1/2024

Priority ministra Brabce pro rok 2017

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Priority ministra Brabce pro rok 2017

Boj se smogem spolu s 2. vlnou kotlíkových dotací, nový program pro občany na hospodaření s dešťovou vodou – „Dešťovka“, zrychlení a zjednodušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), realizace stovek konkrétních projektů v boji se suchem, efektivní a rychlé čerpání evropských dotací z OPŽP 2014-2020 a řešení problémů v oblasti životního prostředí nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích - to jsou priority ministra Brabce pro letošní rok.

Ministr životního prostředí dnes představil priority svého rezortu pro rok 2017. Mezi ně patří boj se smogem, zrychlení procesu EIA nebo také vyhlášení stávajících a nových programů pro občany jako kotlíkové dotace či nový program na hospodaření s dešťovou vodou „Dešťovka“.

Novela zákona EIA – zrychlení a zjednodušení procesu EIA

„Evropská komise nám do května letošního roku uložila povinnost zapracovat novou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí do českého práva. Využili jsme této možnosti pro další úlevu v oblasti tohoto náročného procesu. Snížíme počet záměrů, které budou muset podléhat EIA, a to až o několik tisíc ročně.

Máme zanalyzováno, že to nebude mít žádný dopad na naše životní prostředí, ale zásadně to uleví menším stavebníkům, kteří nebudou muset projít zdlouhavým schvalovacím procesem. Ten také zkrátíme o nejméně 45 dní, což je u menších projektů dost významný posun, a dáme procesu jasnější pravidla.

Další změnu přinese změna stavebního zákona, která umožní povolovací procesy zkoordinovat do jednoho. Díky tomu nebudeme na výstavbu dálnice čekat 20 let, ale samozřejmě že to předpokládá jak dobrou práci investorů, tak profesionalitu úředníků,“ komentuje změny v oblasti práva EIA ministr Brabec. Projednání novely zákona EIA bylo zahájeno tento týden ve sněmovně.

Hlavní změny zákona EIA v bodech

Nejdůležitější změny, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy, jsou:

 • výrazné snížení počtu podlimitních záměrů podléhajících procesu EIA, až 2000 ročně
 • celková úprava přílohy č. 1 k zákonu EIA (záměry povinně podléhající celému procesu EIA)
 • upřesnění definice navazujících řízení
 • úpravy mechanismu veřejného projednání
 • upřesnění podmínek udělování, prodlužování a odnětí autorizace posudkářů
 • zefektivnění mezistátního posuzování
 • zpřesnění pojmů v rámci strategického posuzování
 • zkrácení, zefektivnění a zjednodušení procesu SEA
 • zrušení zveřejňování oponentního posudku

Kvalita ovzduší a smog

Komentář ministra Brabce: „Kvalita ovzduší je největší problém českého životního prostředí. V loňském roce jsme vydali Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro 10 aglomerací v České republice, v nich je řada nástroj, jak postupně ovzduší zlepšit. Ještě letos vypíšeme dotace s alokací 100 milionů korun pro kraje a obce na podporu zavádění konkrétních opatření z PZKO.

Od nového roku jsme také zavedli kontroly kotlů přímo v domácnostech zaměřené na notorické čmoudily. Loňský rok byl také rokem prvních povinných revizí kotlů podle novely zákona z roku 2012. Obojí spolu souvisí a my ještě do voleb vyhodnotíme tyto dva nové nástroje a případně připravíme zpřesnění legislativy tak, aby byla jasná a srozumitelná s ohledem na její aplikaci v praxi.

Novela zákona o ochraně ovzduší umožnila i zavedení nízkoemisních zón v obcích za určitých podmínek, první obce si už požádaly o dotace MŽP na zpracování analýz pro zavedení nízkoemisních zón. Od nového roku jsme zrychlili vyhlašování smogových situací. Obce mohou ze zákona od roku 2012 zpracovávat regulační řády, jsme připraveni jim pomoci při jejich přípravě.

V květnu vypíšeme dotační program na výsadbu izolační zeleně ve městech a obcích s cílem snížit prašnost. Počítáme i s výzvou na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, opět s alokací 40 milionů korun. Mým cílem je co nejdříve zajistit výrazné zlepšení kvality ovzduší všem občanům.“

Kotlíkové dotace z OPŽP – 2. vlna

Díky kotlíkovým dotacím dojde k výměně až 100 tisíc nejstarších a nejvíce znečišťujících kotlů v domácnostech po celé ČR. Právě ty vypouštějí do ovzduší tisíce tun prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. V některých oblastech představuje znečištění z lokálních topenišť až 90% znečištění ovzduší. Nové ekologické kotle, dokonce i ty uhelné, znamenají snížení těchto látek až o 95%.

„Druhou vlnu kotlíkových dotací spustíme do konce března. V Evropské komisi jsme jednali v posledních měsících o podmínkách druhé vlny. Od letošního roku nechceme podporovat kotle výhradně na uhlí, bude možná pouze kombinace uhlí a biomasy a nebude již nutné dělat tzv. mikroenergetická opatření.

To znamená, že až půl miliardy korun navíc půjde přímo do výměn kotlů. To také zásadně sníží administrativu pro občany. V této vlně také chceme zvýhodnit Moravskoslezský kraj, který dostane na výměnu téměř 900 milionů korun, tzn. prostředky jak z druhé vlny, tak i z té třetí, najednou. V Moravskoslezském kraji tedy poběží výměny daleko rychleji,“ komentuje novinky v programu ministr Brabec.

„Dešťovka“ – nový program pro občany zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech

„Nový program pro občany, hlavně pro vlastníky rodinných domů, vyhlásíme v průběhu dubna. Naším cílem je motivovat občany k využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba. Bude zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití přečištěné odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod.

Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem. Dotace dosáhne až 50% a do pilotního programu jsme připraveni investovat 100 milionů korun,“ odhaluje z připravovaného programu „Dešťovka“ ministr Brabec. Přesné podmínky programu zveřejní MŽP v dubnu.

Bojujeme se suchem konkrétními projekty

„V roce 2017 budeme realizovat stovky dalších projektů v podobě přírodě blízkých opatření zaměřených na zlepšování retence vody v krajině. Jde především o tůně, rybníky, mokřady nebo úpravu vodních toků zpět do jejich přirozeného stavu ad. Půda v České republice dnes zadržuje jen polovinu z 9 miliard kubíků vody, které by byla schopná normálně pojmout.

Vydáme také tzv. protierozní vyhlášku, zaměřenou na hospodaření na zemědělské půdě. Díky lepšímu hospodaření zemědělců bude půda schopná zadržet vodu, místo aby ji spláchnul první přívalový déšť. Také se budou intenzivněji doplňovat zdroje podzemní vody. Podle kvalifikovaného odhadu se z českých polí ztrácí přibližně 21 milionů tun kvalitní ornice za jeden rok, což představuje finanční škody až 9 miliard korun,” říká ministr Brabec.

Zrealizované a ukončené projekty v OPŽP (v letech 2014 a 2015)

Díky záchraně prostředků EU se v končícím Operačním programu Životní prostředí podařilo v letech 2014 a 2015 realizovat v rychloobrátkových výzvách 243 projektů s podporou více než 400 mil. korun, které putovaly zejména na budování rybníků, tůní a mokřadů.

 Projekty OPŽP 2014-2020 aktuálně v realizaci

V realizaci je aktuálně přes 200 schválených projektů s podporou 900 mil. Kč, které řeší zadržení vody v krajině. Jedná se o projekty na zakládání mokřadů a obnovu rybníků, zakládání a regeneraci zeleně ve volné krajině včetně realizace protierozních prvků, přírodě blízká protipovodňová opatření i projekty zabývající se hospodařením se srážkovou vodou. Před několika dny byl ukončen příjem žádostí z výzvy změřené na revitalizace a renaturaci vodních toků a niv, kde bude v rámci komplexního řešení podpořena i realizace dalších tůní a mokřadů, a kde bylo podáno 90 projektů s podporou téměř 2 mld. Kč.

Běžící výzvy OPŽP 2014-2020

Na všechny zmíněná opatření jsou pro příjem žádostí otevřeny další výzvy, na rybníky, tůně a revitalizace toků nabízíme celkem 950 mil. Kč za dotačně výhodnějších podmínek, na lepší hospodaření se srážkovou vodou včetně protipovodňových opatření pak 1,1 mld. Kč.

Boj se suchem z národních programů – projekty v realizaci

Evropské prostředky se snažíme čerpat v maximální možné míře a pouze tam, kde nemohou být použity, nabízíme národní prostředky, např. z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Díky tomu jsme v loňském roce mohli podpořit 62 mil. Kč celkem 126 projektů, a to jak na obnovu rybníků u fyzických osob, tak na pozitivní vodní režim obnovením funkce zeleně v obcích. Nové zdroje pitné vody bude letos mít 60 obcí, které využily již téměř 70 mil. Kč a pro další zejména malé obce je k dispozici dalších 230 mil. Kč pro letošní rok.

Vodohospodářská infrastruktura

S lepším hospodařením vodou v rámci boje proti suchu souvisí i podpora budování vodohospodářské infrastruktury, a to zejména vodovodů vč. propojování vodárenských soustav. V realizaci je již 35 projektů s podporou 700 mil. Kč z loňských dvou výzev, zároveň aktuálně hodnotíme 73 podaných projektů s podporou 1,3 mld. Kč z výzvy ukončené v letošním lednu.

Lepší život i v nejmenších obcích – cílené dotační programy MŽP

V Česku je 6200 obcí, z toho skoro 5000 obcí s počtem do 1000 obyvatel. Hlavně pro ně jsou určeny speciální programy MŽP a SFŽP, které cílí na zkvalitnění života občanů v těchto malých obcích, které často nedosáhnou na evropské dotace. „Tyto dotační programy cílíme přímo na problémy malých obcí a jejich občanů, anebo do těch oblastí, které nepokrývají evropské dotace vůbec.

Pomáháme tak obcím s budováním nových vrtů pitné vody, s ekologickými zátěžemi v podobě starých opuštěných skladů nebo vyhořelých černých skládek, s likvidací starých, dnes i životu nebezpečných vrtů, s budováním domovních čistíren odpadních vod, s nákupem elektromobilů a mnohým dalším.

I letos budeme pokračovat v identifikaci nových oblastí, které pomohou zlepšit životní prostředí především v menších obcích, které byly dosud spíše opomíjeny, a tam nasměrujeme dotace,“ vysvětluje ministr Brabec.

Evropské dotace – OPŽP 2014-2020

Úspěšný start nového programového období, ve kterém máme na zlepšení životního prostředí 72 miliard korun, znamená nejen dotace do oblasti boje se suchem. V rámci ukončených kolových výzev a aktuálně probíhajících průběžných výzev (60) s alokací 42,6 mld. Kč, bylo registrováno celkem 4 908 žádostí o podporu s požadovanou dotací EU ve výši 39,5 mld. Kč.

Na účty příjemců již bylo vyplaceno 2,2 miliardy korun. U 158 projektů s celkovou dotací 4,5 mld. korun naplno běží financování, dalších 1392 schválených projektů za 12 mld. korun je ve fázi zahájení realizace či před dokončením soutěží na dodavatele. „Aktuálně máme pro příjem žádostí otevřeno celkem 16 výzev s alokací 7 mld. Kč a v letošním roce plánujeme vyhlásit dalších 28 výzev s alokací 16,7 mld. Kč z dotací EU,“ uzavírá Brabec.

Vybraná legislativa rezortu v projednávání (nebo čekající na projednání) ve Sněmovně v roce 2017

 • Novela zákona EIA (zejména transpozice EU legislativy)
 • Zákon o obalech (transpozice EU legislativy)
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny (národní parky a újmy)
 • Zákon o ochraně ovzduší (transpozice EU legislativy v oblasti biopaliv)
 • Novela vodního zákona (zejména transpozice EU legislativy)
 • Ratifikace „Pařížské dohody“

Rok ministra Brabce 2016 v číslech

 • Kotlíková revoluce
 • 3 mld. korun a 28 tisíc žádostí
 • Nová zelená úsporám
 • 2 mld. korun a 8000 žadatelů
 • Sucho 2016
 • Přes 320 projektů v realizaci nebo ukončených za téměř 1 mld. korun
 • Investice do životního prostředí (nejen) v malých obcích
 • 6 zcela nových programů s alokací 610 mil. korun
 • OPŽP 2014-2020
 • Vyhlášené nové výzvy za 42 mld. korun, registrováno 5000 projektů, proplaceno 2,2 mld. korun

Co se například podařilo v roce 2016

 • Úspěšné dočerpání kriticky ohroženého Operačního programu životní prostředí 2007-2013 – zachráněno 18 mld. Kč
 • Zahájení realizace kotlíkových dotací z OPŽP administrovaných prostřednictvím krajů – zlepšení kvality ovzduší – první 3 mld. Kč
 • Úspěšná realizace programu Nová zelená úsporám pro snížení energetické spotřeby, podpora nových opatření a kontinuální výzvy
 • Dojednání výjimky z opakování procesu EIA u 9 prioritních dopravních záměrů a postupné vydávání stanovisek k těmto záměrům
 • Příprava, schválení a realizace opatření zaměřených na boj se suchem a zadržování vody v krajině
 • Novela zákona o ochraně ovzduší – možnost postihu paličů odpadků v domácích kotlích
 • Rozběh nového Národního programu Životní prostředí - podpora především menších obcí, které mnohdy nedosáhnou na evropské fondy
 • Příprava a schválení vládou Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a její realizace v podobě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
 • Schválení Národního programu snižování emisí ČR a vydání detailních Programů zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé regiony
 • Vyhlášení CHKO Brdy

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA