1/2024

Jak chránit pracovníky provozů kanalizací a ČOV před nákazou COVID-19?

| autor: Martina Jandusová| zdroj: SZÚ0

Jak chránit pracovníky provozů kanalizací a ČOV před nákazou COVID-19?

Pro pracovníci, kteří nakládají s odpadními vodami, i nadále platí, že by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a zároveň používat osobní ochranné pomůcky.

Pracovníci čistíren odpadních vod by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření a tím minimalizovat rizika nákazy z pracovního prostředí. Jde především o následující tři okruhy preventivních opatření.

Hygienická opatření

 • Po manipulaci a potřísnění odpadními vodami je nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpadními vodami nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran.
 • Při manipulaci s odpadními vodami nejíst a nepít. Vždy před jídlem nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo Sterillium Virugard.
 • Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo možnou kontaminaci odpadními vodami.
 • Po manipulaci odpadními vodami před použitím WC a po něm, umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpadními vodami a v místech s možnou kontaminací odpadními vodami je zákaz kouření.
 • Pokud se odpadní voda dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout oči čistou pitnou vodou.
 • Používat nepromokavé (gumové) rukavice pro zabránění poranění a kontaktu s odpadními vodami.
 • Na pracovišti nosit vodou nepropustné boty (gumové boty).

Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv. hygienickou smyčkou. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Osobní ochranné pomůcky (OOP) Pracovníci, kteří nakládají s odpadními vodami, musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně proškolení o jejich používání. Pro pracovníky jsou doporučeny následující OOP.

 • Ochranné brýle chránicí oči před vstříknutím odpadních vod.
 • Ochranná obličejová maska s biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry a chrání nos a ústa před vstřiknutím odpadní vody a vdechnutím aerosolu.
 • Vodě nepropustné kombinézy, které chrání tělo před kontaktem s odpadními vodami.
 • Vodě nepropustné rukavice, které chrání ruce před kontaktem s odpadními vodami.
 • Vodě nepropustné boty (gumové boty).

Po odložení pracovního kontaminovaného oděvu a OOP je nutné jejich očištění a dezinfekce. Pracovníci by si měli po sundání OOP umýt ruce mýdlem a vodou a použít plně virucidní dezinfekční prostředek. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Zejména je nutné věnovat pozornost sundávání masky s biologickým filtrem tak, aby nedošlo k následné kontaminaci. Při opakovaném použití biologického filtru musí být provedena jeho dezinfekce. Pro pracovníky čistíren odpadních vod platí, že by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.

Školení

Všichni pracovníci, kteří manipulují s odpadními vodami, musí absolvovat školení o prevenci chorob. Školení by mělo zahrnovat informace o možném riziku z pracovního prostředí, o základních hygienických postupech, používání, čištění a odstranění OOP. Zaměstnanci musí být také poučeni, v jakém případě mají neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud by vykazovali jakékoli příznaky onemocnění.

Z obecných doporučení nevztahujících se přímo k onemocnění COVID–19 je nutné upozornit na vhodnost očkování pracovníků exponovaných odpadním vodám. Rozsah očkování by měl být vypracován po konzultaci s místně příslušnou hygienickou stanicí. Doporučení uvedená v tomto dokumentu vycházejí z osvědčených postupů. Rizika týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků se budou pravděpodobně lišit v závislosti na konkrétních lokalitách.

Foto: pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP