1/2021

MŽP zainvestuje do bikesharingu

| autor: Tisková zpráva MŽP0

MŽP zainvestuje do bikesharingu

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR totiž vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu - půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018. 

„V souladu s mezirezortním Národním akčním plánem čisté mobility se snažíme soustavně hledat a podporovat opatření, která povedou ke snížení produkce znečisťujících látek z dopravy. Až čtvrtina znečištění ovzduší v České republice pochází totiž právě z dopravy, ve velkých městech a aglomeracích je to dokonce až 50 procent.

Navíc od roku 2000 zaznamenáváme strmý narůst automobilové dopravy, což situaci, zvláště v zimních obdobích, ještě zhoršuje," uvádí ministr Brabec a dodává: „Zlepšení kvality ovzduší patří k prioritám našeho rezortu.

Na protismogová opatření úspěšně posíláme miliardy z evropských fondů, které doplňujeme investicemi z našich národních zdrojů. Z nich přispíváme v oblasti čisté mobility například na zavádění nízkoemisních zón nebo nákup vozidel s alternativním pohonem pro města a obce." 

Nově dotované aktivity míří jak na osvětu v oblasti čisté mobility, tak na vznik systému bikesharingu u nás. Příjemci je mohou zároveň propojit s dalšími aktivitami v oblasti udržitelné městské mobility, jakou je například evropská kampaň „Evropský týden mobility", do které se každoročně od 16. do 22 září zapojuje řada měst a jejímž letošním ústředním tématem jsou právě služby sdílené mobility. 

Bikesharing je ‚in‘ a navíc ‚eko‘ 

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu.

Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

„Jízdní kola mají široké využití a stejně jako v evropských městech také potenciál stát se standardní součástí dopravní infrastruktury. Služby bikesharingu fungují mnohde jako doplňkové řešení dopravní obslužnosti, zejména v centrech měst. Oproti motorové dopravě má bikesharing nespornou výhodu v ekologičnosti i pozitivním dopadu na zdraví lidí, přispívá k bezpečnosti provozu i menší nehodovosti díky snížení počtu aut v ulicích.

Zájem o vybudování systémů bikesharingu evidujeme např. v Českých Budějovicích, Pardubicích nebo v Ostravě, ale i v dalších městech. Nový program jsme vytvořili právě na četnou poptávku radnic. Symbolicky ho navíc vyhlašujeme v „Evropském týdnu mobility", který probíhá v celé Evropě, mimo jiné i ve více než 25 městech po celé ČR," vysvětluje ministr Brabec. 

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města.

Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20. prosince 2020. 

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola. 

Ulice patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě 

Tak by se dalo ve stručnosti shrnout hlavní poselství dotačního titulu, zaměřeného na osvětu v oblasti čisté mobility. „Navazujeme na předchozí výzvu z roku 2015, ve které jsme 16 miliony přispěli na 16 informačních kampaní po celé republice.

Lidé se tak mohli seznámit s alternativními formami dopravy na veřejných akcích a diskusích, prostřednictvím elektronických i tištěných médií, na sociálních sítích, jak tomu bylo například v případě úspěšného projektu „Zdravě po Ostravě".

Nyní mají města a kraje opět příležitost využít našeho příspěvku a upozornit občany na negativní dopady automobilové dopravy a motivovat je, aby zkusili jiné, ekologicky šetrnější způsoby dopravy, než je automobil," uvádí ministr Brabec. 

Informační kampaně mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny). 

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost. 

Jakou částku mohou hejtmani a starostové získat, upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman: „Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů." 

Žádosti o dotace jak na osvětu v oblasti čisté mobility (č. 11/2017), tak na bikesharing (č. 14/2017) přijímá Státní fond životního prostředí ČR písemnou formou nebo elektronicky přes datovou schránku, a to do 31. ledna 2018. Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500 nebo na e-mailové adrese dotazy@sfzp.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace