1/2024

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XV.: Otvice

| autor: redakce Průmyslové ekologie0

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XV.: Otvice

Důvodem k zamyšlení byla práce svozové firmy

Odpadové hospodářství obce Otvice se zakládá na pytlovém sběru. Bylo založeno v roce 1998 z prostého důvodu. Zkušenosti s tehdejší svozovou a odpadovou společností, která dodávala obci své služby, byly špatné. Byl to pan starosta, který je ve funkci dodnes a který před lety zapochyboval o kvalitě a ceně služeb svozové firmy.

Zjistil, že KUKA vozy nesvážejí pouze odpad z domácností, ale i od firem a živnostníků v obci, kterých není málo. Uvědomil si, že obec platí nejen za cizí odpad, ale i čas a manipulaci při svozu živnostenského odpadu. Svozová firma tedy inkasovala nejen od obce, ale i od živnostníků a firem.

Vedení obce se rozhodlo rozvázat smlouvy se svozovou firmou a na zkoušku si objednalo vůz a několik svozů realizovalo vlastními silami. Výsledek této snahy byl překvapivý. 60 % odpadu z původních vážních lístků byl obecní, ostatní byl cizí. A to se v rozpočtu ihned projevilo.

Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto. Obec pořídila na leasing malé nákladní auto a zavedl se pytlový sběr. Manipulace s popelnicí je cca 40 vteřin, kdežto manipulace s pytlem pouhých 5 vteřin. I tento fakt zlevnil odpadové hospodářství obce. To, že pytlový sběr má sekundární význam, v té době nikdo netušil. Až po čase se ukázalo, že pytlový sběr nutí občany více třídit. Do popelnice se vejde vše. Do pytle už baterii od auta dát jen tak nelze, nelze v pytli vyhodit hromadu skla a i jiný odpad je v pytlovém sběru nutno vytřídit.

V roce 2000 obec získala od Státního fondu životního prostředí 100% dotaci na výstavbu sběrného dvora a likvidaci černých skládek i na cizích pozemcích. Tento rok byl zlomový. Proběhl velký úklid celé obce. Pomohl i Úřad práce, který poskytl personální síly ze své evidence a dotoval mzdové prostředky. Od roku 2000 je tedy v obci zaveden tříděný sběr odpadu.

Odměny pro občany

V témže roce zavedla obec systém odměn. Původně byl systém zaveden jako snižování poplatku za odpad, což bylo ovšem problematické. Zákon nedovoluje obci dávat daňové slevy. Proto se odměny začaly vyplácet.

V současné době výše poplatku činí 400 Kč na obyvatele. V den, kdy se poplatky vybírají, se také vyplácejí odměny, což je průměrně na osobu kolem 70–80 Kč. Ne všichni ale slevu dostávají. Někomu se třídit nechce, je tedy bez odměn. Jsou ale lidé, kteří platí pouze 250 Kč ročně. Do odměny se ale nezapočítává cena pytlů. Pytle rozdávané zdarma nebyly to pravé ořechové. Mnohé domácnosti zneužívaly pytlů k jiným účelům a našli se i výtečníci, kteří je prodávali. Nyní je tedy možno pořídit jeden pytel za 5 Kč vč. DPH a domácnost si je šetří pouze na využití v odpadech.

Systém svozu

Jak bylo řečeno, obec sváží obecní odpad sama. Popelnice v obci nenajdete. I směsný komunální odpad se dává do tmavých pytlů. Po vsi nejsou nádoby od společnosti EKO-KOM. Je jen jedno velké hnízdo pro sběr všeho, a to na sběrném dvoře. V tom tkví výjimečnost Otvic. Obec je kompaktní a sběrný dvůr se nachází uprostřed vsi a ta není rozložena na velkém prostoru. Dostupnost je tedy v malé vzdálenosti pro všechny.

Filozofií obce je všechen vytříděný odpad zpeněžit. Lidé třídí všechny základní komodity: sklo, plasty, papír a kovy a obec se přizpůsobuje situaci na trhu. Třídí se tedy vše, co trh v regionu vykupuje. Veškerý odpad od občanů sváží obec sama. Je to výhodné i proto, že v regionu, kde je vyšší nezaměstnanost, dostali příležitost místní obyvatelé. To má efekt i v tom, že lidé se znají a probíhá průběžně i jakási kontrola kvality třídění. Má to i výchovný efekt.

Svoz probíhá v pondělí. Sváží se vše. Černé pytle jdou rovnou na skládku, vyseparovaný plast a papír se odváží buď na sběrný dvůr, nebo rovnou na nedalekou třídicí linku. Sklo a kovy vozí občané na sběrný dvůr sami. Dvůr je pro přijímání odpadu otevřen 3× týdně včetně soboty dopoledne. Velkoobjemový odpad řeší obec šestkrát ročně (tři soboty na jaře a tři na podzim). Sváží jej od domu. Mimo svoz od domu lze odvézt objemný odpad v průběhu celého roku na sběrný dvůr.

Pro obec jsou kromě nebezpečných odpadů všechny vytříděné odpady lukrativní. Co neskončí ve směsném komunálním odpadu, je pro obec kladem. Vše, co se nemusí platit, má pro obec hodnotu.

Za co nemusíme platit, má kladnou hodnotu

Kvalita tříděného odpadu, který se odváží na dotřídění na linku v Chomutově, se hlídá pracovníky linky. Pytle mají svá čísla. Pokud je v některém pytli něco, co ve tříděném odpadu být nemá, pracovník si zapíše číslo a obec tak má zpětnou vazbu a může proti hříšníkovi zakročit.

Bioodpad končil do roku 2015 v komunitní kompostárně. V obci byla zrušena vyhláška o komunitním kompostování a bioodpad se vozí na kompostárnu. Byť je tento odpad na kompostárně přijímán zdarma, rozpočet zatížila cena dopravy a pak i kompost, který na rozdíl od doby před 2015 již něco stojí. Bioodpad je také jediný odpad, na který existují nádoby. Ty se sváží rovněž každé pondělí, z nádob odpad putuje do kontejneru a ten se pak převeze na kompostárnu. Bioodpad mohou na sběrný dvůr občané vozit také sami.

Úhrada za odpady

Vedení obce je přesvědčené, že za odpady se platit musí. Za svůj odpad by měli producenti nést odpovědnost. Je v tom motivace. Po zavedení pytlového sběru byla zavedena úhrada za jednotlivý pytel. Vedení obce chtělo, aby občané platili za to, co skutečně vyprodukují. Tento model se neosvědčil, protože 20 Kč za svoz jednoho pytle bylo pro některé občany hodně, a tak se odpad pálil v kotlích nebo na zahradách, nezřídka končil na černé skládce. Proto se přešlo na paušál. Snahou obce je i přes toto administrativní zjednodušení především to, aby občan neplatil nic navíc.

Vyseparovaný odpad, který sváží obec od domů, není zahrnutý do systému slevy, protože kvalita separace je tam nízká. Slevu dostávají občané za vyseparovaný odpad přivezený na sběrný dvůr. Tam je kvalita kontrolována a je neporovnatelně vyšší. Občan dostane například za 1 kg vytříděného plastového odpadu odměnu 5 Kč. To má ještě další efekt. Někteří lidé vysbírávají plast pohozený v prostředí a tím udržují v obci pořádek. Průměrná čtyřčlenná rodina je pak schopná dostat odměnu za třídění odpadu 300–400 Kč a to není v tomto kraji zanedbatelná částka.

Celková bilance

Příjmy do rozpočtu na obecní odpadové hospodářství jdou tedy jednak z úhrad od občanů, odměn od společnosti EKO-KOM a prodejem vyseparovaného odpadu. Zisk jde především z prodaného papíru, kovu, skla i baterií. U plastu je bohužel na trhu problém. Zájem o tuto komoditu u firem sice je, odebírají ho ale zdarma.

Obec má smlouvy s kolektivními systémy na zpětný odběr elektroodpadu jak malého, tak bílého. Odsud sice velké příjmy neplynou, ale jakmile to není placené, je to prostě plus. Odběratel existuje také s polystyrenem.

Platí se samozřejmě za skládkování směsného komunálního odpadu, manipulaci, za dopravu a mzdové náklady pracovníků, kteří se odpady zabývají, a drobné náklady s obecním odpadovém hospodářství spojené. Celkově na odpadové hospodářství obec nepatrně doplácí. V řádech jednotek procent.

V kostce

Celková produkce odpadů (v tunách)

Období

Množství

Z toho tříděné odpady

2012

205

29,66 %

2013

210

28,36 %

2014

197

30,87 %

2015

196

36,38 %

2016

229

36,60 %

V roce 2016 je množství ovlivněno vyklízením objektu, který obec zakoupila. Nárůst odpovídá množství vyvezenému z objektu.

Celkové množství odpadu se prakticky nemění. Do budoucna se očekává mírný nárůst celkového množství.

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2012

144

2013

150

2014

136

2015

124

2016

145

Množství směsného odpadu se daří držet na obdobné úrovni. Do budoucna by chtěli množství směsného odpadu mírně snížit, spíše však očekávají stagnaci.

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Kov

Celkem

2012

22

15

15

7

61

2013

22

13

12

11

59

2014

20

14

18

7

61

2015

24

17

17

13

71

2016

25

18

22

19

84

Množství vytříděných odpadů se daří zvyšovat jak v celkovém množství, tak i v poměru ke zbytkovému směsnému odpadu. Do budoucna by chtěli trend udržet.

Celkové náklady na odpadové hospodářství

Období

Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu

Náklady na investice do odpadového hospodářství

2012

372 173 Kč

307 014 Kč

2013

366 038 Kč

182 317 Kč

2014

282 252 Kč

263 696 Kč

2015

382 090 Kč

705 758 Kč

2016

371 335 Kč

516 318 Kč

V investičních nákladech jsou zahrnuty koupě nádob, kontejnerů, vah, odpadkových košů, stavební úpravy sběrného dvora apod.

Částky od občanů za svoz směsných komunálních odpadů

2012

353 030 Kč (popl. 500 Kč/rok)

2013

275 160 Kč (popl. 400 Kč/rok)

2014

278 630 Kč

2015

278 650 Kč

2016

278 680 Kč

Za rok 2013–2016byly zároveň vybrány částky za svozové pytle, které jsou zahrnuty v ostatních příjmech z odpadového hospodářství.

Odměna od společnosti EKO-KOM

2014

25 228 Kč

2015

86 864 Kč*

2016

125 186 Kč

3Q 2017

93 095 Kč

*Od roku 2015 platí EKO-KOM vyšší odměny, v tomto roce je v součtu jedna odměna za čtvrtletí za rok 2014.

Poplatek na skládce za uložení tuny směsného komunálního odpadu

směsný odpad = 460 Kč za tunu + 15 % DPH, tj. 529 Kč za tunu + základní poplatek 500 Kč za tunu = celkem 1 029 Kč za tunu (Svoz je realizován obcí)

objemný odpad = 520 Kč + 15% DPH, tj. 598 Kč + 500 Kč základní poplatek = celkem 1 098 Kč za tunu

Ceník odměn

Papír

1 Kč/kg

Železo, kovy

1 Kč/kg

Plast - obaly

5 Kč/kg

Ostatní plast

0,50 Kč/kg

Sklo

0,50 Kč/kg

Nápojový karton

5 Kč/kg

Kompletní elektropřístroj velký (s rozměry nad 30 cm)

10 Kč/kg

Kompletní elektropřístroj malý (s rozměry do 30 cm)

5 Kč/kg

Kompletní lednice

20 Kč/kg

Bonus za třídění odpadů se proplácí jedenkrát ročně za odevzdání tříděných odpadů na sběrný dvůr.

Pozn.:

1) U komodit sklo a železo, kovy je na sběrném dvoře odečítáno 10 % váhy na znečištění a příměsi.

2) U komodity papír svázaný v balíkách je na sběrném dvoře odečítáno 10 % váhy na znečištění a příměsi.

3) U komodity ostatní plast je na sběrném dvoře odečítáno 10 % váhy na znečištění a příměsi.

4) U komodit papír ve sběrných pytlích a plast – obaly je na sběrném dvoře odečítáno 20 % váhy na znečištění a příměsi.

5) U komodity kovy plechovky AL i FE je na sběrném dvoře odečítáno 50 % váhy na znečištění a příměsi

Maximální možné odměny za jeden kalendářní rok

Za tříděný papír

100 Kč na poplatníka, 250 Kč na nemovitost

Za tříděné sklo

100 Kč na poplatníka, 250 Kč na nemovitost

Za tříděné plasty - obaly, včetně nápojového kartonu

150 Kč na poplatníka, 400 Kč na nemovitost

Za tříděné železo, kovy

Bez omezení

Za vytříděné elektropřístroje a lednice celkem

100 Kč na nemovitost


Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag