1/2023

28 zásad správné instalace a servisu solární elektrárny

| zdroj: Solární asociace0

pexels-kelly-2800845
zdroj: pexels

Současný boom v solární energetice s sebou bohužel přináší nedostatek kapacit instalačních firem. Zájemci o novou fotovoltaiku se mnohde musí smířit s dlouhou čekací lhůtou. Převis poptávky by však neměl znamenat snížení nároků na kvalitu provedení instalace.

Ačkoliv není fotovoltaika v porovnání s jinými způsoby získávání elektřiny nikterak složitou technologií, nemusí být pro laika úplně snadné zhodnotit vhodné řešení či zorientovat se v nabídce instalačních firem. Solární asociace se zamyslela nad tím, jak by měla vypadat poctivá příprava projektu, provedení samotné instalace z hlediska kvality i bezpečnosti, poskytnuté záruky a následný servis či revize. 

Osvědčené postupy jsou shrnuty do 28 zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren (tzv. Etalon), které jsou aplikovatelné jak na malou střešní fotovoltaiku, tak na větší investiční projekty. Dodavatelé, kteří se k dodržování zásad písemně zavážou, zároveň souhlasí, že Solární asociace u nich může za tímto účelem provádět kontrolu.

V seznamu instalačních a servisních společností je vyznačeno, kteří z členů Solární asociace se etalonem řídí.

Zásady pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren

 1. Zavazujeme se zaslat zájemci o FVE reakci na poptávku do 1 týdne od obdržení poptávky a indikativní nabídku do 10 pracovních dnů (u FVE bez stavebního povolení).
 2. Nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj.
 3. I přesto, že nás k tomu nezavazují podmínky dotačních programů, hodnotíme potenciál vlastní spotřeby a přetoků elektřiny a potenciál výrobny pro případné budoucí zapojení do komunitního sdílení energií. Kriticky zhodnotíme návratnost investice do FVE.
 4. Při navrhování akumulace optimalizujeme synergické efekty akumulace neelektrické (teplá voda, vytápění atp.) a bateriového systému. Preferujeme zájem zákazníka o efektivitu celkového energetického řešení.
 5. Vysvětlíme zákazníkovi, jaké informace a součinnost od něj budeme požadovat a informujeme jej o dalším postupu (např. smlouvě o připojení, apod).
 6. Vysvětlíme zákazníkovi navrhované technické řešení, zejm. s ohledem na měření po fázích.
 7. Pravdivě zákazníka informuje o možnostech odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutých zárukách.
 8. Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatit plnou cenu díla předem.
 9. Při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme k nahlédnutí pojistnou smlouvu.
 10. Po podpisu smlouvy o dílo požadujeme úhradu zálohy ve výši max. 60 % z ceny díla.
 11. Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 60 dnů od připsání první zálohy, vyjma případů, kdy zahájení projektové přípravy zdrží čekání na smlouvu o připojení. O prodloužení lhůty zákazníka prokazatelně informujeme.
 12. Upozorníme zákazníka, že vyřízení dotace může trvat několik měsíců.
 13. Před samotnou realizací (nikoli nezbytně před podpisem smlouvy o dílo) provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně a transparentně upravíme projekt.
 14. Zavazujeme se nezahájit realizaci FVE dříve, než bude podepsaná smlouva o připojení (či dle dohody smluvních stran).
 15. Při dodání komponent a nástupu našich pracovníků požadujeme úhradu zálohy min. 50 % a max 70 % z ceny díla (tak, aby záloha pokryla alespoň cenu za komponenty).
 16. Na vyžádání předložíme zákazníkovi reference dokončených projektů.
 17. Zákazníka transparentně informujeme o zatížení střechy instalací FV panelů a způsobu ukotvení, a v případě pochybností doporučíme zákazníkovi prověření stavu či statiky střechy odbornou stavební firmou.
 18. Připojení FVE povedeme dle podmínek příslušného provozovatele distribuční soustavy, zákazníka upozorňujeme na náklady nutné pro úpravu OM a snažíme se je transparentně prezentovat, nejlépe již v nabídce, nejpozději před uzavřením smlouvy po obhlídce místa plnění.
 19. Instalaci provedeme v souladu s požárními a dalšími předpisy a dle doporučení příruček Solární asociace, v případě pochybností vždy konzultujeme s odborníkem na danou oblast.
 20. Cena uvedená ve smlouvě o dílo je vždy za dodávku kompletní FVE s přihlédnutím ke specifikovanému rozsahu díla, neúčtujeme zákazníkovi žádné další poplatky (vyjma vícenákladů vyhrazených ve smlouvě o dílo).
 21. Při předání díla zákazníkovi dostatečně vysvětlíme funkcionalitu a ovládání instalované FVE. Zákazníka prokazatelně proškolíme (u FVE nad 100 kWp předáme místní provozní předpis, u menších systémů stručný návod k obsluze) a také předáme veškerou dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446-1. Předávaná projektová dokumentace je vždy dokumentací skutečného provedení stavby.
 22. Při předání díla se zákazníkem sepíšeme předávací protokol, který obsahuje zejména vady a nedostatky, seznam dokumentace a revizní zprávu s doporučením pravidelných revizí a servisu.
 23. Po předání díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu. V případě nedodělků (které budou uvedené v předávacím protokolu) umožníme zákazníkovi zadržet max 5% z ceny díla.
 24. Předáním díla naše komunikace se zákazníkem nekončí. Na telefonické nebo písemné podněty zákazníka reagujeme nejpozději do pěti dnů.
 25. Zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem.
 26. Nabídneme zákazníkovi placené servisní služby (nejlépe v souladu s ČSN EN IEC 62446-2). V případě, že služby tohoto typu neposkytujeme, předáme kontakt na smluvního servisního partnera.
 27. Na vyžádání Solární asociace poskytneme vzorové smlouvy, nabídky a další podklady a souhlasíme, že může dojít k návštěvě náhodně vybraného realizovaného projektu ze strany Solární asociace (se souhlasem zákazníka).
 28. V případě, že Solární asociace obdrží stížnost ze strany nespokojeného zákazníka, vyjádříme se k ní jako zhotovitel do pěti dnů od obdržení výzvy ze strany Solární asociace a budeme stížnost ve spolupráci se Solární asociací aktivně a bezodkladně řešit.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE