidu dusičitého (NO2), který je jednou z hlavních zdraví škodlivých znečišťujících látek. Tato znečišťující látka je rovněž prekursorem ozonu a suspendovaných částic, které se v ovzduší vytváří. Doprava představuje také významný zdroj primární prašnosti, a to nejen z důvodu spalování pohonných hmot, ale také opotřebením pneumatik a brzd, a v neposlední řadě je také velmi významným zdrojem emisí skleníkových plynů.

Silniční doprava také zabírá velkou část našeho veřejného prostoru, jako příklad mohou posloužit třeba dopravní zácpy. Navíc je nejvýznamnějším zdrojem hlukové zátěže obyvatelstva. Jde tedy o problém, který má více rozměrů.

Nikdo samozřejmě nezpochybňuje, že doprava a mobilita hrají v našem každodenním životě významnou úlohu. I cestování však může být udržitelnější. Řada měst po celé Evropě již podniká náležité kroky a snaží se prosadit šetrnější systémy mobility. 

Opatření jako zpoplatnění dopravního zatížení fungují pouze krátkodobě, proto je potřeba přemýšlet o dlouhodobějších zásadních a inovativních změnách systému dopravy vedoucích ke zlepšení celkového zdraví a pohody.

Zpráva také upozorňuje na emise z rezidenčních a komerčních budov. Jak velký problém představují? 

Například krby a kamna na dřevo představují zejména v zimním období mnohem větší problém, než si lidé možná myslí. Řada obyvatel zejména ve východní a severní Evropě topí v krbu nebo kamnech na dřevo, které emitují velké množství suspendovaných částic PM2,5

Všechny druhy spalování paliv k vytápění domácností, komerčních prostor a budov institucí představují ve skutečnosti největší zdroj emisí PM2,5. Celý tento sektor emituje na evropské úrovni více než polovinu z celkového množství PM2,5.

Další problém může v zimě představovat skutečnost, že za klidných povětrnostních podmínek se větší část emisí drží nízko nad zemí v důsledku teplotní inverze, kdy studenější vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry. Studenější vzduch je hustší a brání míchání a rozptylu emisí směrem nahoru, a znečištění tudíž zůstává nízko u země.

Co dělá EEA pro zlepšení kvality ovzduší v Evropě?

Jedním z hlavních přínosů EEA je poskytování znalostí a dat potřebných k tomu, aby mohli tvůrci politik činit informovanější rozhodnutí o kvalitě ovzduší. Naše práce také pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o tomto problému, což je stejně důležité.

Shromažďujeme oficiální data o znečištění ovzduší od evropských zemí, které používáme k pravidelnému posuzování kvality ovzduší prostřednictvím zpráv a indikátorů. Data o znečištění ovzduší rovněž poskytujeme celé řadě osob a subjektů, kterých se tato problematika týká, například široké veřejnosti, národním a regionálním orgánům a zástupcům evropského programu Copernicus pro pozorování Země.

Pravidelně se účastníme seminářů, konferencí a setkání na evropské i mezinárodní úrovni, kde sdílíme své poznatky a diskutujeme o dané problematice, čímž podněcujeme tvůrce politik k podniknutí příslušných kroků. Znečištění ovzduší se dotýká širokého spektra politických oblastí, proto je jednou z našich priorit prosazování integrovaných sektorových politik a opatření.

Používají se ke zlepšení sledování znečištění ovzduší nějaké nové technologie?

Převážná většina údajů je shromažďována pomocí pevných stanic na sledování kvality ovzduší, které provozují národní a místní orgány v našich členských zemích. Nyní se však již začínají používat také jiné technologie, například sběr dat pomocí družic v rámci evropského programu Copernicus. Jedná se o relativně novou záležitost.

Agentura EEA spolupracuje se službou programu Copernicus pro monitorování atmosféry a náš tým pro kvalitu ovzduší využívá některé z těchto dat při práci. Když data získané z družic spojíme s modelováním, získáme lepší informace o rozmístění koncentrace znečišťujících látek v prostoru.

Můžeme si proto udělat mnohem ucelenější obrázek, než když jsou data získávána v určitých intervalech pouze z vybraných měřicích stanic. Je ale důležité výsledky modelování potvrdit reálným pozorováním, a proto je zcela nezbytné, aby agentura EEA získávala data z celé Evropy.

Rovněž se začíná osvědčovat základní sledování znečištění ovzduší pomocí individuálních senzorů díky občanské spolupráci. Tato zařízení poskytují nový zdroj informací, ještě je však potřeba vylepšit jejich přesnost.

Nejsou dosud zcela spolehlivá, ale jedná se o novou technologii a skvělý způsob, jak zvýšit povědomí veřejnosti o problémech spojených se znečištěním ovzduší a účast komunity na jejich řešení. Jednou by se i tato technologie mohla stát užitečným doplňujícím zdrojem informací.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag