700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

| autor: Státní fond životního prostředí ČR0

700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy jsou otevřeny pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 129 – zde očekáváme především projekty, které cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Specifický cíl 4.2 a výzva č. 130 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

131. výzva cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 132, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Současně s vyhlášením nových výzev dochází ke změně Nákladů obvyklých opatření MŽP, pro projekty podané do výzev č. 31, 52, 110 a 115 po 1. 2. 2019 již bude platit verze pro rok 2019. Současně bude pro tyto výzvy platit i novější aktualizovaná verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory č. 20.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách agentury. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Poznámky:

 [1] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

129. výzva

130. výzva

131. výzva

132. výzva

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK