Systém standardizace by měl být podporou, nikoliv překážkou rozvoje průmyslu v ČR

| autor: Tisková zpráva SP ČR0

Systém standardizace by měl být podporou, nikoliv překážkou rozvoje průmyslu v ČR

Chybí totiž kvalitní překlady řady mezinárodních a evropských norem, zajištění financování normotvorné činnosti či větší zapojení uživatelů norem do rozhodování o prioritách standardizace a Plánu (rozvrhu) technické normalizace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě poukazuje na tyto a další problémy a požaduje koncepci standardizace, která pomůže reagovat na moderní trendy a vyřeší požadavky firem.

Zítra (24. 5.) by se měl v PSP ČR schvalovat pozměňovací návrh k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody, který mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který by dle předkladatelů měl řadu překážek odstranit. Svaz doufá, že návrh pomůže zlepšit současný systém standardizace.

Bohužel potřeba kvalitního systému technické normalizace nebyla v minulosti ze strany státu akcentována.Systém standardizace možná i kvůli svému technickému pojetí, složitosti a neatraktivnosti tak byl do značné míry opomíjen.

Například mírapřekladu přejatých norem již poklesla na pouhých 20 %, což poškozuje nejvíce malé a střední podniky či české subdodavatele. Výklady norem či komentáře, po kterých zejména menší firmy dlouhodobě volají, nejsou zpracovávány vůbec,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Chybně nastavený systém do značné míry ovlivňuje podnikatelské prostředí a stává se brzdou inovativních produktů, a tím i konkurenceschopnosti. Přestože je průmysl hlavním uživatelem norem, nemůže v současné době v zásadě ovlivnit rozhodování například o tom, jaké normy budou překládány, ale ani výhled připravovaných harmonizovaných evropských norem.

Výrobci tedy mohou jen s časovou ztrátou upravit či nastavit konstrukční změny nebo inovační cyklus,“ doplňuje Radek Špicar.

Členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR usilují například o zvýšení překladovosti norem. Svaz dále chce, aby uživatelé norem měli větší možnosti podílet se na určování priorit a strategie normalizace či aby ceny za prodej a přístup k normám nepodléhaly politickému zadání.

Příjmy z prodeje norem musí zůstat v systému technické normalizace. Problematika standardizace a technických norem by také měla být začleněna do vzdělávacího systému.

Nyní zodpovídá za normotvornou činnost Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zřízený ministerstvem průmyslu a obchodu. V současnosti byl v oblasti standardizace předložen pozměňovací návrh k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody, který mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Podle pozměňovacího návrhu by tato činnost mohla přejít pod nově navrženou státní příspěvkovou organizaci – Českou agenturu pro standardizaci (Agentura).

Předložený pozměňovací návrh může vytvořit prostředí pro řešení výše zmíněných nedostatků. Klíčový je ale vznik zřizovací listiny Agentury, která vyjasní vzájemné vztahy mezi ÚNMZ a Agenturou, nastaví financování (zachování příjmů za prodej norem v normotvorném systému), směrování Agentury a zajistí účast průmyslu jakožto největšího uživatele při rozhodovacích procesech ve standardizaci.

Jsme připraveni k aktivní spolupráci v oblasti nastavení systému standardizace a technické normalizace a její závazné koncepce, která by zajistila adekvátní rozvoj konkurenceschopných produktů společností působících v České republice. Svaz zároveň vyzývá k naplnění výše zmíněných požadavků,“ dodává Špicar.


Standardizace či technická normalizace je proces vedoucí ke sjednocení podle jednotných a přesně daných norem. Cílem standardizace je kvalita, bezpečnost a zpětná kompatibilita. Standardizace se může vztahovat na výrobky, služby, procesy, materiály a systémy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) v minulosti rozhodlo, že od roku 2009 procesy zabezpečování tvorby, vydávání a řádné distribuce českých technických norem (ČSN) jsou vykonávány v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Základní prvky nového legislativního návrhu (pozměňovací návrhk zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody, který mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky): Agentura je podřízena Úřadu (ÚNMZ). V čele Agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu.

Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem. Agentura je oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Tyto činnosti a výše úplaty jsou stanoveny v ceníku, který vydává Úřad prostřednictvím Věstníku Úřadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK