Reklama

10. 10. 2019  |  Aktuality  |  Zdroj: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Čistírna odpadních vod v Kašavě prošla rekonstrukcí za 38,5 milionu korun

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Kašavě byla zrekonstruována nákladem 38,5 milionu korun. Společný projekt společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK Zlín) a Moravské vodárenské, a. s. (MOVO) je plně financován MOVO a to bez dopadu do cen vodného a stočného.

ČOV Kašava byla kolaudována v roce 1983 – její výstavbu si mimo jiné vymínila skutečnost, že obec se nachází nad vodárenskou nádrží Slušovice, která slouží jako zdroj povrchové surové vody pro úpravnu pitné vody Klečůvka, jenž zásobuje celou východní část Zlínska pitnou vodou. Vyčištěná odpadní voda z ČOV Kašava neodtéká do Dřevnice a do nádrže, ale je přečerpávána do povodí jiného recipientu Ostratka na katastru obce Hrobice.

Rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2018, zahrnovala celkovou intenzifikaci a modernizaci mechanicko-biologické ČOV Kašava za účelem zvýšení její kapacity na výhledových 1 200 EO (z původních 610 EO), redukce hluku a zápachu souvisejícího s provozem ČOV a zlepšení kvality vypouštěných vod – jednak biologicky vyčištěných, přečerpávaných do potoka Ostratka a jednak vod dešťových, odtékajících do Dřevnice.

ČOV je nyní vybavena novým mechanickým předčištěním včetně vstupní čerpací stanice odpadních vod s kapacitou 50 l/s namísto stávajících 20 l/s, nově byla realizována kruhová dosazovací nádrž a ČOV byla opatřena novým řídícím systém s přenosem poruchových stavů na dispečink provozovatele.

Slavnostního zahájení provozu se kromě zástupců obou společností zúčastnil starosta Kašavy, pan Josef Jarcovják, spolu s dalšími zástupci obce, pracovníků Krajského úřadu, KHS a zástupců dodavatelských firem. Příjemnou atmosféru dokreslilo vystoupení folklórního souboru Mladí gajdoši z Kašavy pod vedením Kašavského gajdoše Martina Křižky.

 

ilustrační foto/wikipedie

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372