Reklama

11. 7. 2020  |  Zpravodajství  |  Zdroj: voda-portal.sk

Komise přezkoumá směrnici o čistírenských kalech. Neodpovídá současným potřebám

Evropská komise bude do 25. srpna přijímat připomínky v souvislosti s odstartováním veřejné konzultace v rámci "roadmap" pro přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech (86/278).

Účelem této směrnice je upravit používání čistírenských kalů v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým vlivům na půdu, rostliny, zvířata a člověka. Podle směrnice se kal před použitím v zemědělství musí upravit. Členské státy však za určitých podmínek jimi stanovených mohou povolit použití neupravených kalů, pokud jsou do půdy vstřikovány nebo zapracovány.

Směrnice rovněž vyžaduje používání kalů, které zohledňuje výživové požadavky rostlin, a nesnižuje kvalitu půdy, povrchových a podzemních vod.

Směrnice musí být změněna

Směrnice, která byla přijata před 30 lety, již neodpovídá současným potřebám a očekáváním, jako je například správná regulace znečišťujících látek nacházejících se v kalech, tedy "objevujících se znečišťujících látek", jakými jsou léčiva a mikroplasty.

Proto iniciativa zhodnotí účinnost směrnice a analyzuje rizika a příležitosti spojené s hospodařením se splaškovými kaly v zemědělství. Plán (roadmap) je otevřen konzultaci po deset týdnů. Zpětná vazba se bude brát v úvahu pro další rozvoj a doladění iniciativy. Komise shrne získané připomínky v souhrnné zprávě, v níž vysvětlí, jakým způsobem se daná připomínka vezme v úvahu, a jak je použitelná, a proč některé návrhy nelze přijmout. Přijatou zpětnou vazbu zveřejní na své oficiální webové stránce.

Směrnice neodpovídá dnešním potřebám

V roce 2014 došlo k přehodnocení směrnice jako součásti "ex-post hodnocení určitých směrnic o tocích odpadů". Při hodnocení Komise zjistila několik nedostatků, které se ve velké míře týkaly skutečnosti, že směrnice byla přijata již před třemi dekádami a plně neodpovídala současným potřebám a očekáváním.

Zjištěné problémy se týkaly příspěvku směrnice k ambicím oběhového hospodářství EU i znečišťujících látek v kalech včetně kontaminantů vzbuzujících zvláště velké obavy (například organické chemikálie jako jsou léčiva, PAH a PFAS, kosmetické rezidua a mikroplasty), potenciální potřeby regulovat jiná použití (ošetřeného) kalu, ale i možného dopadu směrnice o čištění městských odpadních vod.

Čeho chce Komise ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372