1/2024

Změny v legislativě pohonných hmot

| autor: MPO0

Změny v legislativě pohonných hmot

Současně byl a v této Částce Sbírky zákonů publikována vyhláška č. 153/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb. o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. (příloha č. 3 a 4).

Oba tyto nové předpisy nabývají na účinnosti patnáctým dnem po jejich vyhlášení tj. dnem 6. června 2017.

Nový zákon je hlavním nositelem transpoziční povinnosti České republiky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Zavádí nutné definice a opatření související s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva, která doposud v národní legislativě nejsou dostatečně zakotvena. Současně přibližuje spotřebiteli výhody alternativních paliv.

Zcela nově obsahuje pojem elektřiny v silniční dopravě, která dosud nebyla v národní legislativě upravena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jednotlivé druhy těchto stanic.

Dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic vyplývající z citované směrnice a v souladu s ní a Národním akčním plánem „Čistá mobilita“ zavádí příslušnou evidenci dobíjecích stanic v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu postavenou na roveň evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice, upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení, která přinášejí v současné době určité problémy při jejich aplikaci v praxi.

Jedná se především o úpravu spočívající ve zpřesnění definice čerpací stanice, výdeje pohonných hmot a definice provozovatele čerpací stanice, který pohonné hmoty nejen prodává, ale prodává a případně i vydává.

Ke všem čerpacím stanicím tj. stavbám i zařízením se bude přistupovat rovným způsobem a jejich povolování bude řešeno v rámci standardních postupů podle stavebního zákona příslušnými stavebními úřady.

Nutné je také zmínit změnu doposud platného termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni udržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzín s obsahem do 5% biosložky. Dochází k jeho zkrácení o jeden rok a i této změny bylo dosaženo shodou s dotčenými resorty, zejména dopravou a životním prostředí.

Nová vyhláška zohledňuje v návaznosti na novelu zákona rozšíření druhů alternativních paliv o další druhy těchto paliv, zejména o vodík, zkapalněný zemní plyn (LNG) a biomethan. Pro tato nově definovaná paliva jsou stanoveny jejich kvalitativní parametry a rozsah jejich monitorování, podobně jako je tomu u ostatních druhů pohonných hmot.

V souladu s cílem snižování administrativní zátěže podnikatelské sféry bylo novelou zrušeno pravidelné hlášení výrobců, dovozců, vývozců a distributorů pohonných hmot ministerstvu, neboť tyto údaje v současné době státní správa již získává jiným způsobem.

Podrobněji je možné se s oběma novými legislativními předpisy seznámit v přílohách této zprávy.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP