1/2024

Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici a žádá o částečnou výjimku z evropských limitů BREF a BAT

| autor: Sev.en Energy0

Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici a žádá o částečnou výjimku z evropských limi

Bude tak splňovat veškeré české i unijní parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a naprostou většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021.

Výjimkou jsou emise dvou látek, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Evropská směrnice však právě na takovou situaci pamatuje a umožňuje elektrárnám získat částečnou a časově omezenou výjimku. O tu se rozhodla požádat také elektrárna ve Chvaleticích.

Žádost o výjimku se týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun.

Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětluje generální ředitel 7EC Václav Matys.

I přes podání žádosti o výjimku stále platí, že oproti stávajícímu stavu elektrárna emise výrazně sníží. Emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek klesnou po probíhající modernizaci hluboko pod nové evropské limity

„Udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny. Rozsah imisní změny bude prakticky neměřitelný,“ uvádí k výjimce na NOx společnost ORGREZ v rozptylové studii, kterou elektrárna přiložila k žádosti.

Z materiálu dále vyplývá, že v letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu 7EC jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOx v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích.

„Pokud jde o rtuť, Česká republika dosud neměla limity pro tyto emise stanoveny. Navíc neexistuje prověřený způsob, jak zajistit spolehlivé kontinuální měření těchto škodlivin. Proto se očekává, že o udělení výjimky požádá většina evropských výrobců elektřiny a tepla,“ doplňuje Václav Matys.

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí.

Kontext:

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR) bez ohledu na počasí i politickou situaci.

Elektrárna je jediný zdroj elektrické energie v Pardubickém kraji, který je certifikovaný na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackout. Je nezastupitelnou součástí energetické sítě v Pardubickém kraji v případě poruchy či narušení přenosové soustavy ČR.

Aktuální modernizací vrcholí dlouhodobý proces, kterým se Sev.en EC zařadila mezi nejmodernější výrobce elektřiny v ČR. Podle oficiálních zpráv o stavu životního prostředí zůstávají největšími znečišťovateli lokální topeniště a doprava.

Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 97 %, emise NOx o 74 %, emisi TZL o 91 % a emise CO o 82 %. Díky právě probíhající investici budou emise nadále klesat.

Graf č. 1 - snížení emisí NOx vs. náklady Sev.en EC (emise na 1 vyrobenou TWh)

graf1.png

Graf vyjadřuje vzájemný vztah mezi finančními prostředky investovanými do snižování emisí a jejich maximálním možným snížením. Jde o nepřímou úměru – množství vynaložených peněz neznamená stejně významné snížení emitovaných látek.

Zatímco mezi lety 2013 – 2020 přinese investovaná miliarda snížení emisí téměř o polovinu, po roce 2020 by další snížení o pouhé 1,7 % znamenalo náklady převyšující 1,4 mld. Kč.

Graf č. 2: historický vývoj emisí elektrárny ve Chvaleticích

graf2.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP