1/2024

Další etapa Ekoauditu schválena

| autor: MPO ČR0

Další etapa Ekoauditu schválena

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 10 zpracovalo MPO ve spolupráci s MŽP materiál „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (Ekoaudit).

Tento materiál je aktualizován a předkládán na jednání vlády každé dva roky již od roku 2005 (usnesení vlády 1401/2005).

Cílem materiálu je snížení administrativní a finanční zátěže průmyslových podniků a provozovatelů služeb.

Jedná se zejména o opatření administrativního charakteru, kterými jsou např. urychlení schvalovacích procesů, zjednodušení a sloučení ohlašovacích povinností, zjednodušení nebo zcela zrušení některých povinností, které zatěžují podnikatele bez pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Realizace navrhovaných opatření přispěje ke snížení administrativní a finanční zátěže zjednodušením a zefektivněním environmentální legislativy a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, aniž by došlo ke snížení kvality ochrany životního prostředí.

Materiál identifikuje problematické oblasti ve vybraných právních předpisech k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře. Jedná se zejména o následující environmentální zákony včetně příslušných prováděcích předpisů:

 • Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech,
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • Zákon o prevenci závažných havárií,
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo směsmi.

Dne 7. ledna 2019 schválila vláda svým usnesením č. 9 další etapu Ekoauditu, která zahrnuje 13 nových podnětů k úpravě celkem 5 environmentálních zákonů (dokument je uveden v příloze). Součástí materiálu je i vyhodnocení plnění opatření stanovených v předchozích etapách Ekoauditu.

Přílohy ke stažení

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP