1/2024

Reakce na informaci České asociace odpadového hospodářství ke spuštění SEPNO

| autor: TZ MŽP0

Reakce na informaci České asociace odpadového hospodářství ke spuštění SEPNO

ČAOH v této zprávě uvádí, že je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech”) zasílání naskenovaných ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím datových schránek MŽP a Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). 

MŽP upozorňuje dotčené subjekty, že takový postup je v rozporu s požadavky zákona o odpadech. 

Zároveň je třeba upozornit, že v souladu se zákonem o odpadech není ani názor ČAOH na problematiku předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů.

Bližší vysvětlení

Přeprava nebezpečných odpadů se v souladu s § 40 odst. 1 zákona o odpadech a zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IRZ a ISPOP”) ohlašuje elektronicky prostřednictvím SEPNO, který je samostatným modulem ISPOP. SEPNO je zřízen a nastaven v souladu s § 40 zákona o odpadech a zákonem o IRZ a ISPOP. 

Podle § 4 odst. 3 zákona o IRZ a ISPOP se údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost. 

Datový standard pro danou ohlašovací povinnosti popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaného hlášení. 

Údaje o přepravě nebezpečných odpadů se ohlašují výhradně prostřednictvím SEPNO, elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem.

V souladu s § 40 zákona o odpadech musí být každá přeprava nebezpečných odpadů ohlášena před jejím zahájením. 

Věcný obsah povinnosti hlášení je dán přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Přeprava se ohlašuje v rozsahu ohlašovacího listu. Při ohlášení přepravy dojde v elektronickém systému pro každou přepravu k vytvoření jednoznačného identifikátoru přepravy - Identifikačního čísla ohlašovacího listu („IČOL“). 

Pokud je SEPNO v provozu, tak při ohlášení přepravy nebezpečných odpadů vygeneruje IČOL. IČOL je povinný údaj na ohlašovacím listě, který je přiložen k zásilce nebezpečného odpadu. 

Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva nebude obsahovat povinný údaj IČOL. 

Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva není elektronickým dokumentem v platném zveřejňovaném datovém standardu. 

V případě přijetí naskenovaného dokumentu do datové schránky ISPOP bude tento dokument zpracován automatizovaným způsobem s výsledkem, že zaslaný dokument nebyl přijat, neboť nesplňuje datový standard. 

Ohlašovatel obdrží upozornění: „Datová schránka ISPOP (MŽP) slouží podle § 3 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP výhradně k zasílání registračních formulářů a formulářů hlášení v platném datovém standardu.“ 

Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva nebude hlášením o přepravě nebezpečných odpadů podle zákona o odpadech.

Předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů

K předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů MŽP vydalo „Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k možnosti předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění ze dne 12. prosince 2017“. Sdělení je dostupné zde.

V souladu se zákonem o odpadech může být z mobilního zařízení ke sběru odpadů odpad předáván pouze do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně do stacionárního zařízení ke sběru odpadů. 

SEPNO proto nadále nebude umožňovat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, kdy příjemcem nebezpečného odpadu z přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů by bylo jiné mobilní zařízení ke sběru odpadů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA