Reklama

27. 3. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: DEKRA CZ a.s.

DEKRA přináší aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Do termínu 31. 3. 2017 je potřeba splnit ohlašovací povinnosti za předchozí kalendářní rok, týkající se problematiky: odpadů, ovzduší a Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Podrobnější popis ohlašovacích povinností naleznete v tabulce níže, která je rovněž dostupná na stránkách DEKRA CZ.

Provedení ohlašovacích povinností významně změnila novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), v platném znění.

Od 1. 9. 2016 došlo ke změně způsobu autorizace hlášení, změně zasílání plných mocí do ISPOP a změně ohlašovacích povinností do IRZ.

dekra_logo.jpg

Autorizace hlášení

Byla zrušena povinnost autorizovat hlášení pomocí listinné autorizace v případě, kdy není k hlášení připojen certifikovaný elektronický podpis nebo není hlášení zasláno datovou schránkou. Hlášení lze nyní autorizovat:

1. Odesláním hlášení pomocí tlačítka „ODESLAT ON-LINE DO ISPOP“

Jedná se o variantu, kdy je možné autorizovat hlášení jak s certifikovaným elektronickým podpisem, tak nově i bez něj.

Pokud není k hlášení připojen certifikovaný elektronický podpis, při odeslání hlášení pomocí výše zmíněného tlačítka se objeví okno pro zadání přihlašovacích údajů do ISPOP, které je potřeba pro úspěšnou autorizaci hlášení zadat. Listinná autorizace hlášení se již nezasílá.

2. Odesláním hlášení pomocí datové schránky

Tato možnost funguje jako v předchozích letech. Hlášení je autorizováno pomocí identifikátorů datové schránky, kdy se dá hlášení zaslat buď pomocí tlačítka „ODESLAT DO DATOVÉ SCHRÁNKY“ nebo zasláním hlášení ve formě přílohy datové zprávy.

Vždy doporučujeme po zaslání hlášení v účtu v ISPOP zkontrolovat stav hlášení, aby se zamezilo pozdějším problémům. Další informace lze nalézt zde.

Změny v zasílání plných mocí do ISPOP

Plné moci lze nově zasílat pouze přes ISPOP. Musí se jednat o konvertovanou plnou moc, jejíž zaslání lze provést po přihlášení do ISPOP v sekci Můj účet, Zmocnění.

Změna ohlašovacích povinností do IRZ

Novelou zákona o IRZ a ISPOP byly dotčeny i ohlašovací povinnosti do IRZ. Do IRZ ohlašují provozovatelé, splňující podmínky:

  • Provozovna splňuje definici IRZ provozovny, tedy je provozována E-PRTR činnost dle přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES nebo činnost dle § 3 odst. 2 uvedenou v příloze zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění. Pozn.: Pokud provozovatel provozuje pouze činnost 10 – Vlastní činnost, dle přílohy zákona o IRZ a žádnou další činnost neprovozuje, hlášení do IRZ nepodává.
  • Provozovna splňuje prahové hodnoty projektované kapacity.
  • Při úniku nebo přenosu u daných znečišťujících látek a odpadů byly překročeny ohlašovací prahy.

Další informace lze nalézt zde.

Níže je uveden přehled ohlašovacích povinností, které je potřeba splnit do 31. 3. 2017.

Agenda

Název formuláře

Název ohlašovací povinnosti

Ověřovatel

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech, v platném znění

Ministerstvo životního prostředí

§ 7 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

Ministerstvo životního prostředí

§ 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb., v platném znění - příloha č. 4

ODPADY

F_ODPRZ_BAT

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Ministerstvo životního prostředí

vyhláška č. 170/2010 Sb. v platném znění - příloha č. 3

ODPADY

F_ODPRZ_PNEU

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Ministerstvo životního prostředí

vyhláška č. 248/2015 Sb., v platném znění - příloha č. 3

OVZDUŠÍ

F_OVZ_SPE

Ohlášení souhrnné provozní evidence

Ministerstvo životního prostředí

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění

OVZDUŠÍ

F_OVZ_POPL

Podání poplatkového přiznání

Krajský úřad, magistrát hl. města Prahy

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění

OVZDUŠÍ

F_OVZ_PO

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

Ministerstvo životního prostředí

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb., v platném znění

OVZDUŠÍ

F_OVZ_RL

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

Ministerstvo životního prostředí

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb., v platném znění

IRZ

F_IRZ

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění)

Ministerstvo životního prostředí

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění

Zdroj: www.ispop.cz

Pokud si nevíte rady, využijte služeb poradenství společnosti DEKRA CZ a.s.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372