1/2021

Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametry

| zdroj: ČOI0

800px-Sedlčany,_Zberazská,_kontejnery_na_tříděný_odpad_(01).jpg
zdroj: Pixabay

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných akustických parametrů. Nedostatky zjistili u 23 typů kontejnerů. Ve většině případů se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě nebo ve značení výrobků.

„Kontrolní akce prokázala, že většina hospodářských subjektů nemá povědomí o tom, že má být k výrobku přiloženo ES Prohlášení o shodě, nebo že má mít stanovené označení CE a piktogram s údajem o garantované hladině akustického výkonu. Kontrolní akce splnila svůj účel a mohla by být v budoucnu opakována,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Sběr odpadu v ČR probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou. Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce kontroly zaměřené na oblast kontejnerů na recyklované sklo a pojízdných kontejnerů na odpadky (pojízdné popelnice). Cílem bylo ověřit, zda výrobky splňují příslušné právní předpisy, jako například technické požadavky z hlediska emisí hluku, povinné značení výrobků, ES Prohlášení o shodě, technickou dokumentaci výrobků nebo příslušnou normu pro určování hladiny akustického výkonu.

ČOI provedla 32 kontrol u 28 distributorů, 3 poskytovatelů služeb a 1 výrobce, kteří dodávají příslušné kontejnery na tuzemský trh. Celkem zkontrolovala 38 typů výrobků. Nedostatky zjistila u 23 typů, kdy u některých produktů objevila více nedostatků současně. Ve 21 případech se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě, které buď nebylo přiloženo k výrobku, bylo vydáno neoprávněně, nebo vykazovalo administrativní nedostatky.

Ve 14 případech se jednalo o nedostatky ve značení výrobků, kdy v 7 případech nebyl výrobek označen stanoveným označením CE a v 7 případech chyběl údaj o garantované hladině akustického výkonu. V 5 případech zjistila porušení zákona č. 634/1986 Sb., o ochraně spotřebitele, která se týkala informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, neseznámení spotřebitele s cenou zakoupených výrobků, chybějících informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo byl uveden nepravdivý údaj v případě vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy. Nebezpečný výrobek zjištěn nebyl.

Česká obchodní inspekce za porušení výše uvedených ustanovení uložila 15 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 38 000 Kč a 7 pokut příkazem ve správním řízení v celkové hodnotě 35 000 Kč.

Příslušné právní předpisy a vysvětlivky:

  • Prohlášení o shodě, CE - prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU. Kromě vystavení prohlášení o shodě je také požadováno označit výrobek značkou CE, popř. značkou CE s uvedením čísla notifikované osoby, která posouzení shody provedla – u vybraných nařízení vlády.
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, v platném znění (směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES).
  • ČSN EN ISO 3744:2011 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou. Uvedená norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3744:2010 harmonizované pouze ke strojní směrnici 2006/42/ES. Jedná se o základní normu pro měření vyzařovaného hluku. Tato norma je platná, nikoliv závazná.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo