Reklama

10. 2. 2020  |  Servisní témata  |  Autor: Václav Kuncl, INISOFT

Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?

Jedná se o veřejně přístupnou online databázi obsahující informace o znečištění životního prostředí konkrétní provozovnou, která překročí ohlašovací práh té které látky.
 

Kdo je povinným ohlašovatelem?

  • Provozovatel (E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává nejméně jednu z činností uvedených v příloze I nařízení nad příslušné prahové hodnoty stanovené v této příloze pro danou kapacitu).
  • Provozovatel činností uvedených v příloze zákona č. 25/2008 Sb., kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s provozovnou, kterou tvoří nejméně jedna stacionární technická jednotka v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost uvedená v příloze k zákonu se stanovenou prahovou hodnotou pro danou kapacitu.

Co se ohlašuje?

1. Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení EP č. 166/2006, tj.

  • úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota,
  • přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu,
  • přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II nařízení, sloupci 1b.

2. Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy č. 1 NV č. 145/2008 Sb.

3. Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy č. 2 NV č. 145/2008 Sb.

Termín a způsob ohlašování

Provozovatel ohlašuje požadované údaje nejpozději k 31. březnu následujícího kalendářního roku za předchozí kalendářní rok. Hlášení do IRZ se podává v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Pro mnohé ekology nebo pracovníky, v jejichž kompetenci jsou povinnosti spojené s ohlašováním v agendě ochrany životního prostředí za IRZ provozovnu, existuje dosud mnoho neznámých, často převládá nepochopení toho co a za koho (jakou provozovnu) se má podávat hlášení. Jak to tedy je?

Základem jsou dva registry - IRZ a E-PRTR

Ten důležitější z nich je evropský E-PRTR - přímo závazný evropský předpis č. 166/2006. Z něj vyplývají ohlašovací povinnosti, limity a původní zařazení. A protože se v rámci národní legislativy ČR (zákon č. 25/2008 Sb.) převzala pouze část evropského předpisu, bylo z toho na počátku mnoho nejasností. V evropském předpise je v příloze č. I uveden seznam výrobních činností i s omezením limitními hodnotami pro identifikaci ohlašovací povinnosti.

Z něj vyplývá jaké firmy a jejich výrobní procesy mají při překročení ohlašovacích prahů povinnost ohlašovat (pozor výjimkou jsou zařízení pro zpracování vod (ČOV) a „odpadářská“ zařízení (zařízení oprávněných osob), těch se ohlašování vůbec netýká. V legislativě národní však taková příloha chyběla, a proto ty nejasnosti, kdy podniky ohlašovaly pouze přenos odpadů mimo provozovnu. To také bylo nejčastějším důvodem pro podání hlášení do IRZ.

Celý článek ZDE.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372