1/2024

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2017

| autor: redakce0

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2017

Program kongresu DOH 2017

Zmena programu vyhradená!

8.30Registrácia
9.00Oficiálne otvorenie 13. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.35

Mario SimonMartina Ableidinger

Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR

Eleonóra Šuplatová / Ministerstvo životného prostredia SR (SR)
Informácia o aktuálnom stave odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
Mario Simon / Reclay Group GmbH (DE) 
Základné informácie o fungovaní kolektívnych systémov pre plnenie obalových povinností v Nemecku. Informácia o aktuálnych legislatívnych zmenách. 

Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni 
Martina Ableidinger / Magistrát mesta Viedeň - MA48(AT)
Hlavné ciele mesta Viedeň pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, prax pri predchádzaní vzniku odpadov, systémy opätovného využívania a zhodnocovania odpadov

Hugo-Maria SchallyAkčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo
Hugo-Maria Schally / DG Environment (EK), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby 
video prenos(DE)
Predstavenie nových cieľov EÚ v horizonte roku 2030

10.35 - 10.50Diskusia
10.50 - 11.10Prestávka na kávu

II. blok

Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov

11.10 - 12.10

Radek StaňkaMichaela PloszekováJuraj Číž

Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 
Radek Staňka / ISNO IT, s.r.o. (CR)
Cieľom inteligentných systémov nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni je vyššia miera vytriedenia zložiek komunálnych odpadov, zníženie množstva zmesového odpadu a spravodlivejšia výška poplatkov 

Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle 
Michaela Ploszeková / Volkswagen Slovakia, a.s. (SR)
Zabezpečenie odpadového hospodárstva od plánovania vzniku odpadov, výberu odberateľov odpadov, vedenia evidencie až po plnenie strategických cieľov

Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle. Súčasný stav a potenciál do budúcnosti
Juraj Číž / Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (SR)
Nezastupiteľná úloha energetického zhodnocovania odpadov v rámci obehového hospodárstva

12.10 - 12.25

Diskusia

12.25 - 13.00

Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
Zlatý mravec za rok 2017

13.00 - 14.00

Prestávka na obed

III. blok

Nakladanie s odpadmi v SR

14.00 - 15.00

Annamária TóthováJozef TurčányPeter Krasnec

Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. (SR)
Informácia o európskych právnych normách zameraných na stanovenie limitov zhodnocovania a príklady ich uplatňovania vo vybraných členských štátoch

Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SR)
Skúsenosti s 2 ročnou aplikáciou zákona o odpadoch v praxi z pohľadu samospráv

Podnikatelia a odpadové hospodárstvo
Peter Krasnec | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SR)
Zhodnotenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov - bariéry a návrhy na zlepšenie, kontrolu a nápravu. Pomenovanie aktuálnych problémov odpadového hospodárstva ako napr. vydávanie súhlasov na zber a recykláciu odpadov okresnými úradmi ŽP, evidencia odpadov, konkurenčne prostredie a pod.

15.00 - 15.20

Diskusia

15.20 - 16.00

Občerstvenie

DOH +

TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva 
stanovené pre rok 2020?
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný. 
Moderuje: Ľubomír Augustín.

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA