1/2021

Převážná většina evropských vod ke koupání splňuje nejvyšší normy kvality

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

beach-2562563_640.jpg
zdroj: pixabay

Ze zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2020 splňovalo téměř 83 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody. Poslední posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 22 276 lokalit v celé Evropě v průběhu roku 2020. Výsledky monitorování za celý rok 2020 pokrývají členské státy EU spolu s Albánií a Švýcarskem.

Podíl pobřežních a vnitrozemských lokalit ke koupání s výbornou kvalitou vody se v posledních letech ustálil na přibližně 85 %. V roce 2020 přitom v Evropě dosahoval 82,8 %. Normy zajišťující minimální, přijatelnou kvalitu vody byly v roce 2020 splněny u 93 % monitorovaných lokalit. V pěti zemích – na Kypru, v Rakousku, Řecku, na Maltě a v Chorvatsku – pak byla v 95 i více procentech případů zjištěna výborná kvalita vody ke koupání.

„Kvalita vod ke koupání v Evropě je i nadále vysoká. To je dobrá zpráva pro všechny Evropany, kteří letos v létě vyrazí na pláže a koupaliště. Je to výsledek více než 40leté existence směrnice o vodách ke koupání a intenzivní práce i spolupráce specializovaných odborníků. Akční plán pro nulové znečištění přijatý v květnu napomůže tomu, aby naše vody byly i nadále zdravé a bezpečné a moře a řeky čisté," prohlásil Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov.

„Kvalita evropských vod ke koupání zůstává po čtyřech dekádách opatření zaměřených na prevenci a snižování znečištění vysoká. Právní předpisy EU nejenže přispěly ke zvýšení celkové kvality vod, ale zároveň pomohly identifikovat oblasti, ve kterých bylo třeba zavést konkrétní opatření,“ doplnil výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

Dvě třetiny lokalit ke koupání se nacházejí na evropských pobřežích. Pro plavce může být zpráva dobrým vodítkem, jak si vybrat lokalitu s tou nejčistší vodou. Kvalitu několika vod ke koupání nebylo v rámci současného posouzení možné klasifikovat, neboť pandemická omezení neumožnila odebrat dostatečný počet vzorků.

Naopak nevyhovující byla kvalita vody v Evropě v roce 2020 u 296, čili 1,3 % lokalit ke koupání. Zatímco podíl lokalit s nevyhovující kvalitou vody od roku 2013 mírně poklesl, problémy přetrvávají zejména při posuzování zdrojů znečištění a zavádění opatření pro integrované hospodaření s vodou. V lokalitách, u kterých je obtížné určit původ nebo příčiny znečištění, jsou zapotřebí zvláštní studie o jeho zdrojích.

V rámci akčního plánu pro nulové znečištění a v souladu se strategií v oblasti biologické rozmanitosti Komise v nedávné době zahájila přezkum směrnice o vodách ke koupání. Jeho cílem je posoudit, zda jsou stávající pravidla stále vhodná pro účely ochrany veřejného zdraví a zlepšování kvality vod nebo zda je třeba současný rámec zlepšit, zejména zavedením nových parametrů. V rámci tohoto procesu Komise brzy osloví komunitu zúčastněných stran prostřednictvím veřejné internetové konzultace.

Výsledky letošní zprávy budou představeny 2. června na zasedání v rámci Zeleného týdne EU, který se letos zaměří na strategii nulového znečištění. Společně s letošní zprávou o vodách ke koupání EEA zveřejnila i aktualizovanou interaktivní mapu, která udává kvalitu vody v jednotlivých lokalitách ke koupání. K dispozici jsou rovněž aktualizované zprávy o jednotlivých zemích a také informace o provádění směrnice v členských státech.

Monitoring a legislativa

Kvalita evropských vod ke koupání se za posledních 40 let značně zlepšila, mimo jiné díky směrnici EU o vodách ke koupání. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které společně s další unijní environmentální legislativou, jako je směrnice o čištění městských odpadních vod (1991), vedlo k výraznému snížení objemu nezpracovaných nebo částečně zpracovaných komunálních a průmyslových odpadních vod, které původně končily ve vodě ke koupání.

V důsledku toho ve stále větším počtu lokalit docházelo k úbytku znečištění, což kvalitu vody výrazně zlepšilo. V rámci probíhající revize směrnice o čištění městských odpadních vod se zvažuje, jak v celé EU přijímat lepší opatření k důslednému řešení problémů s přeplňováním kanalizace, zejména v souvislosti s dopady změny klimatu.

Všechny členské státy EU, Albánie a Švýcarsko monitorují kvalitu svých lokalit ke koupání právě na základě ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání.

Legislativa stanoví, kdy kvalitu vody ke koupání lze klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy EU měly přijmout určitá opatření, např. vydat zákaz koupání nebo varování před koupáním. Měly by o tom informovat veřejnost a zjednat vhodnou nápravu.

Další informace

Posouzení kvality vod ke koupání v roce 2020, včetně zpráv o jednotlivých zemích a interaktivní mapy

Nadcházející veřejná konzultace ke směrnici o vodách ke koupání

Pravidla EU upravující kvalitu vod ke koupání

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace