1/2024

Recyklace musí splňovat pravidlo tří „E“: Ekologická, ekonomická, efektivní

| autor: Pavel Mohrmann0

Recyklace musí splňovat pravidlo tří „E“: Ekologická, ekonomická, efektivní

Přechod na oběhové hospodářství není o tom, že se kdosi rozhodne že bude, a ono nastane. Je třeba zavést velmi mnoho nových pravidel a ne všechny se zavádějí jednoduše, obzvlášť když je zde léta zakořeněný systém nakládání s odpady a legislativní prostředí, který tento systém určuje.

Firmy, které chtějí využívat odpady ve svých technologiích nemají zatím na růžích ustláno a musí intervenovat na správných místech pro úpravu pravidel. Samotná firma samozřejmě nic nezmůže, a proto jsou zde různá sdružení a spolky, které již určitou váhu mají a jejich slovo je bráno vážněji než slovo jednoho subjektu. Jednou z těchto firem je i Agmeco LT a spolkem, jehož služby využívá je klastr Wasten.

Při svém vzniku v roce 2003 se společnost Agmeco LT zabývala prodejem zdravotnického příslušenství pro radioterapeutická pracoviště, prodejem zdravotnických pomůcek a potravinových doplňků. Kromě toho měla i vlastní projekci a vyráběla hydraulické nůžkové zvedací plošiny, včetně těch pro odstranění bezbariérovosti budov. Několik málo let po svém založení se společnost začala zabývat i zpracováním odpadů.

Hlavní důvod byl ten, že se členové vedení společnosti seznámili s technologií, s jejíž pomocí lze z odpadů (plasty, pryž, biomasa. atd.) vyrábět suroviny užitečné pro další použití. Zařízení tohoto druhu bylo dovezeno do ČR a doposud je experimentálně používáno.

Podobných subjektů jako je společnost Agmeco LT, které by chtěli přispět k lepšímu životnímu prostředí a k ekologické likvidaci odpadů je v ČR celá řada, ale jejich činnost je nekoordinovaná a ve své podstatě mnohdy protichůdná a značně roztříštěná. Je potřeba zavést nějaký sjednocující prvek na kterém by se ostatní subjekty shodly.

Byl proto založen klastr Wasten, který má za cíl zprostředkovat výměnu názorů mezi různými podnikatelskými subjekty majícími stejné nebo podobné úmysly spočívající v environmentálně šetrném zpracování odpadů, které bude současně i efektivní a ekonomické.

Klastr Wasten vytváří platformu pro určitou množinu subjektů, která má mnohem lepší pozici při prosazování svých zájmů, resp. zájmů svých členů na národní i mezinárodní úrovni. Vzhledem k těmto aktivitám se stala společnost Agmeco LT jedním z jeho zakládajících členů.

Jednání s úřady je obtížné

Kromě výhod již uvedených měla společnost Agmeco LT vlastní negativní zkušenosti s jednáním s úřady ve věci povolení provozu takovéto technologie.

V roce 2010 byla výše uvedená technologie dovezena do ČR a instalována v prostorách úřady odsouhlasenými k tomuto použití. I přes tuto skutečnost, se na vlastní provoz nedostalo, dokonce byl tento provoz zakázán těmi samým institucemi, kterými byl dříve povolen. Z této situace bylo možno učinit pouze jediný závěr. Jednotlivec, byť by měl sebelepší záměr je pouhou hříčkou v rukách úřadů.

Když se spojí více subjektů majících podobný cíl, mohou mít větší šanci na prosazení nových projektů s dosud méně známou technologií, která je však ekologická, environmentálně šetrná a ekonomická Toto je samozřejmě pouhý příklad a z doby dávno minulé, ale je nutno říci, že doposud se při prosazování těchto technologií střetáváme s nepochopením a arogancí.

Lze získat dotace

Klaster Wasten sdružuje jak privátní subjekty, tak i university a vědecko - výzkumná pracoviště. Při pravidelných schůzkách zde dochází k výměně nových informací. Vedle toho jednotliví členové klastru mohou spolupracovat na rozličných úkolech, které jsou v popředí jejich vlastního zájmu i zájmu všech zúčastněných.

Klaster Wasten již vstoupil do povědomí i našich legislativních orgánů a měli jsme možnost se vyjadřovat třeba i k návrhu nového odpadového zákona. Klaster rovněž navázal spolupráci přeshraniční, ať už se státy Visegrádu či např. s Německem. V rámci této spolupráce se řeší některé zajímavé environmentální projekty.

S pomocí klastru Wasten získali někteří členové dotaci na své projekty na kterých nyní spolupracují s dalšími členy klastru. Společnost Agmeco LT v rámci této spolupráce získala rovněž dotaci. Úkol skončil s koncem roku 2019 a v jeho rámci bylo zhotoveno poloprovozní zařízení na výrobu biocharu z kalů z čistíren odpadních vod. Nyní se tento biochar, který obsahuje řadu důležitých složek včetně fosforu, testuje i v rámci využití na zemědělských i jiných půdách za účelem zjištění jeho přínosu pro zvýšení výnosů.

Tato spolupráce je mnohem širší a rovněž přeshraniční. Samozřejmě, že všechny projekty ať již ukončené, nebo probíhající se odehrávají za aktivní spolupráce se členy klastru Wasten. Vzhledem k rozsahu a cílům řešených projektů je oprávněná domněnka, že tato spolupráce povede k naplnění cílů cirkulární ekonomiky a také ke splnění všech závazků, které vyplývají pro ČR v odpadovém hospodářství v rámci EU.

Foto: Agmeco LT

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag