1/2024

Rada se rozhodla zahájit jednání o revizi rámcové směrnice o odpadech

| zdroj: Evropská rada0

35585542435_1f8ce1eeec_c
zdroj: flickr.com

Rada přijala postoj k revizi rámcové směrnice o odpadech se zaměřením na potravinový a textilní odpad.

„Cílem obecného přístupu je předcházet vzniku odpadu z rychlé módy a usnadnit opětovné používání. Rovněž jsou v něm stanoveny ambiciózní cíle pro výrazné snížení množství potravinového odpadu do roku 2030. Vzhledem k tomu, že potravinářský a textilní průmysl jsou prvním a čtvrtým odvětvím s největšími nároky na zdroje, představuje dnešní dohoda zásadní krok k udržitelnějšímu a oběhovějšímu evropskému hospodářství," říká Alain Maron, ministr vlády regionu hlavního města Bruselu, do jehož gesce spadá změna klimatu, životní prostředí, energetika a participativní demokracie

Potravinářské odvětví

Méně potravinového odpadu do roku 2030

Navrhovaná směrnice stanoví závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu do roku 2030:

  • − 10% při zpracování a výrobě
  • − 30 % na obyvatele v maloobchodě, restauracích, stravovacích službách a domácnostech

Obecný přístup je v souladu s cíli navrženými Komisí a nabízí možnost stanovit cíle pro poživatelné potraviny do 31. prosince 2027, kdy Komise cíle pro rok 2030 přezkoumá.

Referenční rok a opravné koeficienty

Cíle v oblasti snižování množství potravinového odpadu budou vypočteny na základě množství vyprodukovaného v roce 2020, neboť to byl první rok, kdy byly údaje o potravinovém odpadu shromažďovány podle harmonizované metody. Členské státy mohou jako referenční rok použít některý rok před rokem 2020, pokud byly na vnitrostátní úrovni zavedeny odpovídající metody sběru údajů.

Obecný přístup umožňuje členským státům jako referenční roky použít také roky 2021, 2022 nebo 2023, neboť údaje za rok 2020 nemusí být v některých případech z důvodu pandemie covidu-19 reprezentativní.

Ministři se dále shodli na tom, že je třeba vypracovat opravné koeficienty, aby se zohlednily výkyvy v cestovním ruchu a v úrovních produkce v odvětví zpracování a výroby potravin ve vztahu k referenčnímu roku.

Textilní odvětví

Stávající rámcová směrnice o odpadech, která je v platnosti již od roku 2008, členským státům ukládá povinnost zajistit do 1. ledna 2025 tříděný sběr textilu k opětovnému použití, přípravu k opětovnému použití a recyklaci. Podle obecného přístupu Komise do konce roku 2028 zváží stanovení konkrétních cílů pro odpadní textil v oblasti předcházení vzniku odpadů, sběru, přípravy k opětovnému použití a recyklace.

Rozšířená odpovědnost výrobce

V návrhu revize rámcové směrnice o odpadech jsou stanoveny harmonizované systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které by od módních značek a výrobců textilu vyžadovaly, aby platili poplatky, které by pomohly s financováním nákladů na sběr a zpracování textilního odpadu. Tyto systémy budou zavedeny do 30 měsíců od vstupu této směrnice v platnost a ministři se dohodli, že do jejich oblasti působnosti budou zahrnuty i mikropodniky.

Výše uvedených poplatků se bude odvíjet od oběhovosti a environmentální výkonnosti textilních výrobků (jedná se o tzv. ekologickou úpravu poplatků). Vzhledem k tomu, že nejlepší by bylo vzniku odpadů předcházet, obecný přístup stanoví, že členské státy mohou požadovat vyšší poplatky od společností uplatňujících průmyslové a obchodní praktiky „rychlé mody“.

Obecný přístup rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro členské státy, jejichž trh má vyšší podíl textilních výrobků posouzených jako vhodné pro opětovné použití. Tyto členské státy mohou od provozovatelů komerčních zařízení pro opětovné použití požadovat, aby při prvním uvedení těchto výrobků na trh zaplatili (nižší) poplatek.

Subjekty sociální ekonomiky

V obecném přístupu je uznána klíčová úloha subjektů sociální ekonomiky (včetně dobročinných organizací, sociálních podniků a nadací) ve stávajících systémech sběru textilu. Umožňuje jim udržovat a provozovat svá vlastní sběrná místa tříděného sběru. Podle postoje Rady mohou členské státy tyto subjekty osvobodit od některých požadavků na podávání zpráv, aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži.

Další postup

Dosažený obecný přístup Rady umožňuje rotujícímu předsednictví zahájit jednání s  Evropským parlamentem o konečném znění, která se uskuteční v rámci nového legislativního cyklu. Evropský parlament přijal postoj v březnu 2024.

Souvislosti

V EU se každoročně vyprodukuje více než 58 milionů tun potravinového odpadu (tj. 131 kg na obyvatele), což představuje odhadovanou ztrátu ve výši 132 miliard eur. Potravinový odpad navíc představuje přibližně 16 % celkových emisí skleníkových plynů z potravinového systému EU.

Mimoto se v EU ročně vyprodukuje 12,6 milionu tun textilního odpadu. Jen oděvy a obuv přitom představují 5,2 milionu tun odpadu, což odpovídá 12 kg odpadu na osobu ročně. V současné době se pouze 22 % tohoto odpadu sbírá odděleně za účelem opětovného použití nebo recyklace, zatímco zbytek je často spalován nebo končí na skládce.

Dne 5. července 2023 předložila Evropská komise návrh na revizi rámcové směrnice o odpadech, která se konkrétně zaměřuje na potravinářské a textilní odvětví. Celkovým cílem návrhu je snížit dopady vzniku textilního a potravinového odpadu a nakládání s ním na životní prostředí a klima.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA