1/2024

Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky Ďáblice

| autor: Hana Tomášková, Komunální ekologie0

Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky Ďáblice

Skládka měla být v provozu od roku 1993 do konce roku 2019

Skládka Ďáblice je provozována od roku 1993, její provoz je rozdělen na etapy (etapa I a etapa II). Každá etapa je dále rozdělena na sektory. Ukládání odpadu na skládku probíhá směrem od východní části vymezeného území k západu. I. etapa skládky byla již rekultivována. Dle posledního vydaného rozhodnutí o integrovaném povolení (viz č. j. MHMP 1541005/2017 ze dne 3. 10. 2017) je počítáno ukončení ukládání odpadůna rozšířenou etapu II (tzn. včetně 26. sektoru) do konce roku 2019.

Záměr předpokládá ukončit skládkování do prosince 2026

Předmětem předloženého záměru je využití volné kapacity I. etapy skládky, pro kterou bylo vydáno stavební povolení a která nebyla při jejím předchozím provozu dosažena. Místem ukládání odpadu bude konktrétně část vrchlíku I. etapy skládky o rozloze 4,55 ha.

Před vlastním ukládáním odpadu na skládku bude nutné v předstihu provést odstranění vegetačního krytu, skrývku stávající ornice a podorniční vrstvy, jelikož I. etapa skládky byla již rekultivována.

Dle oznámení nedojde k přímému styku nového odpadu s již dříve uloženým odpadem. Ukončení ukládání odpadu na území I. fáze se předpokládá do prosince roku 2023Ukončení ukládání odpadu na území II. fáze se předpokládá do prosince 2026.

Předmět zájmu

Předmětem záměru je dotvarování části I. etapy tělesa skládky do stavebně povolené výšky (dle stavebního povolení ze dne 19. 3. 1993), která v minulosti při ukončení jejího provozu, následném uzavření a rekultivaci nebyla dosažena.

Vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby dle vydaného stavebního povolení, stejně tak i maximální povolená kapacita skládky zůstanou zachovány a nedojde k jejich překročení.

Maximální povolená kapacita 1. etapy skládky je 1 700 000 m3 (2 295 000 t). Množství plánovaného doplnění odpadu předkládané záměrem činí 160 000 m3 (216 000 t) při zachování veškeré stávající infrastruktury. Budou zachovány stejné příjezdové i odjezdové trasy a intenzita obslužné dopravy, vodní i plynové hospodářství. Stejně tak nebude změněn stávající způsob příjmu odpadu a jeho ukládání na skládku.

skladkaDablice6.jpg

Nedostatky v oznámení

V oznámení nebyla dostatečně definována problematika pachových látek, způsob odpojení systému odplynění a recirkulace průsakové vody a jímání skleníkových plynů. V oznámení dále nebyla dostatečným způsobem prokázána účinnost kompenzačních opatření pro nadlimitní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a B(a)P. Rovněž nebylodostatečně prokázáno, že nedojde k úniku hnilobných látek v souvislosti s otevřením rekultivovaných částí a nežádoucích látek do podpovrchových a povrchových vod.

%pst%

Je to v souladu s tím, co si přejí občané? Skládkování je pasé

Spolek pro Ďáblice uvádí, že realizace záměru předpokládá výrazné prodloužení skládkování se všemi ekologickými a zdravotnímu vlivy a riziky z toho vyplývající.

„V dokumentaci vůbec není řešena spokojenost obyvatel Ďáblic a okolí. Tato povinná část dokumentace EIA byla záměrně vynechánaObčané jsou hrubě nespokojení. Pohoda bydlení bude mít negativní důsledkyna více generací. Jedná se o brutální zásah do života všech okolo bydlících lidíSkládkování je pasé. S odpadem se v roce 2019 zachází naprosto jinak." Zaznělo z publika.

Skládkování mělo být ukončeno v roce 2012, říkají občané

K poslední 26. sekci skládky Ďáblice se vyjádřila občanka Ďáblic, která byla přítomna schvalování stavebního povolení skládky v roce 2009. „Ukončení skládkování mělo být v roce 2012 a v roce 2014 mělo být zrekultivováno celé těleso skládky," uvedla na projednání, „Každý rok žádalo FCC (dříve A.S.A.) nevýznamnou změnu, díky níž se skládkování prodlužovalo." Poslední platná změna znamená prodloužení do roku 2019. Obyvatelka Ďáblic je velmi zklamána přístupem FCC k celé situaci.


Historie skládky v datech

Stavební povolení k rozšíření II.etapy skládky o 26.sekci vydáno Stavebním úřadem MČ Praha 8


Nesouhlasné stanovisko obcí by mělo stačit pro proces EIA

„Vy si nevážíte tisíce lidí, kteří chtějí mít po 25 letech klid na bydlení a neustále se nám nabouráváte do soukromí. Je to byznys. Vy to můžete prosadit, protože máte peníze. Obec je nemá." Tyto a další argumenty uváděli obyvatelé Ďáblic a okolí na veřejném projednání.

Hlavní město Praha i další zúčastnění vyjádřili mnoho pochybností, komentovali nedostatky dokumentace a měli výhrady k vlivům na kvalitu života obyvatel žijících v dotčených zónách i celkovým vlivům na životní prostředí.

Přítomní občané Ďáblic a okolních zasažených měst vyjádřili jednoznačný nesouhlas se záměrem.

Záznam z vyjádření Jany Plamínkové, která má v kompetenci mj. životní prostředí hlavního města Prahy, najdete zde.

Důležité dokumenty včetně map najdete zde:

Záměry na území ČR

Zjišťovací řízení

Skládka Ďáblice přílohy: 

Hydrogeologický průzkum - kvalita podzemní vody 11/2018

Vyjádření MČ k záměru Využití kapacity I. etapy

Hlasování zastupitelstva hl. m. Prahy k návrhu rozšíření skládky odpadu

Vyjádření MČ ve věci záměru "Ďáblice, 2.et.skládky - prodloužení" z hlediska územně plánovací dokumentace

Úvodní dopis . c.j.1774

Vyjádření k EIA - manželé Dvořákovi

EIA - stanovisko I.

Doplněk 1 - čj. 1774

EIA - stanovisko II.

Doplněk 2 - čj. 1893

EIA - stanovisko III. MČ a komise ŽP

EIA - odbonrý posudek - vyjádření MŽP k našim záporným stanoviskům

EIA - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace

průvodní dopis MŽP

Vřejné projednání záměru - přepis audiozáznamu ze ZŠ

Závěrečné stanovisko MŽP k prodloužení skládky

průvodní dopis MŽP

Souhrn stanovisek KV, KŽP, KVI - stejné připomínky byly osobně podány také na stavebním úřadu při ústním projednání

Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k ústnímu projednání

Doplňující závazek A.S.A. v rámci územního a stavebního řízení

Nesouhlas s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP Č . U 1011 v k.ú. Ďáblice a znění stanoviska odeslaného pod čj . 1215/2011_MCPD/Star

Usnesení k připomínkám k návrhu celoměstsky významných změn I a II ÚP SÚ HMP

Zápis hlasování pražských zastupitelů

Audiozáznam příspěvků starosty Miloše Růžičky a předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice Karoliny Kovtun

MHMP 1866299/2015/VIII/Zul

žádost o prověření - skládka Ďáblice - Kyjovský

žádost o prověření - skládka Ďáblice

Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem ...

Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP o ukončení skládkování do 31.12.2015

Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP k maximálnímu množství odpadu pro překryv

Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP o ukončení skládkování do 31.12.2019

Odvolání MČ proti integrovanému povolení změny č. 16

Hydrogeologický průzkum okolí skládky z 11/2017

Článek převzat s laskavým svolením z deníku Komunální ekologie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP