2/2023

Blíží se 3. čtení novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

| autor: Tisková zpráva SOVAK ČR0

Blíží se 3. čtení novely zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

Poslanecká sněmovna tak bude rozhodovat i o přijetí řady pozměňovacích návrhů s možným výrazným dopadem na fungování vodního hospodářství v České republice.

Vládní novela vodního zákona upravuje především následující ustanovení:

  • Novelizace správy poplatků Dochází k přenesení správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) a ke změně systému administrace ze správního na daňový řád.
  • Implementace Rámcové směrnice o vodách Náprava nedostatečné implementace Rámcové směrnice o vodách: (čl. 4.7.) zakotvením způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.
  • Odpadní vody Upřesněna definice pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod podle vodního zákona, včetně vyjasnění způsobu likvidace odpadních vod akumulovaných v bezodtokových jímkách. Pro akumulaci odpadních vod v bezodtokových jímkách platí povinnost zajistit zneškodňování odvozem na čistírnu a na výzvu vodoprávního úřadu nebo inspekce předložit doklady o odvozu odpadních vod za poslední dva kalendářní roky. Za odpadní vody se nově považují i srážkové vody z dešťových oddělovačů. K této problematice vydal SOVAK ČR dne 31. 5. 2017 podrobné stanovisko. Rozšiřuje se možnost vypouštění odpadních vod do vod podzemních i pro soubory staveb (např. část obce), v případech, kde je tento způsob z hlediska ochrany vod vhodnější než vypouštění do vod povrchových jako reakce na existující problémy s vypouštěním odpadních vod z čistíren odpadních vod v některých oblastech bez vhodného recipientu povrchových vod.
  • Ostatní Dotčená byla i ustanovení, týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

V průběhu 1. a 2. čtení byla ze strany poslanců předložena řada pozměňovacích návrhů. Za zcela zásadní lze považovat pozměňovací návrh poslance Jana Schillera, který byl přijat v usnesení garančního výboru pro životní prostředí k novele vodního zákona ze dne 14. 2. 2018 jako body 4, 9 a 10, které zní:

Bod 4.: „V čl. I bodu 21 v § 38 se na začátek odstavce 2 vkládá slovo „Dovážené“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „a nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky“.

Bod 9.: V čl. I se za bod 82 vkládá nový bod, který zní: „X. V § 125a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: „v) jako provozovatel komunální čistírny odpadních vod zneškodňuje nebo umožní zneškodňování dovážených odpadních vod, které svým složením neodpovídají platnému kanalizačnímu řádu nebo které obsahují nebezpečné závadné látky.“.“. Následující body se přečíslují.

Bod 10.: V čl. I bod 85 zní: „85. V § 125a odst. 2 písm. c) se slova „n) nebo t)“ nahrazují slovy „o), u) nebo v)“.“

Toto ustanovení tak prakticky znamená úplný zákaz dovozu odpadních vod s obsahem nebezpečných látek na komunální ČOV.

Garanční výbor pro životní prostředí na svém jednání ze dne 28. 3. 2018 projednával výše zmíněný pozměňovací návrh, ke kterému se rozproudila živá diskuze. Z jednání jsme přinesli reportáž v tomto článku - reportáž.

SOVAK ČR souhlasí s principem, že v režimu běžných návozů by na komunální ČOV neměly být naváženy odpadní vody, které mohou ohrozit funkci ČOV. 

Na druhou stranu předložený pozměňovací návrh poslance Jana Schillera znamená značný zásah do stávající praxe nakládání s odpadními vodami z průmyslu. 

Přitom téměř jakákoliv odpadní voda, která vzniká spadem např. na kovové střešní krytiny, obsahuje zinek, který patří mezi nebezpečné závadné látky dle Přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Vyžadovat tedy kompletní zákaz je nerelevantní. 

Za velmi problematické lze hodnotit i skutečnost, že existuje pouze limitovaný počet průmyslových čistíren odpadních vod s omezenou kapacitou, limitovanou svozovou vzdáleností a také často s nesrovnatelně mírnějšími emisními limity, než jsou limity komunálních ČOV. 

V novelizovaném § 16 vodního zákona je ale umožněno vypouštění vod, obsahujících nebezpečné závadné látky do kanalizace, zakončené městskou ČOV a to na základě povolení. 

Nebezpečné látky se tedy vždy budou na komunální ČOV dostávat, a to zejména z předčistících zařízení průmyslových odpadních vod, napojených na kanalizaci.

SOVAK ČR se tak připojuje ke stanoviskům Svazu měst a obcí ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR a nesouhlasí s přijetím výše zmíněného pozměňovacího návrhu poslance Jana Schillera.

SOVAK ČR pořádá dne 25. 4. 2018 Diskuzní fórum k probíhajícím legislativním změnám v oboru vodovodů a kanalizací, více informací zde. Součástí diskuzního fóra bude i novela vodního zákona a předložené pozměňovací návrhy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP