2/2023

SOVAK ČR k varovné studii ČHMU

| autor: Tisková zpráva SOVAK ČR0

SOVAK ČR k varovné studii ČHMU

Problematice používání pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí se Evropská komise věnuje již řadu let. Již v roce 2009 vydal Evropský parlament a rada rámcovou Směrnici 2009/128/ES pro dosažení udržitelného používání pesticidů.

Z této směrnice vychází i Národní akční plán ke snižování používání pesticidů v ČR (k dispozici zde), který je závazný a obsahuje mimo jiné řadu konkrétních opatření a cílů pro omezení negativního dopadu používání pesticidů na povrchové a podzemní vody. Na přípravě Národního akčního plánu zástupci SOVAK ČR intenzivně spolupracovali a nadále se účastní jednání ke kontrolám jeho plnění a aktuálně také přípravy na druhé plánovací období.

SOVAK ČR se na základě probíhajících jednání a dosahovaných výsledků nedomnívá, že by aktuální informace o výskytu pesticidních látek ve vodách byly způsobeny významným zhoršením stavu podzemních, povrchových či pitných vod v posledním roce.

Z pohledu SOVAK ČR se jedná zejména o důsledek stále se zlepšujícího monitoringu vody, lepších analytických možností a širšího spektra sledovaných látek (velký rozvoj zaznamenala zejména analytika v oblasti produktů rozpadu látek, tj. jejich metabolitů). Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že ani v současné době není monitoring dostatečně cílený, a i v budoucích letech lze očekávat zjištění výskytu dalších látek.

Důležitým aspektem je skutečnost, že jsou v rámci rozšířeného monitoringu často nacházeny rozpadové produkty látek, a látky, jejichž aplikace je v EU i v ČR již řadu let zakázána. Významného zlepšení s ohledem na ochranu vod také doznal systém povolování a přehodnocování povolených přípravků.

Přesto nebo právě proto SOVAK ČR stávající zprávy o výskytu látek považuje za velmi důležité a významné pro podporu a urgenci realizace opatření navržených v Národním akčním plánu. Řada navržených opatření totiž přesto, že akční plán byl schválen vládou v roce 2012 na období 5 let, nebyla stále odpovědnými resorty realizována (mimo jiné Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

V oblasti ochrany vod SOVAK ČR považuje za prioritní úkoly NAP zejména další zpřesnění monitoringu výskytu látek, zpracování metodiky hodnocení pesticidními látkami ohrožených oblastí, zpracování zásad hospodaření v ohrožených oblastech a ochranných pásmech vodních zdrojů pro minimalizaci rizika vyplavování pesticidních látek do vod a v neposlední řadě také zajištění finanční podpory na realizace potřebných technologických opatření na úpravnách vod tam, kde nebude možné zajistit snížení obsahu pesticidních látek vhodnými agrotechnickými opatřeními.

Důležitým a dosud neakceptovaným požadavkem SOVAK ČR je založení cíleného monitoringu a následně i agrotechnických opatření na on-line elektronicky poskytovaných údajích o aplikaci látek jejich uživateli. Bez těchto informací nebude nikdy monitoring vod dostatečně cílený a nebude možné objektivně odhalovat a účinně minimalizovat zdroje znečištění.

SOVAK ČR chápe, že změny hospodaření v oblastech ohrožených pesticidními látkami mohou znamenat pro hospodařící subjekty negativní ekonomický dopad, proto v rámci NAP prosazuje, aby součástí řešení problematiky udržitelného a bezpečného používání pesticidních látek bylo i posouzení těchto dopadů v porovnání s reálnými dopady na zdraví spotřebitelů pitné vody a náklady na potřebná opatření na vodních zdrojích a úpravnách vod, a to včetně přehodnocení finanční a dotační politiky v zemědělství včetně stávající legislativní a finanční podpory pěstování energetických a technických plodin.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP