2/2023

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018

| autor: Český hydrometeorologický ústav0

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018

Autoři zprávy mimo jiné popisují, že znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům znečištění kvality ovzduší v ČR. Přitom 98 % celkového množství benzo[a]pyrenu se do ovzduší dostává z lokálního vytápění domácností. Celé znění zprávy najdete v příloze.

„Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení úrovně znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy (arsen, kadmium, nikl a olovo) a benzenem, které byly sledovány na manuálních stanicích na území České republiky v roce 2018,“ sdělil Jan Macoun, ředitel Úseku kvality ovzduší ČHMÚ.

Tato zpráva doplňuje předchozí předběžnou zprávu vydanou v lednu 2019, která se týkala zhodnocení znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a přízemního ozonu a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2018.

„Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší v ČR. Do ovzduší se dostává především z lokálního vytápění domácností, které se na emisích benzo[a]pyrenu, podle statistiky posledních let, podílí téměř 100 procenty,“ uvedl Václav Novák, vedoucí oddělení Informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ.

V roce 2018 překročilo roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit téměř 58 % stanic (tj. na 22 z celkového počtu 38 stanic s dostatečným počtem měření pro hodnocení). Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu jsou dlouhodobě zaznamenávány na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Roční imisní limit arsenu (6 ng.m-3), niklu (20 ng.m-3), kadmia (5 ng.m-3) a olova (500 ng.m-3) nebyl v roce 2018 překročen na žádné ze 47 lokalit.

Hodnota ročního imisního limitu pro benzen (5 µg.m-3) byla v roce 2018 překročena pouze na průmyslové lokalitě Ostrava-Přívoz (5,1 µg.m-3). Na ostatních 35 lokalitách k překročení dlouhodobě nedochází.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE