1/2024

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

| autor: Jitka Bäumeltová, ČIŽP/redakce0

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

Za zjištěná porušení zákona o odpadech v oblasti nakládání s autovraky zahájili inspektoři v roce 2016 28 správních řízení a vydali 48 rozhodnutí o uložení pokuty. V průběhu roku 2016 nabylo právní moci celkem 48 rozhodnutí, kterými byly uloženy pokuty v celkové výši 2 633 000 korun.

V oblasti nakládání s autovraky ČIŽP provádí kontroly:

  • nelegálních provozů – rozebírání autovraků bez příslušného povolení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), jedná se o kontroly prováděné na základě podnětů a také o místa vytipovaná inspektory.
  • zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků, které jsou provozovány na základě souhlasu příslušného krajského úřadu (dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech), případně na základě integrovaných povolení, jedná se jak o kontroly prováděné na základě podnětů, tak také o plánované kontroly.

V následujícím grafu jsou uvedena nejčastěji zjištěná pochybení v oblasti nakládání s autovraky.

autovrak1.jpg

Nelegální autovrakoviště

Zhruba čtvrtina všech zjištěných porušení zákona o odpadech se týká nakládání s autovraky v místech k tomu neurčených (porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech). ČIŽP se v poslední době setkává s tím, že autovraky jsou rozebírány na nelegálních autovrakovištích (neschválená zařízení), ačkoli potvrzení o ekologické likvidaci vozidla jsou vystavena provozovateli schválených autovrakovišť.

Vlastník vozidla, který se ho zbavuje, dostane potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků a jeho ekologické likvidaci a může ho odhlásit z registru vozidel. Vozidlo je přitom rozebíráno na místech v nelegálních autovrakovištích. Nemusí tak být dostatečně zabezpečena v souladu s právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.

Přes povolené autovrakoviště prochází autovraky v podstatě pouze „papírově“. Na nelegálních autovrakovištích se tak nacházejí autovraky, které byly oficiálně přijaty do povoleného zařízení, ale už nedošlo k jejich demontáži ve schváleném zařízení. V těchto případech ČIŽP uděluje pokuty jak nelegálním, tak také povoleným autovrakovištím, které postupují v rozporu se schváleným provozním řádem.

Konkrétně se ČIŽP setkala například s případem, kdy se na pozemcích, které nebyly určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech, nacházelo několik autovraků, které do systému pro autovraky MA ISOH (modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství) zadal provozovatel povoleného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků.

Tyto autovraky měly být zpracovány/demontovány v tomto schváleném zařízení dle provozního řádu, přesto se nacházely v provozovně jiného subjektu - v „nelegálním autovrakovišti“, kde sloužily jako zdroj náhradních dílů.

ČIŽP „nelegálnímu autovrakovišti“ uložila pokutu za nakládání s odpady/autovraky v místech k tomu neurčených (porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech). Pokuta ve výši 150 000 korun nabyla právní moci ve znění rozhodnutí odvolacího orgánu (MŽP).

ČIŽP také uložila pokutu ve výši 145 000 korun schválenému zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků za porušení provozního řádu a za neznehodnocení VIN kódů, které by zabraňovaly opětovnému použití autovraků. Rozhodnutí ČIŽP bylo potvrzeno odvolacím orgánem (MŽP).

Schválená zařízení

Dalším častým porušením zákona o odpadech je při nakládání s autovraky nedodržování provozního řádu zařízení. Pokuty za toto porušení zákona o odpadech inspektoři ukládají povoleným zařízením ke zpracování autovraků, která jsou sice schválena příslušným krajským úřadem, ale nedodržují schválený provozní řád.

V provozním řádu takového povoleného zařízení jsou nastaveny podmínky (kapacita zařízení, zabezpečení ploch určených k demontáži autovraků apod.) tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí. A také aby stav zařízení odpovídal kritériím stanoveným zákonem o odpadech a jeho prováděcím právním předpisům a dalším předpisům k danému zařízení se vztahujícím.

Příkladem porušování provozního řádu schváleného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků může být případ z roku 2014. Při neohlášené kontrole na základě podnětu bylo zjištěno, že se autovraky včetně provozních náplní nacházely na hromadě do výšky až 4,5 m. Na této hromadě byly dále samostatné motory znečištěné ropnými látkami a převodovky.

Autovraky a další nebezpečné odpady byly umístěny na nezpevněné ploše a docházelo tak k úkapům a vymývání ropných látek na plochu provozovny. Autovraky přijaté do zařízení nebyly zpracovávány dle provozního řádu, ale byly umístěny na hromadu k odpadnímu železu na vodohospodářsky nezabezpečenou plochu.

Také byla šestnáctinásobně překročena stanovená kapacita zařízení pro nebezpečné odpady. ČIŽP dále u provozovatele zařízení zjistila evidenční pochybení.

Za několik porušení zákona o odpadech tak inspektoři ČIŽP této společnosti uložili pokutu ve výši 500 000 korun. Firma se proti sankci odvolala. Rozhodnutí ČIŽP však bylo potvrzeno odvolacím orgánem (MŽP).

autovrak2.jpg

autovrak3.jpg

Nesprávné způsoby skladování autovraků

V souvislosti s problematikou nakládání s autovraky ve schválených zařízeních je třeba zmínit, že ČIŽP řeší případy, kdy vlastník předá vozidlo do zařízení ke sběru autovraků k ekologické likvidaci (je mu vystaveno potvrzení), přesto je toto vozidlo následně zjištěno Policií ČR na silnicích. ČIŽP již takto řešila více než deset případů.

V těchto případech dochází k tomu, že vozidla předaná jejich majitelem k ekologické likvidaci do povoleného zařízení ke sběru a výkupu autovraků se následně dostanou mimo toto zařízení, např. pochybením zaměstnance.

Tyto případy inspekce považuje za závažný problém, jelikož se neví, v jakém technickém stavu vozidla jsou. V některých případech je provozovatelem povoleného autovrakoviště argumentováno odcizením vozidla ze zařízení. Nicméně provozovatel zařízení má povinnost zabezpečit odpady před jejich nežádoucím odcizením a únikem. Za to jsou také ukládány pokuty.

Pracovníci ČIŽP se například setkali s případem, kdy Policie ČR zastavila v září roku 2016 na silnici vozidlo Daewoo, na kterém byly umístěny registrační značky a štítek s VIN kódem z jiného vozidla.

Vozidlo bylo Policií ČR ztotožněno přes VIN kód vyražený na karosérii. Zadáním VIN kódu do systému MA ISOH bylo zjištěno, že toto vozidlo bylo již v dubnu roku 2016 předáno k ekologické likvidaci do schváleného zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků a mělo tak být v tomto zařízení zpracováno/demontováno, včetně znehodnocení VIN kódu, který by zamezil jeho opětovnému použití.

ČIŽP tedy na základě podnětu Policie ČR provedla kontrolu tohoto schváleného zařízení a zjistila porušení provozního řádu zařízení. Přijatý vrak vozu Daewoo totiž nebyl zpracován/demontován dle schváleného provozního řádu. V tomto případě byla uložena pokuta ve výši 50 000 korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP