1/2024

Klíčový vodohospodářský předpis prochází revizí

| autor: Martina Jandusova0

44360987764_c6b8cf6a8f_c
zdroj: flickr.com

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh revize směrnice o čištění městských odpadních vod. Směrnice se reviduje kvůli nedávno zjištěným nedostatkům, ale i kvůli tomu, že vyvstaly nové potřeby, které je potřeba řešit.

EU přijala před více než 30 lety směrnici o čištění městských odpadních vod. Členské státy jsou povinny zajistit, aby odpadní vody ze všech aglomerací, které mají více než 2 tis. obyvateli, byly odváděny a čištěny v souladu s evropskými normami. Dále také pravidelně podávají zprávu o provádění směrnice, kterou jednou za dva roky Evropská komise zveřejňuje.

V roce 2019 bylo dokončeno podrobné hodnocení směrnice v rámci programu REFIT, které potvrdilo, že došlo k významnému snížení úniků znečišťujících látek. I když má několik členských států stále potíže dosáhnout plného souladu se směrnicí, 98 % odpadních vod v EU je dnes odpovídajícím způsobem odváděno a 92 % náležitě čištěno. Z hodnocení vyplynulo, že čelíme třem hlavním výzvám:

1. Přetrvávající znečištění: Směrnice se zaměřuje na znečištění z domovních zdrojů, které se odvádí do centralizovaných zařízení a zpracovává se v nich. Méně se věnuje dalším zdrojům městského znečištění, které začínají převládat (menší města, decentralizovaná zařízení, znečištění z dešťových vod). Mezní hodnoty pro nakládání s některými znečišťujícími látkami jsou vzhledem k technologickému pokroku zastaralé a objevily se nové znečišťující látky, jako jsou mikroplasty nebo mikropolutanty, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo veřejné zdraví již při velmi nízké koncentraci.

revize

2. Sladění s cíli s evropskou Zelenou dohodou: Green deal stanovil ambiciózní politické cíle v oblasti boje proti změně klimatu, zlepšení oběhového hospodářství EU a omezení zhoršování životního prostředí. Právě v odvětví odpadních vod je podle Komise potřeba vyvinout větší úsilí, aby se snížily emise skleníkových plynů (34,45 milionu tun CO2 ročně – přibližně 0,86 % celkových emisí v EU), spotřeba energie (přibližně 0,8 % celkové spotřeby energie v EU) a zlepšilo se nakládání s kaly a zvýšilo se opětovné využívání vyčištěné vody.

3. Nedostatečná a nerovnoměrná úroveň správy: Úroveň výkonnosti a transparentnosti jednotlivých provozovatelů čistíren odpadních vod se mezi sebou značně liší. Dále není dostatečně uplatňována zásada „znečišťovatel platí“.

Změny ve směrnici

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA