Reklama

14. 5. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: (rak)

Legislativa exkluzivně: Návrh novely vyhlášky č. 5/2011 Sb.

Přečtěte si, jaké změny v novele navrhuje ministerstvo.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 13. května návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

Důvodem předložení je návaznost na aktualizaci směrnice EPaR 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a následně vydaná směrnice EK 2014/80/EU, kterou se mění příloha II směrnice 2006/118/ES.

Novela vyhlášky oproti platné právní úpravě a v souladu se směrnicí přidává fosforečnany do minimálního seznamu zněčišťujících látek a jejich ukazatelů a částečně mění požadavky na způsob stanovení prahových hodnot podzemních vod.

Vyhláška č. 5/2011 Sb upravuje způsob hodnocení stavu útvarů podzemních vod, náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod a vymezení hydrogeologických rajonů podle zmocnění § 21 odst. 3 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Aktualizace a doplnění je nutné vzhledem k požadavkům transpozice směrnice EK 2014/80/EU.

Cílem novelizace je změnit text Způsobu stanovení prahových hodnot, který byl upraven ve směrnici 2014/80/EU a do minimálního seznamu znečišťujících látek a jejich ukazatelů přidat v souladu se směrnicí fosforečnany.

LEGISLATIVA EXKLUZIVNĚ

Červenou barvou jsou vyznačeny části, které jsou navrženy na zrušení, modrou ty, které mají být nové/doplněny.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2011 Sb.
Normy jakosti a způsob stanovení prahových hodnot

Část A: Normy jakosti podzemních vod

...

Část B: Způsob stanovení prahových hodnot podzemních vod

...

(3) Prahové hodnoty se stanoví se zvláštním ohledem na jejich dopad na související útvary povrchových vod, vodní ekosystémy a související suchozemské ekosystémy; v úvahu se berou mimo jiné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.

(3) Pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí u látek nebo iontů nebo jejich ukazatelů na základě přirozených hydrogeologických příčin, je třeba zohlednit tyto úrovně pozadí u dotčeného útvaru podzemních vod při stanovení prahových hodnot. Při určování úrovní pozadí budou vzaty v úvahu tyto zásady:

a) určení úrovní pozadí bude založeno na charakterizaci útvarů podzemních vod a na výsledcích monitorování podzemních vod podle této vyhlášky a jiných právních předpisů11). Strategie monitorování a interpretace údajů zohlední skutečnost, že podmínky proudění podzemních vod a chemické složení podzemních vod se laterálně a horizontálně mění,

b) pokud jsou dostupné pouze omezené údaje z monitorování podzemních vod, budou získány další potřebné údaje. Do doby získání těchto údajů budou úrovně pozadí určeny na základě omezených monitorovacích údajů prostřednictvím zjednodušeného přístupu, tam kde je to vhodné s využitím podsouboru vzorků, u kterých ukazatele nevykazují žádný vliv lidské činnosti. Pokud jsou k dispozici informace o geochemických přenosech a procesech, budou zohledněny,

c) pokud jsou dostupné nedostatečné údaje o monitorování podzemních vod a informace o geochemických přenosech a procesech nejsou dostatečné, budou získány další údaje a informace, a tam, kde je to vhodné, budou odhadnuty úrovně pozadí na základě statistických referenčních výsledků pro stejný typ zvodnělých vrstev v oblastech, pro které jsou k dispozici dostatečné monitorovací údaje.

Poznámka pod ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372