Inspektoři se zaměří na bezpečné používání chemických látek

| autor: ČIŽP0

Inspektoři se zaměří na bezpečné používání chemických látek

Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy[1], scénáře expozice [2]a opatření k omezení rizik (tedy na to jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).

Tyto kontroly budou ČIŽP v některých případech provedeny v součinnosti s dalšími kontrolními orgány zejména s pracovníky Státního úřadu inspekce práce nebo Krajských hygienických stanic. Koordinací kontrolní činnosti by se tak mělo předejít násobným kontrolám u osob, které mají povinnosti z hlediska nařízení REACH.

ČIŽP navíc uspořádala v březnu 2017 společné školení pro inspektory životního prostředí, hygieniky i inspektory práce zaměřené právě na oblast scénářů expozice a rozšířených bezpečnostních listů.

V rámci projektu budou kontrolovány povinné osoby ve třech úrovních (REF5 je více zaměřen na chemické látky než na chemické směsi):

1) Dodavatelé v prvním stupni

Jedná se o subjekty, které jako první uvádí na trh látku – výrobce, dovozce, výhradní zástupce. V rámci této úrovně bude kontrolováno, zda dodavatelé předávají expoziční scénáře, zda expoziční scénáře jsou dostatečné a zda dodavatelé mají interní systém pro nakládání s expozičními scénáři a zpracování informací od odběratelů.

2) Jiní dodavatelé

V rámci této úrovně budou kontrolovány subjekty, které přijímají expoziční scénáře a předávají je dále, nebo s nimi jinak pracují (např. formulátoři směsí). Hlavním úkolem při těchto kontrolách je zjistit, zda dodavatelé předávají rozšířené bezpečnostní listy dále svým odběratelům. Dále bude kontrolováno, jakým způsobem jsou zpracovávány informace od odběratelů.

3) Uživatelé

U uživatelů látek bude mj. kontrolováno, zda je jejich použití popsáno v obdržených expozičních scénářích, zda provozní podmínky na místě odpovídají těm popsaným v expozičním scénáři a zda jsou dodržovaná předepsaná opatření k omezení rizik.

Další informace:

https://echa.europa.eu/cs/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project


[1] Bezpečnostní list je základní dokument pro sdělování informací o chemických látkách a směsích v dodavatelském řetězci

[2] Scénář expozice je soubor podmínek, včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána během svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uživateli kontrolovat expozici člověka a životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK