Reklama

15. 11. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2017

13. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017 sa uskutoční 23. novembra 2017 (štvrtok) v priestoroch Kongresového centra Technopol v Bratislave.

 Deň odpadového hospodárstva 2017

Termín konania: 23. november 2017

Miesto konania: Bratislava, Kongresové centrum Technopol

Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod.

Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)

Večerná diskusia: od 16.00 - 18.00 hod. 

Téma diskusie: Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva 
pre rok 2020? 

(Vstup na diskusiu voľný).

Program kongresu DOH 2017

Zmena programu vyhradená!

8.30 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 13. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.35
 

Mario Simon Martina Ableidinger

Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR

Eleonóra Šuplatová / Ministerstvo životného prostredia SR (SR)
Informácia o aktuálnom stave odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
Mario Simon / Reclay Group GmbH (DE) 
Základné informácie o fungovaní kolektívnych systémov pre plnenie obalových povinností v Nemecku. Informácia o aktuálnych legislatívnych zmenách. 

Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni 
Martina Ableidinger / Magistrát mesta Viedeň - MA48(AT)
Hlavné ciele mesta Viedeň pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, prax pri predchádzaní vzniku odpadov, systémy opätovného využívania a zhodnocovania odpadov

Hugo-Maria SchallyAkčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo 
Hugo-Maria Schally / DG Environment (EK), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby 
video prenos(DE)
Predstavenie nových cieľov EÚ v horizonte roku 2030

10.35 - 10.50 Diskusia
10.50 - 11.10 Prestávka na kávu

II. blok

Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov

11.10 - 12.10

Radek Staňka Michaela Ploszeková Juraj Číž

Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 
Radek Staňka / ISNO IT, s.r.o. (CR)
Cieľom inteligentných systémov nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni je vyššia miera vytriedenia zložiek komunálnych odpadov, zníženie množstva zmesového odpadu a spravodlivejšia výška poplatkov 

Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle 
Michaela Ploszeková / Volkswagen Slovakia, a.s. (SR)
Zabezpečenie odpadového hospodárstva od plánovania vzniku odpadov, výberu odberateľov odpadov, vedenia evidencie až po plnenie strategických cieľov

Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle. Súčasný stav a potenciál do budúcnosti 
Juraj Číž / Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (SR)
Nezastupiteľná úloha energetického zhodnocovania odpadov v rámci obehového hospodárstva

12.10 - 12.25

Diskusia

12.25 - 13.00

Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
Zlatý mravec za rok 2017

13.00 - 14.00

Prestávka na obed

III. blok

Nakladanie s odpadmi v SR

14.00 - 15.00

Annamária Tóthová Jozef Turčány Peter Krasnec

Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. (SR)
Informácia o európskych právnych normách zameraných na stanovenie limitov zhodnocovania a príklady ich uplatňovania vo vybraných členských štátoch

Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SR)
Skúsenosti s 2 ročnou aplikáciou zákona o odpadoch v praxi z pohľadu samospráv

Podnikatelia a odpadové hospodárstvo
Peter Krasnec | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SR)
Zhodnotenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov - bariéry a návrhy na zlepšenie, kontrolu a nápravu. Pomenovanie aktuálnych problémov odpadového hospodárstva ako napr. vydávanie súhlasov na zber a recykláciu odpadov okresnými úradmi ŽP, evidencia odpadov, konkurenčne prostredie a pod.

15.00 - 15.20

Diskusia

15.20 - 16.00

Občerstvenie
 

DOH +

TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00 Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva 
stanovené pre rok 2020?
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný. 
Moderuje: Ľubomír Augustín.

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372