1/2024

Senát vrátil sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodohospodářské infrastruktury

| zdroj: Vakinfo0

Senát vrátil sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodohospodářské in

Nově bude do návrhu zařazena i veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha, která bude vymezená v územně plánovací dokumentaci. To by mělo umožnit zahájit budování těchto zařízení ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu.

Senát navrhuje také nově rozšířit možnost využití takzvaného mezitímního rozhodnutí, který umožňuje státu u dopravních projektů stanovených v příloze k tomuto zákonu zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu, i na vodní a energetické stavby.

Pozměňovací návrhy senátu:

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1. V čl. I za bod 1 vložit nové body 2 a 3, které znějí:

„2. V § 1 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v územně plánovací dokumentaci vymezená veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha.“

Následující body 2 až 42 označit jako body 4 až 44.

2. V čl. I za bod 28 vložit nový bod 29, který zní:

„29. V § 3b odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.“.

Následující body 29 až 44 označit jako body 30 až 45.

3. V čl. I za bod 30 vložit nový bod 31, který zní:

„31. V § 3b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 2 v případě stavby se způsobem využití jako rodinný dům nebo bytový dům, která je bydlištěm podle § 80 občanského zákoníku alespoň jednoho z vlastníků.“.“.

Následující body 31 až 45 označit jako body 32 až 46.

4. V čl. I bod 45 upravit takto:

 „45. V příloze v bodě 1.2 se text „I/12“ nahrazuje textem „I/9, I/11, I/12, I/13, I/20, I/22, I/23, I/26, I/27“, za text „I/35,“ se vkládá text „I/38,“ a za text „I/49,“ se vkládá text „I/50, I/56, I/57,“.“.

5. V čl. I bodu 46 v příloze v bodu 8 za slova „vodní dílo Vlachovice“ na nový řádek vložit slova „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“.

6. V čl. X bodu 2 v § 37a odst. 2 slovo „a“ nahradit čárkou a na konci textu odstavce doplnit slova „ , a obec dotčená neprůjezdností trasy pozemní komunikace“.

7. Článek XIX upravit takto:

„Čl. XIX

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb. a zákona č. 312/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Za stavební úpravu vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu se považuje též položení nového vedení vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu vedle stávajícího vedení a plnící jeho funkci, nejdále však v ochranném pásmu stávajícího vodovodu nebo kanalizace. Při provádění stavební úpravy podle tohoto odstavce se postupuje podle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.“.

 2. V § 108 odst. 2 se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu
rozvojovému plánu“.“.

8. V čl. XXIV za bod 18 vložit nový bod 19, který zní:

„19. V § 33 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo rovněž zajistí zveřejnění informace o možnosti podání připomínek k návrhu politiky územního rozvoje a o době, ve které je lze uplatnit, veřejnoprávním sdělovacím prostředkem s celostátním dosahem a zároveň obcím v řešeném území a obcím sousedícím s tímto územím prostřednictvím datové schránky.“.“.

Následující body 19 až 84 označit jako body 20 až 85.

9. V čl. XXIV bodu 22 v § 35d na konci odstavce 3 doplnit větu „Ministerstvo rovněž zajistí zveřejnění informace o možnosti podání připomínek k návrhu územního rozvojového plánu a o době, ve které je lze uplatnit, veřejnoprávním sdělovacím prostředkem s celostátním dosahem a zároveň obcím v řešeném území a obcím sousedícím s tímto územím prostřednictvím datové schránky.“.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA