4/2022

Přehledně: Dotace, které lze čerpat na podporu energetické účinnosti

| autor: redakce| zdroj: MPO0

energy-label-gdf73b8c0d_640
zdroj: pixabay

Kvůli stoupajícím cenám energií jsou energetické úspory stále častěji skloňovaným termínem napříč celou společností. Zavádění energeticky úsporných opatření podporuje celá řada dotačních titulů, jejichž přehled zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Přehled dotačních programů

Program EFEKT podporuje dosahování energetických úspor a snižování energetické náročnosti napříč soukromým a veřejným sektorem, stejně tak jako v domácnostech. Konkrétně cílí na podporu předprojektové přípravy, poradenské činnosti v podobě energetických konzultačních a informačních středisek, vzdělávání a energetického managementu a energetických koncepcí. Další informací naleznete zde.

Efekt_2

Domácnosti

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

Domacnosti_3

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na podporu snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Podporovány jsou dílčí i komplexní renovace rezidenčních budov. Dotaci můžete konkrétně čerpat na komplexní či dílčí zateplení, výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání.

Čerpat příspěvek je ale také možné na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Další informace jsou dostupné zde.

Program PANEL poskytuje formou zvýhodněných úvěrů vlastníkům bytových domů podporu snižování energetické náročnosti těchto budov, opravy jejich poruch, opravy a modernizaci společných prostor a bytových jader. Konkrétně lze úvěr čerpat například na provedení dodatečné tepelné izolace obvodového pláště, zateplení střechy či vybraných vnitřních konstrukcí. Podporována je ale i instalace termosolárních panelů sloužících k přípravě tepla nebo teplé vody nebo kupříkladu na opravu či výměnu vstupních dveří. Více informací naleznete zde.

Nízkopříjmové domácnosti

Program Nová zelená úsporám Light poskytuje dotaci nízkopříjmovým domácnostem (senioři a lidé pobírající dávky na bydlení) jakožto nejvíce ohrožené skupině energetickou chudobou. Oproti „tradiční“ Nové zelené úsporám může být žadatelům podpora vyplacena předem, a příjemci podpory tak nemusí vynakládat žádné vstupní investice. Výše dotace může přitom dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Konkrétní podporovaná opatření představují zateplení fasády, stropu, střechy a podlahy a výměna oken a vchodových dveří. Více se dozvíte zde.

Operační program Životní prostředí (2021-2027)OPŽP nabízí nízkopříjmovým domácnostem dotaci na výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva, tedy kotlů. Podporuje přechod na tepelná čerpadla a kotle na biomasu a pořizování domovních předávacích stanic. Více informací naleznete zde.

Podniky

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro podniky patří zejména investice do zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zateplení budov a výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například modernizaci výrobních technologií spočívající ve výměně energeticky neefektivních strojů. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

Podniky_3

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OPTAK cílí na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V konkrétní rovině se jedná o obnovu výrobní technologie v podobě výměny energeticky neefektivních strojů, osvětlení budov a jejich zateplení, modernizace a rekonstrukce rozvodů, instalaci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energií nebo například o zavedení a modernizaci systémů měření. Další informace jsou dostupné zde.

Program ENERG poskytuje zvýhodněný podnikatelský úvěr pro podniky v oblastech zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, malo- a velkoobchodu, dopravy a skladování, cestovního ruchu a stravování a v neposlední řadě zemědělství a energetiky, a to na území Prahy. Čerpat jej lze na zateplení budov, výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například na instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů. Více informací naleznete zde.

Modernizační fond cílí na snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie zařízení spadajících do systému EU ETS. Dále je pak podporován přechod tepláren na čisté zdroje energie, tedy rekonstrukce či náhrada starého zdroje za nový čistý zdroj a v neposlední řadě výstavba malých FV elektráren pro držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro obnovitelné zdroje. Veškeré informace naleznete zde.

Operační program spravedlivá transformace primárně cílí na zmírnění socioekonomických dopadů zelené transformace v rámci Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Ačkoliv tedy podpora energetické účinnosti není hlavním cílem programu, prostředky programu lze čerpat i právě pro tyto účely. Program konkrétně podporuje investice do zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů nebo rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění, stejně tak jako investice do výroby tepla výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie. Více informací najdete zde.

Obce/veřejný sektor

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro veřejný sektor patří zejména výměna zdroje vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, zateplení obálky budov, využívání odpadního tepla a sluneční energie, výstavba zelených střech, instalace zařízení na shromažďování dešťové vody, rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí, včetně přípravy kabeláže v rámci infrastruktury pro udržitelnou mobilitu nebo například nákup elektromobilů či vozidel na vodíkový pohon. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

Obce_3

Operační program Životní prostředí (2021-2027)OPŽP je především zaměřen na investiční podporu snižování energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury. Prostředky programu lze čerpat na stavební práce, dodávky a služby vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, provozu prádelen a dalších technologických provozů, zavádění energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. V neposlední řadě je podporována výstavba zelených střech, zařízení na shromažďování dešťové vody, zařízení na využívání sluneční energie a nových budov splňujících přísné energetické standardy. Více informací naleznete zde.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 je zaměřen na investiční podporu pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy na alternativní pohon. Opatření povede ke zvýšení míry náhrady vozidel na konvenční pohon s nižší účinností motorů a zavádění nových vozidel na alternativní pohon s komparativně vyšší účinností, čímž přímo povede ke zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v sektoru dopravy. Další informace naleznete zde.

Modernizační fond podporuje rozvoj komunální energetiky. Malé obce s počtem obyvatel do 3000 mohou čerpat podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Větší obce mají k dispozici podporu na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky nejen veřejných, ale i komerčních budov a veřejné pozemky. Navíc mohou dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Další informace jsou dostupné zde.

Operační program spravedlivá transformace primárně cílí na zmírnění socioekonomických dopadů zelené transformace v rámci Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Ačkoliv tedy podpora energetické účinnosti není hlavním cílem programu, prostředky programu lze čerpat i právě pro tyto účely. Program konkrétně podporuje investice do zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů nebo rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění, stejně tak jako investice do výroby tepla výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie. Více informací naleznete zde.

Národní program životního prostředí podporuje nákup nových elektromobilů a automobilů s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla). Více zde.

Relevantní komponenty Národního plánu obnovy cílí na snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu, budov ve vlastnictví veřejných subjektů a v neposlední řadě na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Pro budovy organizačních složek státu a ve vlastnictví veřejných subjektů přichází v úvahu například stavební úpravy zlepšující tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí, výměna energeticky neefektivních zdrojů vytápění, chlazení nebo přípravy teplé užitkové vody, instalace fotovoltaických systémů či využívání odpadního tepla.

Pokud jde o soustavy veřejného osvětlení, dotace se týká jejich rekonstrukcí vedoucích k energetickým úsporám. Dotace je přitom také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body infrastruktury pro udržitelnou mobilitu. Více informací naleznete po kliknutí na jednotlivé osy podpory zmiňované výše.


Často kladené dotazy:

Chci si zateplit dům, kam se mám obrátit?

Na zateplení domu můžete využít prostředky z programu Nová zelená úsporám. Pokud spadáte do kategorie nízkopříjmových domácností, mezi kterými primárně figurují senioři a lidé pobírající dávky na bydlení, můžete čerpat dotaci programu Nová zelená úsporám Light. Zároveň můžete pro účely snížení energetické náročnosti bytových domů využít zvýhodněných úvěrů programu Panel. Pro více informaci konzultujte, prosím, sekci „Přehled dotačních programů“, kde najdete přímo i odkaz na zmiňované programy.

Je možné čerpat dotace na výměnu kotle?

Ano, domácnosti mohou dotaci na výměnu kotle čerpat z programu Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí. Dotována je výměna neekologických kotlů na pevná paliva za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pro více informaci konzultujte sekci „Přehled dotačních programů“, kde najdete přímo i kontakt na zmiňované programy.

Na co mohou čerpat dotace domácnosti?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel. Více informací naleznete v sekci „Přehled dotačních programů“.

Na co mohou čerpat dotace obce a města?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro veřejný sektor patří zejména výměna zdroje vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, zateplení obálky budov, využívání odpadního tepla a sluneční energie, výstavba zelených střech, instalace zařízení na shromažďování dešťové vody nebo například nákup elektromobilů či vozidel na vodíkový pohon. Podporovány jsou mimoto i rekonstrukce soustav veřejného osvětlení vedoucí k energetickým úsporám obcí a měst, a to včetně přípravy kabeláže dobíjecích bodů infrastruktury pro udržitelnou mobilitu. Více informací je Vám k dispozici v sekci „Přehled dotačních programů“.

Na co může čerpat dotace průmysl?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro podniky patří zejména investice do zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zateplení budov a výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například modernizaci výrobních technologií spočívající ve výměně energeticky neefektivních strojů. Více informací naleznete v sekci „Přehled dotačních programů“.

Potřebuji s dotacemi poradit, na koho se mám obrátit?

Široké veřejnosti jsou k dispozici bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních center EKIS. Ta kromě problematiky dostupných programů podpory a veškerou administrací pro získání dotace pomohou také s opatřeními na míru pro každého klienta. Nově operují také mobilní energetičtí specialisté M-EKIS, kteří přijedou přímo za Vámi. Více informací, včetně konkrétních Ministerstvem průmyslu a obchodu garantovaných energetických specialistů naleznete zde.

V rámci dotace potřebuji zpracovat průkaz energetické náročnosti budov, kde najdu zpracovatele?

Seznam zpracovatelů průkazů energetické náročnosti budov, tedy energetických specialistů je Vám k dispozici zde.

Je k dohledání seznam osob oprávněných k instalaci zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Ano, zákon pro tyto účely definuje tyto kategorie: instalatér solárních termických soustav, elektromontér fotovoltaických systémů, instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, kamnář montér kamen na biomasu, kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a topenář — montér kotlů na biomasu. Seznam těchto osob rozdělen dle zmiňovaných kategorií se Vám otevře kliknutím na jednotlivé kategorie.

Chci šetřit energii v obci, kde mám začít?

Jako úvodní etapa na cestě za úsporami energie se nabízí sběr dat. V rámci této fáze zvažte zpracování energetického auditu a zavedení energetického managementu, díky kterým získáte lepší přehled o své spotřebě a konkrétních oblastech, kde můžete ušetřit. Samozřejmostí je optimální nastavení systémů vytápění a chlazení, využívání úsporného osvětlení, ale i spotřebičů. Neméně důležité je však osvojení si energeticky úsporného chování ze strany všech zaměstnanců a dalších představitelů daného subjektu. Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich budov, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Chci jako firma ušetřit, kde mám začít?

I firmy by na cestě za úsporami energie měly nejprve začít sběrem dat. V rámci této fáze zvažte zpracování energetického auditu a zavedení energetického managementu, díky kterým získáte lepší přehled o své spotřebě a konkrétních oblastech, kde můžete ušetřit. Kromě univerzálně platných možností úspor, jako je optimální nastavení systémů vytápění a chlazení, využívání úsporného osvětlení, spotřebičů, osvojení si energeticky úsporného chování ze strany všech zaměstnanců a dalších představitelů se nabízí například i výsadba stromů v okolí firemních budov společně s uvolněním striktního dresscodu jako prostředky snížení nákladů na chlazení v teplých měsících nebo investice do energeticky úspornějších způsobů přepravy zaměstnanců.

Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich budov, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Chci jako domácnost ušetřit, kde mám začít?

Zásadní úspory jsou spojeny s oblastí vytápění a chlazení, namísto přetápění či nadměrného chlazení místností zvažte oblékání dle aktuálního ročního období. Ideální pokojová teplota je z hlediska energetického, ale i zdravotního 20 °C. Oblékání zapadá do širší kategorie energeticky úsporného chování, které dále představuje úsporné svícení, upřednostnění krátkého sprchování před zdlouhavým koupáním nebo například využívání úsporných spotřebičů a vhodné zacházení s nimi.

Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich obytných prostorů, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Kde najdu k dotacím podrobné informace?

Podrobné informace ke všem dostupným dotačním programům najdete přímo na stránkách jednotlivých programů, odkazy na ně jsou Vám k dispozici v sekci „Přehled dotačních programů“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM