1/2024

Funkce vodních nádrží v suchém období

| autor: Povodí Ohře1

Funkce vodních nádrží v suchém období

Je to opravdu tak? Jsou opravdu zbytečné? Může dnešní společnost bez nádrží fungovat? A co životní prostředí? Mají na něj nádrže pouze negativní dopad? Otázek by mohla být celá řada. Pokusím se Vám přinést několik informací a odpovědí na otázky, jak to bylo konkrétně v době sucha v roce 2018.

Podobně jako v letech 2014 až 2017 bylo i v roce 2018 sucho. V každém roce je průběh srážek a vývoj průtoků jiný. Pokud jsou srážky rovnoměrně rozložené po celý rok, nenastane ani povodeň ani sucho. Čím jsou odchylky od rovnoměrnosti větší, tím narůstá pravděpodobnost extrémních průtoků – povodní počínaje a suchem konče. K eliminaci těchto extrémů využíváme údolních nádrží.

Nádrže jsou prostory určené k zadržení vody v době, kdy je jí nadbytek, a k jejímu upouštění v době, kdy je jí málo. Fungují jako takový tlumič extrémních situací. A o to jde. Nejen, že využíváme vodu z nádrží pro zásobování obyvatel, pro průmysl, zemědělství a rekreaci, ale vždy jí zbyde ještě takové množství, aby se mohl navýšit v době sucha průtok ve vodním toku.

Tím i příroda, která je na vodě závislá, získá z nádrží mnoho. Kolik to bylo v roce 2018, můžete vidět v přiloženém grafu. Jsou v něm vidět dva průběhy průtoků. Modrý označuje skutečně naměřený průtok v řece Ohři v Lounech, tedy pod vodní nádrží Nechranice, a červeně je modelově odvozený průtok bez vlivu navýšení průtoku nádržemi ve stejném místě.

V srpnu 2018 byl průtok na řece Ohři vlivem nádrží navýšen více než 6krát, krátkodobě v extrému i více než 10krát. Zeleně je ještě znázorněna hodnota průtoku, který by mohl být z dlouhodobého pozorování nižší pouze 1 den v roce. V reálné řadě, tedy s vlivem nádrží, průtoky samozřejmě nižší nebyly, dokonce byly vždy minimálně dvojnásobné. Vliv nádrží v daném povodí pomohl výraznému zlepšení průtokové situace nejen v řece Ohři, ale také v Labi.

Profil LG Louny.png

Další graf zobrazuje funkci a úlohu vodárenských nádrží v průběhu sucha. Vodárenské nádrže dotovaly nejen průtoky pod nádržemi, tzv. zachováním minimálního zůstatkového průtoku pod tělesem přehrady, ale plnily intenzivně hlavní účel - zajištění odběrů surové vody na úpravu vody pitné. V grafu jsou znázorněny tři informace o funkci vybraných vodárenských nádrží v průběhu hydrologického roku 2018 (od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018). 

Jedná se o:

  • období dotování odtoku nad hodnotou přítoku do nádrže – vodorovné proužky v horní části grafu,
  • velikost dotované složky odtoku a odběru nad hodnotou přítoku do nádrže – průběhy v dolní části grafu a
  • celkový vydaný objem ze zásobního prostoru pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku a odběru – absolutní dodaný objem číselnou hodnotou v pravé části grafu.

Množství a intervaly.png

Z této grafické ilustrace je patrné, jak moc a po jak dlouhou dobu nádrže pomáhaly zasahovat proti účinkům sucha. V době, kdy nádrže takzvaně nepomáhaly, probíhalo jejich plnění při dostatečných průtocích v řekách a potocích jak po jarním tání, tak i po občasných dešťových srážkách.

Specifikem hydrologického roku 2018 bylo, že nádrže začaly plnit svou funkci již krátce po ukončení tání sněhové pokrývky a prázdnily se prakticky po celé zbylé období.

Nakonec bychom se rádi vrátili k otázkám vzneseným na začátku:

Jsou nádrže v době povodní plné vody? – Ano, v průběhu povodně se nádrže plní vodou, snižují průtok vody pod přehradu a v zásadě se tím i připravují na období sucha.

Jsou nádrže v době sucha poloprázdné? – Ano. Vlivem sucha a vypouštění více vody z nádrží, něž do nich přitéká, se nádrže zcela logicky prázdní. Znamená to, že plní svou roli nejen v zásobování, ale i ve vylepšení ekologického stavu vodního toku zvýšením průtoku.

Jsou nádrže zbytečné? – Myslíte? Minimálně na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, nebyl omezen odběr povrchové vody z žádné vodní nádrže. I na samém konci suchého období zbylo v nádržích ještě dostatečné množství akumulované vody.

Může dnešní společnost bez nádrží fungovat? ­– Ne. Vzhledem k tomu, že by z vodních toků v době sucha nebylo možné odebírat povrchovou vodu, nedokázali bychom bez nádrží zásobovat ani obyvatele, ani průmysl, ani zemědělství vodou. A vždy nejde jen o množství vody, ale i o její vysokou kvalitu, kterou dokážeme získat zejména v horních partiích vodních toků.

A co životní prostředí? Mají na něj nádrže pouze negativní dopad? – Ne. Přehrady, které umožňují vznik vodních nádrží, zamezují migraci živočichů ve vodním toku. Na druhou stranu vytvářejí jiný ekosystém a v době sucha zajistí i dostatečné množství vody pod nádrží.

Vedle nádrží je ale také nutné pamatovat na způsob využívání pozemků v povodí vodních toků, zadržovat vodu v krajině nejen na povrchu, ale i v podzemí.

Doufám, že jste si udělali obrázek sami, jak vodní hospodářství funguje a jak nádrže přispívají nejen člověku, ale i přírodě.

Komentáře

  1. dasdasda

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP