1/2024

POZOR, blíží se termín pro podání poplatkového hlášení za zdroj a odebrané množství vody

| autor: INISOFT, s.r.o.0

POZOR, blíží se termín pro podání poplatkového hlášení za zdroj a odebrané množství vody

Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití.

V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odst. 2.

Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

Poplatek za zdroj znečištění

Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků.

V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

Ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s vodami mohou obsahovat i čísla, která musí řešit vodohospodáři i směrem k jiným rezortům, tedy k Ministerstvu financí a Ministerstvu zemědělství. Lze to obecně popsat? Definovat komu a co?

 Z hlediska ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí lze dnes obecně prohlásit, že jsou podávány přes ISPOP (www.ispop.cz). Z toho vyplývá, že dnes již všechna hlášení za VODU (zákon o vodách) také běží přes ISPOP. Tedy i ta, která kdysi šla v papírové podobě s tabulkami a kopiemi analýz na ORP a ke správci povodí na zvláštním formuláři.

 Můžeme je rozdělit podle doby pro podání:

 do 15. 10. stávajícího roku poplatkové hlášení na další kalendářní rok,

do 31. 1. následujícího roku odběry, vypouštění a vzdouvání (akumulace vod) za uplynulý rok,

do 15. 2. poplatkové přiznání za uplynulý rok.

Formuláře jsou na stránkách ISPOP, včetně závazných termínů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP