1/2024

Pozvánka na workshop MPO - Agregátor a flexibilita

| autor: MPO ČR0

Pozvánka na workshop MPO - Agregátor a flexibilita

Kdy: 1. října 2018, 10-13 hodin

Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239

Klíčovými pojmy jsou agregace a flexibilita. Stejně jako celý projekt NAP SG vychází práce ze zadání Státní energetické koncepce.

Klíčové milníky prací v rámci opatření A12 jsou:

• zmapování zahraničních zkušeností vybraných zemí

• dílčí studie na téma agregátor

• dílčí studie na téma potenciál flexibility

• model zapojení DECE, akumulace a spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČR

• příprava pilotních projektů (12/2019)

• realizace vyhodnocení pilotních projektů (12/2021)

• ukončení řešení opatření A12 (12/2021)

Provedené práce čerpají poznatky nejen z dílčích studií na téma agregátor a flexibilita, ale i z dalších studií projektu NAP SG relevantních pro danou problematiku, např. opatření A1/A24 týkající se akumulace, A25 elektromobility nebo A9/A13 týkající se integrace vysokého podílu distribuované výroby do ES ČR.

Současný a očekávaný rozvoj ES ČR daný strategií EU v oblasti ochrany životního prostředí a snahou o snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie přináší zásadní změny v požadavcích na způsob provozování elektrizační soustavy a v uspořádání trhu s elektřinou. 

Výroba elektřiny přestává být plně řízena poptávkou/spotřebou elektřiny, bude nutné se vypořádat s narůstajícím podílem výroby elektřiny z intermitentních OZE - větrných a fotovoltaických elektráren a nastupujících technologií akumulace (bateriové systémy) a elektromobility. 

Rozvoj přenosové a distribuční soustavy musí odpovídat očekávanému rozvoji ES ČR, jednou z oblastí tohoto rozvoje je zapojení DECE, akumulace, spotřeby vč. elektromobility do řízení ES ČR – NAP SG A12. Dalšími relevantními oblastmi rozvoje jsou zejména posilování sítí (výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících stanic a vedení, zavádění nových technologií, kabelizace) – NAP SG A9/A13, dispečerské řízení (sofistikovanější DŘS, ovládání a řízení širšího portfolia zdrojů a spotřeby)- NAP SG A8, sběr, zpracování a využívání hromadných dat – NAP SG A28, vyšší míra a efektivita využívání akumulace (PVE, baterie) – NAP SG A1/A24.

Využití DECE, akumulace, spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG se může v budoucnosti stát nezbytným opatřením pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. Úspěšné zapojení DECE, OZE, akumulace, elektromobility a agregace do problematiky řízení ES bude vyžadovat splnění více požadavků zejména:

• Úpravu legislativy – pravidel trhu zabezpečující rovný přístup ke všem účastníkům trhu

• Využití podmínek připojení nových zdrojů podle nařízení EU 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro řízení ES

• Využití akumulace, technická řešení, legislativní podmínky

• Využití agregace, technická řešení, legislativní podmínky

• Využití existující flexibility na straně výroby i spotřeby

Workshopu bude zaměřen na prezentaci dosavadního stavu prací opatření NAP SG A12 na téma „Využití DECE, spotřeby vč. elektromobility pro řízení ES ČR v prostředí SG“. Workshop úzce navazuje na workshop MPO z 20. 11. 2017 na téma Flexibilita.

Cíl workshopu

Informovat zainteresované strany o pracích na opatření A12 NAP SG, týkajících se daného tématu.

Vystupující

Zástupci společností ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., EON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. a zástupce akademické sféry.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP